3.2 Pilotprosjekter

Redaktør: Geir Lahnstein 


Budskap

 

Utprøving og opp-starting av piloter i utviklingsverkstedet eprArena er nå viktig for å illustrere disse nye Web-teknikker.

Deltakerne skal kunne starte eksperimenteringen og finne svar på: Hvordan blir løsningene i praksis, tilfredsstiller løsningen behovene osv? Kompetansesenteret forutsetter at pilotene er operative for å kunne gi viktige bidrag til hvordan løsningene skal utformes.

Ny teknologi forutsetter at tjenestegiverne blir tilført ny kompetanse samtidig som organisasjonen drar lærdom av nye måter å yte tjenester på. Pilotene skal gi grunnlag for dette.

Utdypning 

Allianser

Pilotene vil være første steg på vegen til en infrastruktur for helse og omsorgssektoren. Også av den grunn må piloten bli finansiert gjennom offentlige midler. 

Spørsmålet er: Hvem kan være bidragsytere? 

  • Helseministeren, helsedirektoratet 
  • IT-ministeren
  • DIFI 
  • NFR 
  • Brønnøysund 
  • KS 
  • Private helse og omsorgsforetak
Vi ser for oss at flere ”tunge” aktører går sammen om en henvendelse til finansieringskildene. Hvis Drammensregionen vil bli utviklingsarena, kan både Drammen kommune, andre pilotkommuner i regionen, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune være medspillere.

Overbygningen kan også bli finansiert av organisasjoner som har en egen interesse i å ta overbygningen i bruk. NAV representerer en nærliggende mulighet. Vi stiller spørsmål: Hvem andre kan dette være – og hvordan vekke interesse?

Finansiering av det generiske rammeverket og overbygningene er både sentral og kritisk. Uten en overbygning som oppretter, administrerer og styrer anvendelsen, faller grunnlaget for satsningen bort.

Den kommende eldrebølgen er ikke bare en utfordring i Norge, men alle vestlige land. Dette kan åpne for internasjonal finansiering og internasjonalt samarbeid.

Finnes det andre ideelle organisasjoner som kan tenkes å gå inn med midler? Finnes det internasjonale kilder som kan reagere raskt?

Hvis Mulighetenes eldreomsorg skal bli realisert er det en forutsetning at flere organisasjoner går sammen i allianser og konsortier for realisering. Dette gjelder ikke bare teknologien men realisering i bred skala.

Tanker om teknologisk utviklingsstrategi
 

Overbygningen – tjenestemappen – for hjemmebasert pleie og omsorg utvikles som en pilot med sikte på å justere og forbedre både de tekniske spesifikasjonene, overbygningen og rammeverket som sådan i samspill med selve anvendelsen. 


Som det fremgår av nettstedet, er veldig mye av arbeidet og forutsetningene allerede gjort. Vårt strategiske tilbud til samfunnet er at i løpet av få måneder fra startpunktet skal de som er interessert i infrastruktur basert på åpne standarder kunne gjøre seg opp en mening om løsningen. Dette vil uansett være et fornuftig innspill i debatten om infrastruktur. 

Utvikling av overbygningen er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom etablerte nettverk i flere land. Fordi prosjektet blir et internasjonalt samarbeidsprosjekt antar vi at prosjektet vil slippe avgift. Men dette må verifiseres. 

Utvikling av overbygningen vil skje gjennom samarbeid mellom alle aktører som kan være bidragsytere til både rammeverket og anvendelsen. Det vil med andre ord være upraktisk å holde kommersielle ressurser atskilt fra ressurser som skal etablere overbygningen. Ett eller annet sted går det en grense mellom infrastruktur og de kommersielle anvendelsene. Hvor grensen går, kan vi ikke fastlegge nå. 
Mulig forslag til et EU-prosjekt:
AAL norsk
AAL engelsk

iPhone OASIS meeting linkFørste trinn i utvikling av piloten vil være en demonstrator for eksperimentering og utprøving. Demonstratoren vil kreve minimum 1 millon NOK. 

Når demonstratoren foreligger vil det være mye enklere å forstå og se hvilke muligheter tjenestemappene  inviterer til.  

Det vil være en glidende overgang fra demonstratorer til tjenestemapper. 

Piloten vil være basert på en første versjon av tjenestemappen. 

Tjenestemappen må være en ikke-kommersiell overbygning og bør bli finansiert gjennom offentlige midler. Comments