1.5 Psykiatri og rus

Redaktør: Geir Lahnstein
Si din mening i tilhørende Blogg

Lenker til aktuelle artikler:
Påviser cannabisskade.  Dagsavisen 3.11.16 v/ NTB

Norske forskere: Cannabis tredobler risikoen for psykose.  Forskning viser sterke funn på at slik misbruk utløser psykose hos personer som ellers ikke ville få det, og ikke omvendt.  Les.


Tema: Blakstad-kutt i  spørretimen.  Asker og Bærum Budstikke 3. desember 2010.
Representanten Graham pekte på at psykiske lidelser er en av hovedårsakene til uførhet og sykefravær, og at arbeidsrettet aktivitet dermed var en meget god invesering.  Da hun spurte hva som er statsrådens  styringssignaler til helseforetakene vedrørende denne pasientgruppen og denne typen tiltak.  Helseministeren svarte følgende: «Mine styringssignaler når det gjelder psykisk syke, er at dette er en pasientgruppe som man skal øke aktiviteten for.  Det er også gjort.  Når man er i en prosess er det vanskelig å gå inn i enkelttiltak, men jeg forutsetter at tilbudet tilsvarende dem som er til denne gruppen, blir ivaretatt.  Representanten Morten Høglund (Frp) har også negajsert seg i saken og nytt spørsmål til helseministeren kommer opp i neste uke. 

Tema: Ledige plasser, men tusenvis står likevel i pasientkø.  Aftenposten 22. november 2010 v/ Olav Mjaaland.
Retten til fritt sykehusvlag gjør at pasienten selv kan velge sykehus, offentlig eller privat.  Men mange i barne- og ungdomspsykiatrien må vente, fordi det ikke er nok behandlignskapasitet før 65 dager er gått.  Det er nemlig ved fristbrudd helseforetakene kan kontakte Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), som skal ivareta pasienters sentrale helserettigheter.  Men helseforetakene kontakter sjelden Helfo, som kan sette pasienten i kontakt med et privat senter.  Da må nemlig heleforetaket betale det private senteret for tjenesten. En psykotisk tilstand kan sette varige spor, fordi rask behandling er nøkkelen for å kunne bli frisk. Bent Høie (H) leder i Stortingets helse- og omsorgskomité vil endre på systemet slik at Helfo eller helseforetaket kontakter pasienten med en gang fristen brytes for å sette opp en time på et ledig sykhus eller senter.  I dag må pasienten selv kontakte Helfo.  De private sentrenes rolle, som er å fange opp rettighetsbrudd, blir sjelden benytte.  Derfor vil jeg at også private sentre, som Aleris, skal bli en del av fritt sykehus valg slik at pasienten også kan velge dem før ventetiden er brudt.  Klinikksjef Albertsen Malt (Aleris) sier at informasjonen er veldig dårlig. Pansienter veet ikke at ansvaret ligger hos dem med brudd på fristen.  Det er barrierer hele veien for pasientene, de skal både vite at de kan kontakte Helfo og ha mot til å gjøre det.  Ventetidsgarantien skal også sørge for at det ikke går mer enn 10 dager fra henvisning til en vurdering av psykisk helsetilstand blir foretatt.  I løpet av de fire første månedene i år opplevde flere unge slike brudd en da garantien ble innført i 2008.  Helseministeren mener at helseforetakene må ta ansvar for ventetiden. Vi må erkjenne at helseforetakene har vært altfor dårlige til å viidereformidle pasienter innenfor psykisk helsevern for barn og unge.  Det er ikke akseptabelt og vi har derfor innskjerpet dette blant annet bedt helseforetakene informere bedre om pasientenes rettigheter, sier hun.
Comments