นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา


ความหมายของนวัตกรรม

       นวัตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่านว กับ กรรมซึ่ง นว หมายถึง ใหม่  และ กรรม หมายถึง การกระทำ

        เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน เป็น นวกรรม หรือนวตกรรม หรือว่า นวัตกรรม ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในปัจจุบัน  และสามารถแปลตรงตามความหมายก็คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งใดๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น                     

 

หลักในการพิจารณาการเป็นนวัตกรรม

1.การคัดเลือกสิ่งที่นำมาเป็นนวัตกรรมก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีจุดเด่นและสามารถทำงานนั้นๆได้ดีกว่าสิ่งเดิม

2.จะต้องมีการคัดเลือกว่าสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นนวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมกับระบบการใช้งานนั้นๆหรือไม่

3.ในการที่จะนำอะไรสักอย่างมาทำเป็นนวัตกรรมนั้นจะต้องมีการพิสูจน์จากงานวิจัยว่านวัตกรรมนั้นสามารถที่จะใช้ได้ผลจริงและได้ผลที่ดีกว่าของเดิมอย่างแน่นอน

4.จะต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งที่จะนำมาเป็นนวัตกรรมนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบหรือไม่

 

 

 

ประเภทของนวัตกรรม มี 2 ประเภท ได้แก่

1.นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่หมด ก็คือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่หมดทั้งระบบ และไม่เคยปรากฏขึ้นในที่ใดมาก่อน

2.นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วน ซึ่งก็คือนวัตกรรมที่อาจจะใช้ยังไม่ได้ผลที่ดีพอจึงมีการนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานทที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของสภาพงาน และตัวผู้ใช้งานเองด้วย

 

 แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

1.นวัตกรรมนั้นถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ จึงส่งผลโดยตรงต่อความท้าทายของผู้ทำการวิจัยที่จะมาทำการวิจัย

2.ผู้ที่ทำการวิจัยต้องการพิสูจน์เพื่อให้เห็นผลว่าจะสามารถใช้ได้ผลจริงหรือไม่อย่างไร

3.มีเหตุปัจจัยโดยตรงจากการทดลองและวิจัยเพื่อที่นำมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา

 

 

 

นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation)

      นวัตกรรมการศึกษาก็คือการนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและยังส่งผลไปถึงผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และยังทำให้ประหยัดเวลาในการศึกษาเพิ่มขึ้นได้อีก

 

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา มี 5 ประเภทได้แก่

มีทั้งประเภทที่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่หมดและนวัตกรรมที่เป็นแบบใหม่บางส่วนโดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

เช่น      –บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    -หนังสืออิเล็คทรอนิค  

-บทเรียนCD/VCD                       -คู่มือการทำงานกลุ่ม

 

2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

เช่น         -การสอนแบบร่วมมือ                  -การสอนแบบอภิปราย

              -วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ          -การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่

 

3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

เช่น       -หลักสูตรสาระเพิ่มเติม                 -หลักสูตรท้องถิ่น

             -หลักสูตรการฝึกอบรม                  -หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

เช่น         -การสร้างแบบวัดต่างๆ               -การสร้างเครื่องมือ

               -การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวทางในการสร้างแบบวัดผลและประเมินผลเช่น

              -การสร้างแบบวัดแววครู             -การพัฒนาคลังข้อสอบ 

              -การสร้างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง              

5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

เช่น        -การบริหารเชิงระบบ                -การบริหารเชิงกลยุทธ์

              -การบริหารเชิงบูรณาการ

 

ความหมายของเทคโนโลยี

                เทคโนโลยี  หมายถึง  หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่องานนั้นๆ ดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

               เทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง  การนำเอาหลักแนวคิด  วิธีการต่างๆที่ตั้งอยู่บนรากฐานทางวิทยาศาสตร์  มาประยุกต์ใช้เข้ากับกระบานการจัดการศึกษา โดยเป็นไปในส่วนของการส่งเสริม ทางด้านการเรียนการสอน และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการที่แปลกใหม่ และได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา

 

                                             

การออกแบบ (design) การนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาวางแผน จัดเป็นกระบานการในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  โดยให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่นำมาใช้ในการเรียน  โดยการออกแบบสื่อการเรียนการสอนแบบต่างๆ เช่น การสร้าง ผลิตสื่อการสอนทางเทคโนโลยี     การประยุกต์  การนำเสนองานงานที่แปลกใหม่มีความน่าสนใจ รวมทั้งการสร้างกลยุทธ์ในการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน  การออกแบบมีองค์ประกอบดังนี้

1.1    การออกแบบระบบการสอน (Instructional systems design)

1.2    ออกแบบสาร (message design) 

1.3    กลยุทธ์การสอน (instructional strategies)

1.4    ลักษณะผู้เรียน (learner characteristics

การพัฒนา(Development)  คือ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขการออกแบบ  เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเพื่อให้เกิดทักษะทางกระบานการเรียนการสอน ที่ใหม่ๆ  พัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน ด้านสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษา กลยุทธ์การสอน

การใช้ (Unillization)  คือ การนำกระบานการผลิตและออกแบบ การพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมา  มาใช้ในการเรียนการสอนจริง โดยสื่อที่นำมาใช้ต้องผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิณมาแล้วเป็นอย่างดี 

ประเภทของการใช้ (Unillization

            การใช้สื่อ  (Media Utilization

-การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation) 

วิธีการนำไปใช้ และการจัดการ (Implementation and Institutionalization)     

             นโยบาย หลักการและกฎระเบียบข้อบังคับ (policies and regulation)

การจัดการ(Management) คือ การวางแผน การควบคุม การจัดการสื่อและกระบวนการใช้สื่อทางเทคโนโลยีการศึกษา ให้เป็นแบบแผน  ควรใช้ในสื่อรูปแบบใด  เพื่อให้มีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนได้และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนได้

ประเภทของการจัดการ

1.การจัดการโครงการ (Project Management)  

            2.การจัดการแหล่งทรัพยากร (Resource Management) 

            3. การจัดการระบบส่งถ่าย (Delivery System Management)

            4.การจัดการสารสนเทศ (Information Management)

การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานทุกประเภท เมื่อมีการสร้างงานเกิดขึ้นเราต้องมีการประเมินหาผลสรุปจากงานที่เราสร้างขึ้น กระบวนการขั้นตอนต่างๆที่ผ่านการออกแบบและพัตนา  ตลอดจนการนำมาใช้ว่าได้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ผู้ประเมินก็จะสร้างเกณฑ์ในการประเมิน วิเคราะห์หาผลสรุป และนำเอาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข  ในการทำงานครั้งต่อไปด้วย

องค์ประกอบในการประเมิน

    1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis

    2. เกณฑ์การประเมิน (Criterion – Reference Management)

   3. การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation)

   4. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)


องค์ประกอบของเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

                                               

การเรียนรู้ ประกอบด้วย

วัสดุ คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นำมาเป็นองค์ประกอบในกระบวนการสืบค้นหาข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่เรานำมาประกอบในการทำงาน ชิ้นงาน เพื่อให้งานนั้นมีความสมบูรณ์ตามต้องการ

เครื่องกลไก คือกระบวนการในการทำงาน การสืบค้นหาข้อมูล ในการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ได้มีการวางแผนไว้  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เทคนิค คือ ในการเรียนรู้ การทำงานตามกระบวนการต่างๆ  ต้องมีเทคนิคในการทำงาน  ต้องมีการวางแผน กำหนดขอบเขต  เนื้อเรื่องที่จะสืบค้นหาข้อมูล ตลอดจนการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน  โดยแต่ละบุคคลจะมีหลักการ แบบแผน กระบวนการคิด วิธีการทำงานที่แตกต่างกันไป

อาคารสถานที่ คือ องค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ อาคารสถานที่  ผู้เรียนและผู้สอนต้องมีสนานที่ในการเรียนการสอน  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางเทคโนโลยี เช่น การนำเสนองานผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ห้องที่มีสื่อช่วยในการสอน

เนื้อหาวิชา คือ  ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในเนื้อหา ที่ผู้สอนนำมาสอนเพื่อเกิดความรู้ที่ใหม่ๆ และควรหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้เรียนมาในห้องเรียน และผู้สอนควรผู้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อที่จะจะนำมาสอน มีการเตรียมเนื้อหาที่จะสอนมาล่วงหน้า และมีความรอบรู้ และรู้จริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้นำมาสอน

บุคลากร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก เพราะบุคลากรเป็นผู้ที่ดำเนินงานในกระบวนการเทคโนโลยีการศึกษาทั้งหมด และเป็นผู้ที่ควบคุมการทำงานด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการทำงานและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากรต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความรู้ ความคิดที่แปลกใหม่

การพัตนาแหล่งการเรียนรู้  

คือ การปรับปรุงหรืการเปลี่ยนแปลง  แหล่งการเรียนรู้ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนให้มายิ่งขึ้น

 การพัตนาแหล่งการเรียนรู้   ประกอบด้วย

                  การวิจัย คือ การค้นคว้าหาข้อมูล กระบวนการในการศึกษาอย่างมีหลักการ เพื่อให้ได้ความรู้ที่เป็นจริง มีเหตุผล และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง  การวิจัยมี ลักษณะดังนี้
     1. เป็นกระบวนการที่มีระบบ
     2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน
     3. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียง 
     4. มีหลักเหตุผล
      5.บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง 

การออกแบบ คือ การคิดค้น การสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีแบบแผนขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงาน ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ

การผลิต  คือ การคิด สร้างสรรค์ ผลงาน สื่อ สิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ตามแนวคิดของผู้ออกแบบการสร้างงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน

การประเมิน คือ การหาข้อสรุป เกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้น  เพื่อประเมินว่ามีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และมีข้อบกพร่องในด้านใด ส่วนมากลักษณะการประเมิณจะสร้างแบบสอบถามขึ้นมาเป็นเกณ์ในการประเมิน เพื่อที่จะผู้ประเมินนำผลสรุปไปปรับปรุงและพัฒนางานในครั้งต่อไป

การให้ความช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่ผู้ประสบปัญหาต้องการให้บุคคลอื่นมาช่วยเหลือ  ผู้ช่วยเหลือต้องมีความพร้อม มีความรู้และมีประสบการณ์ ในการช่วยเหลือ

การใช้ คือ การนำกระบวนการออกแบบ การผลิต และการพัฒนาสื่อต่างๆ การนำความรู้ที่ได้สืบค้น  มาใช้ในการเรียนการสอนจริง

การจัดการ

 คือ การวางแผน ควบคุม จัดการสื่อให้เป็นแบบแผน วิธีการ กระบวนการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาประกอบการเรียน เพื่อให้เกิดระเบียบแบบแผน ที่แน่นอน ในการบริหารการจัดการศึกษาด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามความต้องการ

การจัดการ  ประกอบด้วย

การจัดการเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร คือ การวางแผนและความคุม การปฏิบัตงานของหน่วยงานหรือองค์กร ให้เป็นไปตามหลักการ และกระบวนการ ที่ได้มีการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ไว้

การจัดการเกี่ยวกับบุคล คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร ผู้สอนต้องมีความพร้อมทั้งในเนื้อหาความรู้ในเรื่องที่จะสอน ในด้านบุคลิกภาพ  ผู้เรียนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับมา วิเคาระห์ ประเมินหาผลสรุปที่เป็นจริง แล้วนำไปสู้กระบวนการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษาส่งผลโดยตรงกับการจัดการศึกษา ทำให้ระบบการจัดการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น สนองในเรื่องความแตกต่างในระดับบุคลที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาได้ ทั้งยังส่งผลให้มีการจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์ ทดลองใช้  เพื่อให้ได้มาซึ้งผลสรุปที่ถูกต้องและได้ผลจริง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา  สามารถที่จะเรียนรู้และสืบค้น ข้อมูลทางการศึกษาได้ง่าย และสดวกมากยิ่งขึ้น  ทำให้ผู้ที่ทำการศึกษากระตือรือร้นที่จะทำการศึกษาให้ได้มาซึ้งความรู้และความถูกต้องและแท้จริง

ประโยชน์เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการศึกษา

1.            สามารถทำให้การเรียนการสอนการจัดการศึกษามีความหมายมากขึ้น

2.            สามารถสนองเรื่องความแตกต่างแต่ละบุคคลได้

3.            สามารถทำให้การจักการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

4.            ช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น

5.            สามารถทำให้การเรียนรู้อยู่แค่เอื้อม

6.            ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา


 นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

              นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  หมายถึง  การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ


                  นวัตกรรมการศึกษา คือ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษา

                  แพร่หลายในวงการศึกษา คือ เมื่อแนวคิดใหม่เกิดขึ้นส่งผลให้แพร่หลายในวงการการศึกษา

                  เทคโนโลยีการศึกษา คือ เมื่อแนวคิดใหม่เกิดขึ้นและมีความแพร่หลายย่อมส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการศึกษา

                  เกิดปัญหาจากความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา คือ เมื่อเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้การศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม

                  วิเคราะห์ระบบ คือ เมื่อรูปแบบการศึกษาเปลี่ยนไปเราต้องมาวิเคราะห์การจัดการศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นด้วย

                  ออกแบบระบบใหม่ คือ โดยการนำเทคโนโลยีการศึกษามาออกแบบให้เข้ากับการศึกษาของยุคนั้นๆ

                  ทดลองใช้ในสังคม คือ เมื่อออกแบบระบบใหม่แล้วก็ต้องทดลองใช้ในสังคม สิ่งนั้นนี้เรียกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษานั่นเอง

 

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นวัตกรรมคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี  เพราะนวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ๆ ที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา วิจัย ที่ยังไม่ได้นำเข้ามาใช้ในระบบงานอย่างจริงจัง  และเทคโนโลยีก็คือ เครื่องมือวัสดุต่างๆ ที่นำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยให้ความสำคัญในเรื่องของวิธีการ การจัดระบบจึงอาจแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ดังนี้


แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

เป้าหมายของนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา      

      1. การ ขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้ กล่าวคือ ต้องการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนจากแหล่งความรู้ที่กว้างขวางออกไปอีก แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ เช่น

1.1    คน คนเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งได้แก่ ครู และวิทยากร            

1.2    วัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ             

1.3     เทคนิค-วิธีการ

               1.4 สถานที่ อันได้แก่ โรงเรียน ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงฝึกงาน ทะเล หรือสถานที่ใด ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนได้

         2. การ เน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล คือ การคิด หาวิธีนำเอาระบบการเรียนแบบตัวต่อตัวมาใช้ โดยใช้แบบเรียนโปรแกรมซึ่ง ทำหน้าที่สอน ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน

          3. การ ใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา การใช้วิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหา เป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายได้         

          4. พัฒนา เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา หรือการเรียนการสอนปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนา ให้มีศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการทำงานให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก

 

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ที่ไม่หยุดยั้ง  ทำให้วงการศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ดังนั้นจึงทำให้วงการศึกษาเปลี่ยนไปในหลายๆด้าน  เช่น

-                   การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน

-                   การใช้ไอซีทีเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

-                   การเรียนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม การเรียนรู้เชิงเสมือน

-                   การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

-                   การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                      


1.หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

2.การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน RBL

3.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.การเรียนแบบ มัลติมีเดีย 

5.การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

6.บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต

 

ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.            ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

2.            ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

3.            ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

4.            ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

5.            ช่วยลดเวลาในการสอน

6.            ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ċ
map1.png
(234k)
สิทธิศักดิ์ โสลุน,
11 ก.ค. 2555 19:27
Comments