3.3 Forskning og Metode

Redaktør:  Hans Aanesen
Si din mening om hvordan EPR-Forum kan bli operativt og levende i tilhørende Blogg
 
 
EPR-forums VISJON:
Brobygger mellom Informasjonssystemer i Sanntids-anvendelser
&
Promotering av et overordnet rammeverk for å bruke IT til å fremme levering av Offentlige og Private TJENESTER

Budskap 
Forkortelsen EPR står for Elektroniske Prosesser og Rutiner. EPR-forum er opprettet som et "not-for-profit" sosialt entreprenørskap og registeret i Enhetsregisteret som en internasjonal forening med formål å utvikle og promotere åpne standarder med utgangspunkt i EPR-eFolder og EPR-eDevice. EPR-Forum er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som har tre formål:
 1. Være brobygger til Standard Norge, OASISCEA (ANSI), W3COMG, og evt. andre relevante standardiseringsorganisasjoner 
 2. Organisere forvaltningen av basisteknologien i eprArena inklusiv kvalitetssikring
 3. Promotere og støtte anvendelsesområder som bygger på basisteknologien 

Alle virksomheter som er sertifisert, kan utnytte de åpne standardene til kommersielle formål.

Utdyping 
Før vi går over til å drøfte de tre formålene nevt over, vil vi trekke frem noen overordnede betraktninger om hvorfor vi mener EPR-forum kan støtte samhandlingsutfordringer mellom mennesker i den digitale verden (e-Society). Dette vil legge til rette for bruk av teknologi på en måte som gjør at man vil oppnå en helt ny effektivitet i de tjenester som skal utføres, både i offentlig og privat sektor.  

Dette inkluderer blant annet tjenesteområder som:
 • e-Government (Offentlig)
 • e-Healthcare   (Omsorg)
 • e-Construction (Bygging)
 • e-Inclusion      (Inkludering)
 • e-Tracing        (Sporing)
 • e-Business Services for SMEs (Tjenester for SMB-er)
 • Trust and Security Services    (Tillit- og Sikkerhetstjenester)
 • Citizen Collaboration Portals (Samhandling gjennom borger-portaler)
EPR-Forum har gitt innspil til fire internasjonale prosjekter: 
EPR-forum vil utvikle konseptet: "Fellesskap om kvalitet" som flaggskip og fellesnevner for nye anvendelsesområder.

1 EPR som brobygger til sentale standardiseringsorgnisasjoner
EPR-Forum ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet med Standard Norge (SN). SN representerer den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO i Norge.
 
OASIS er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som vil være helt sentral i utviklingen av ”våre” anvendelser. OASIS BCM-EPR SC er en teknisk underkomité av BCM-standarden til OASIS. Komiteen er etablert av EPR-Forum for å utarbeide en åpen standard for struktur og funksjonalitet i elektroniske mapper (e-Folder).
 
Standarden vi i hovedsak være basert på tre standarder fra OASIS (BCM, CAM og SAML). Standardene og spesifikasjonene bygger på og viderefører nye åpne standarder som er utarbeidet med det formål å sikre nøytral interoperabilitet. Dette innebærer at den tekniske komiteen står på ”fast grunn”, og den vil kunne løse sine oppgaver innen rimelig tid. Lederne av disse komiteene i OASIS er overbevist om at det vil være enklere å anvende spesifikasjonene i et rammeverk som e-Folder enn å utarbeide disse som frittstående spesifikasjoner. OASIS har forslagsrett til ISO.
 
CEA (Consumer Electronics Association) har utviklet en standard som er godkjent som en ANSI (American National Standards Institute) standard med betegnelsen ANSI/CEA-721. Denne standard er vital i vår XML-modellering (overbygningens abstraksjonsteknikk) av elektroniske produkter uavhengig av hvilken BUS-teknologi eller teknologiplattform som er benyttet. Standarden trenger oppdatering og skal nå videreutvikles til XML-format.
ogvil bli modernisert gjennom EPR-forum til XML-format. Dette arbeidet blir nå juridisk overført til EPR-forum gjennom teknologiansvarlig Hans A KiellandAanesen.Han har fra begynnelsen av vært med i standardiseringsarbeidet til CEA-721.

2 EPR-Forum; organisasjonen og forvalterrollen 
 
Medlemsorganisasjonen
Geir Lahnstein er styreleder i EPR-forum, mens Hans A. Kirelland Aanesen er daglig leder. David RR Webber er leder av "Advisory board International". Oversikt over EPR-forum sitt overordnede personell (Executive Team) finner du her.
Se forøvrig illustrasjonene og spesielt EPR-forum sin organisasjonsstruktur på høyre side.  Foruten David og Hans var følgende personer med på å etablere forumet :
 • John Borras
 • Carl Mattocks
 • Roar Gulbrandsen
 • Tor Haug

 John, David, Carl og Hans er tungt forankret i OASIS. John, David, Carl og Hans er begge internasjonale kapasiteter innen SOA( Service Oriented Architecture); XML-modellering som ebXML og Web services samt fagkompetanse innen helse og omsorg.
 

EPR-Forum ble etablert og registrert i Brønnøysund i 2005.


EPR-Forum er etablert som en ikke-kommersiell og åpen medlemsorganisasjon. Formålet er å utvikle og å fremme e-Folder som en nøytral overbygning og et rammeverk som blir praktisert etter forutsetningene. Overbygningen vil være ”navet” i infrastrukturen.


Når omsorgsteknologien skal realiseres, må Forumet være operativt med medlemmer som er interessert i at i ”Mulighetenes eldreomsorg” blir realisert.


Operativt betyr det at alle forhold ved EPR-Forum som forvaltningsregime (vedtekter, medlemskap etc.) er revidert og vedtatt i  årsmøtet 2005. 


EPR-Forum har søkt etter anvendelser for å realisere overbygningen siden etableringen i 2005. Forumet har i de siste årene prioritert hjemmebasert helse og omsorg. Standardene fra OASIS BCM og CAM gjør det relativt enkelt å realisere overbygningen og eprArena.

 
Forvalterrollen
For å realisere overbygningen ønsker EPR-Forum å ha en sentral og koordinerende rolle.
En forutsetning for å implementere og forvalte overbygningen er at en organisasjon har rollen som forvalter. Forvaltningen omfatter også kvalitetssikring av anvendelser i den forstand at alle anvendelser må oppfylle krav til kjøreregler som infrastrukturen stiller.

David RR Webber mener at Forumet er nødvendig som forvalter av infrastrukturen som e-Folder representerer. En teknisk komité i OASIS kan ikke påta seg denne oppgaven. Fordi både infrastrukturen og den første anvendelsen står foran et gjennombrudd, er det nødvendig å operasjonalisere EPR-Forum. 

EPR-Forum vil også organisere arbeidet med å revidere funksjonsstandarden som overbygningen vil bygge på. Det ble i sin tid nedlagt et betydelig arbeid med å utvikle funksjonsstandarden. En revisjon vil derfor ikke være for omfattende og tidkrevende. Finansieringen kan også være avgjørende for hvordan funksjonsstandarden blir utviklet og fremmet. Standarden kan enten fremmes til ISO gjennom Standard Norge eller av OASIS. 

Rolledelingen mellom den tekniske komiteen OASIS-standarden BCM og CAM er ivaretatt gjennom OASIS BCM sin underkomite OASIS BCM-EPR SC.
Rolledelingen tar for seg andre organisasjoner som EPR-Forum må samhandle med. Det er et strategisk spørsmål hvordan man kan komme i positiv dialog med slike organisasjoner, og hvem som skal ta initiativ. 

Når eprArena og basisteknologien i EPR fungerer, vil det også være aktuelt å inngå samarbeidsavtaler med partnere som vil realisere ett eller flere utviklingsprosjekter og utviklingsprogrammer som bygger på ”våre” standarder. 

Organisere forvaltningen av basisteknologien
Alle virksomheter som er sertifisert, kan utnytte de åpne standardene til kommersielle formål. Sertifisering inngår i et hierarki med kvalitetsstandarder og kvalitetsrevisjon. I tillegg til dette brukes begrepet sertifisering også om verifisering og kvalitetssikring av komponenter, modeller og generiske rutiner som kan gjenbrukes.

Sertifisering og utstedelse av sertifikater er et sentralt ansvarsområde for EPR-Forum. Ikke i den forstand at EPR-Forum skal forestå selve sertifiseringen, men Forumet må legge premissene for sertifiseringen. Sertifiseringen kan knyttes til kvalitetsstandarder og kvalitetsrevisjon hos virksomheter som er sertifisert.

Et sentralt formål med standardisering av struktur og funksjonalitet i elektroniske mapper er muligheten for gjenbruk i egen virksomhet og hos andre (gjennom den åpne standarden). Områder for gjenbruk er generiske styrekortmodeller, rutinemodeller og funksjonsmodeller. Gjenbruk forutsetter at modellenen er kvalitetssikret og verifisert, at de fungerer etter forutsetningene og at de tilfredsstiller kravene til interoperabilitet. Verifiseringen kan skje maskinelt i eprArena eller ved kvalitetskontroll (gjennom egen- eller andres kontroll).
Dette omfatter:
 • eFolder baserte Styrekortmodeller
 • Funksjonsmodeller til elektroniske nettverksenheter
 • God praksis gjennom rutinemodeller som bygges opp i en "Rutinebank"
Modellene er grunnlaget for "Leksikonet" som overbygningen anvender. All sanntidsmodellering forankres i denne. For at programvaremodeller med tilknyttede regler skal kunne anvendes i EPR-Arena, må de verifiseres.
 
Styrekortmodellene danner basis for gjenbruk og generering av styrekort som henter informasjon fra de tilknyttede IKT-systemer i arbeidsprosessene vha ebXML og Webservices i sanntid. Dette er selve grunnlaget for den modell-drevne arkitekturen i eFolder.
 
Når man benytter elektroniske hjelpemidler gjennom forskjellige BUS-teknologier, må funksjonaliteten "speiles" i XML-overbygningen. Denne "speilingen" sertifiseres under CEA-721 standarden. På denne måten åpner man for alle eksisterende BUS-teknologier med "åpne" protokoller.

Når man har fått erfaring og samlet gode rutinemodeller i en rutinebank, må de kunne gjenbrukes og tilpasses av andre. Strukturen i rutinemodellene må kvalitetssikres slik at modellen tilfredsstiller de grunnleggende funksjonene som en tilpasset rutine må omfatte for å kunne benyttes i den eFolder-baserte overbygningen.
 
Når man har fått erfaring og samlet gode rutiner i en rutinebank, må de kunne gjenbrukes av andre. Strukturen på disse rutinene må sertifiseres for å benyttes i den eFolder baserte overbygningen.
 
3 EPR-Forum:Promotere og støtte utviklingsprogrammer og anvendelsesområder som bygger på basisteknologien i EPR
”Konseptet Fellesskap om kvalitet skal anvise løsninger på noen av de største utfordringer som samfunnet står overfor – manglende kvalitet, kvalitetsbrist og svak evne til å iverksette forbedringstiltak. Det dreier seg om børsskandaler og andre skandaler som tunneler i Vestfold, bakterier i mat, inneklima i skoler, feilbehandling på sykehus osv. Det dreier seg også om kvalitetsbrister som medfører at arbeidet må gjøres om igjen, misfornøyde kunder osv. Sist, men ikke minst, dreier det seg også om hvordan skape bedre kvalitet i tjenestene. Felleskap om kvalitet er viktig både for næringslivets konkurranseevne og for kvalitet i de offentlige tjenestene”. 

”Fellesskap om kvalitet” gir uttrykk for visjonen: 
 • Alle ledd i en verdi- og leveransekjede må ha kvalitet som et felles ansvar. 
 • Datasystemer i kjeden må være tilrettelagt for samhandling slik at datasystemene understøtter kvalitet 
 • Ledere og medarbeidere i alle ledd i kjeden, og på alle nivåer, må ha kvalitet som et ideologisk fundament. Kvalitet må integreres i organisasjonskulturen. 
Mulighetenes eldreomsorg er vårt prioriterte satsningsområde under overskriften Fellesskap om kvalitet. 

I tillegg til omsorgstjenester kan andre kommunale tjenester støttes av den samme teknologien som anvendes innen omsorg. 

De etterfølgende anvendelses- og utviklingsområder må oppfattes som eksempler på anvendelser som er basert på ”Fellesskap om kvalitet”: 

PSQA - Samhandling mellom offentlige tilsynsmyndigheter (PS - public supervision) og virksomhetenes kvalitetsprogrammer (QA). 

Formålet med PSQA er tosidig: 
 • Virksomhetene skal oppnå vesentlig reduserte kvalitetskostnader (kostnader som oppstår når kvaliteten ikke er tilfredsstillende) og økte kvalitetsgevinster (gevinster som er en følge av kundeopplevd kvalitet) gjennom kvalitetsledelse og forbedret informasjonsunderlag. 
 • PSQA vil gjøre det mulig å gjennomføre elektronisk tilsyn og inspeksjon. Tilsynene må være basert på elektronisk tilsyn og inspeksjon – hvis tilsynene skal være effektive for samfunnet. 
Mulighetenes eldreomsorg har også en PSQA dimensjon i seg.

I 2007 var det planlagt en PSQA konferanse i Karlstad. Denne måtte dessverre utsettes. Vi har et sterkt ønske om å arrangere en ny nordisk konferanse om PSQA. 

Kvalitetsmat i småskalaproduksjon var en anvendelse som skulle bygge på den samme teknologien som i Mulighetenes eldreomsorg. Vedlegget er en bildeserie som ble presentert på et møte i Stortingets lokaler den 27. juni 2008. Arrangører var Fylkesmannen i Oppland sammen med Vågå kommune. 

Profor 
Program for fornyelse og regional utvikling handlet om kommunal og regional fornyelse. I vårt tilfelle med utgangspunkt i kommunens ansvar r omsorg av eldre og funksjonshemmede. Profor er derfor like aktuell i dag som da Profor ble lansert. 

I vedlegg er det en lenke til programbeskrivelsen for Profor fra november 2004. Innholdet i denne vil være et verdifullt supplement til kompetanse og kunnskap i del 3.   Programbeskrivelsen  Vi legger ikke ved dokumenter men vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt. 

Europeisk eGov senter i Oslo 
Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge skrev et brev til CEN/ISSS hvor han meldte at foreningen ville ta et initiativ for å få opprettet et ”European e-Gov centre in Oslo. 

John Borras – teknologidirektør i det Britiske programmet for elektronisk forvaltning skrev et brev til Minister Morten Andreas Meyer hvor han ba myndighetene i Norge å støtte EPR konseptet.

Som det fremgår av disse eksemplene har det ikke skortet på støtte, bare på finansiering. Vi kunne lagt ved mange flere eksempler som viser den brede støtten EPR og Fellesskap om kvalitet har hatt - og tildels har. 

Følgende vedlegg er lagt inn som link på nettstedet, se nedenfor (dato er den dato vedleggene ble lagt inn på nettstedet)
 1. EPR-Forum vedtekter er de opprinnelige vedtektene fra desember 2004 - må revideres 
 2. EPR letter - UK er brevet til statsråd Meyer fra John Borras 
 3. PSQA-konferanse er invitasjon til en påtenkt samarbeidskonferanse i Karlstad i 2007
 4. Kvalitetsmat er en bildeserie fra 2007 
 5. eGov Centre IKT - Cen er brevet fra IKT-Norge som ble sendt til CEN  
 6. EPR og Profor - program for fornyelse og regional utvikling 


Relasjoner for "Åpne" standarder i Overbygninger/Superportaler:

( Klikk på bildet og det forstørres)


EPR-forum organisasjonsstruktur: 

 

  
Standard Norge er helt sentral i Norge.  Den første utgaven av funksjons standard bærer Standard Norges logo. Det er derfor være naturlig at Standard Norge og EPR-Forum samarbeider. 
 
OASIS er en banebrytende standardiseringsorganisasjon innen Web Services, tjenesteorientert arkitektur og XML. Standarden for e-Folder vil være basert på tre standarder fra OASIS. Standarden skal utvikles av EPR-Forum. 


Standard Norge og OASIS vil bli en sterk kombinasjon.


 
Standarden betyr at det blir full frihet til å  velge elektroniske enheter i omsorgsteknologi fra hvilken som helst leverandør. Den reviderte standarden er planlagt som en ISO-Standard. 
 
EPR-Forum er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon.

 

 

EPR-Forum er en internasjonal organisasjon som er registrert i Brønnøysund med sterk forankring i OASIS og USA.


Formålet er å fremme e-Folder som nøytral overbygning og rammeverk.


Årsmøte i EPR-Forum skal avholdes. Forankringen og organiseringen må styrkes. Vi søker interessenter. 


EPR-Forum har prioritert hjemmebasert pleie og omsorg. Eldrebølgen har aktualisert valget.
En teknisk komité i OASIS kan ikke være forvalter av infrastrukturen.  
Det vil være en overkommelig oppgave å revidere funksjonsstandarden fordi det allerede finnes en versjon av standarden.
 
Rolledeling mellom aktørene må avklares. Aktuelle aktører kan inviteres til en konferanse hvor rollene diskuteres.  Det er aktuelt å inngå samarbeidsavtaler med kommersielle aktører. 


Sertifisering av modeller(XML) for styrekort(templater) og elektriske nettverksenheter i de forskjellige eprArenaer vil være den viktigste rollen EPR-Forum vil ha. Kvalitetskontroll for å sikre interoperabilitet er hoveformålet med sertifiseringen.  


EPR-Forum har gjennom lengre tid arbeidet med å utvikle konseptet "Fellesskap om kvalitet". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fellesskap om kvalitet er både et konsept og et grunnlag for å utarbeide utviklingsprogrammer i kvalitet, ledelse og ansvar. Konseptet gir grunnlag for å utvikle en familie av anvendelser som har felles likehetstrekk.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulighetenes eldreomsorg er den første kommunale anvendelse som er basert funksjonalitet og struktur i elektroniske mapper.

Andre kommunale tjenester kan bygge på den samme teknologien. Dette gir grunnlag for samhandling mellom tjenesteytere og etater i kommunen.
PSQA - samhandling mellom offentlige tilsyn og virksomhetenes kvalitetssikring.   
 
Vi ser frem til å arrangere en konferanse om PSQA.


Kvalitetsmat i småskalaproduksjon vil være viktig for utkant Norge. 


Profor  dreier seg om kommuner, interkommunalt samarbeid og fornyelse av tjenestene. Hvem vil ta ansvar for å etablere et europeiske senter for elektronisk forvaltning i Norge?

  
ĉ
Tor Haug,
14. okt. 2009, 00:22
ĉ
Tor Haug,
9. nov. 2009, 12:07
ĉ
Tor Haug,
7. des. 2009, 23:31
ĉ
Tor Haug,
9. nov. 2009, 11:56
ć
Tor Haug,
14. okt. 2009, 00:23
ĉ
Tor Haug,
9. nov. 2009, 12:07
Comments