ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน สู่กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

ประวัติ กรมการรักษาดินแดน
กิจการรักษาดินแดน ได้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ที่ได้พระราชทานกำเนิด “กองเสือป่า” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยมีพระราชดำริ ที่จะเอาเยี่ยงอย่างทหารอาสาของอังกฤษ โดยให้ข้าราชการพลเรือนและผู้ที่ไม่ได้เป็นทหาร ได้มีโอกาสฝึกอบรมและเรียนรู้วิชาทหาร แต่ก็ได้ยุบเลิกไปเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์
ต่อมา ก็มีการพัฒนาการฝึกวิชาทหารให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียกว่า “ยุวชนทหาร” ซึ่งได้ประกอบวีรกรรมอันห้าวหาญในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตามที่ทราบ แต่กิจกรรมนี้ก็สลายตัวไปตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อสงครามยุติลง
     เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในปี พ.ศ.๒๔๙๑ พลโทหลวงชาตินักรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่า ควรจะมีการฝึกวิชาทหารให้กับพลเรือน เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดสงครามขึ้น จึงได้ถือกำเนิด “กรมการรักษาดินแดน” ตาม พรบ. การจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๔๙๑ มาตรา ๖ ซึ่งจัดเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับ กระทรวงกลาโหม โดยยุบ ”กรมการสารวัตรทหาร“ แปรสภาพเป็น “กรมการรักษาดินแดน” โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาดินแดน เพื่อเป็นอุปกรณ์ของกองทัพบก ตั้งอยู่ ณ ภายในบริเวณ ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และได้ทำพิธียกป้ายชื่อและถือเป็นวันสถาปนาหน่วย 

        ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ทำรายงานกองทัพบก ขอเปลี่ยนกำหนดวันสถาปนาหน่วยจากเดิม เป็นวันที่ ๔ ก.พ. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งจัดตั้งหน่วย โดยมี พล.ท.สุทธิ สุทธิสารรณกร เป็นเจ้ากรมรักษาดินแดนท่านแรก

        พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้โอนย้ายการบังคับบัญชามาขึ้นกับกองทัพบก และในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคารราชวัลลภ บริเวณสวนเจ้าเชตุ แทนกองทัพภาคที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ มาจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจกรมการรักษาดินแดน มี ๒ ประการสำคัญ คือ 
        ๑. ส่งเสริมกำลังพลของกองทัพบก ในการป้องกันราชอาณาจักร 
        ๒. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกบุคคลเป็นผู้บังคับบัญชาสำรองและกำลังรักษาดินแดน
********************************************************
ประวัติ กรมนักศึกษาวิชาทหาร 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
**********************************************
ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
        โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดใหม่ชัยมงคล เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และยังไม่มีครูประจำการ ทางอำเภอได้สั่งให้นายจรูญ จรเจริญ ศึกษาธิการอำเภอหนองบัวแดง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ส่งนางสาวปิยนันท์ ศิลปอนันต์ มาเป็นครูประจำการ และทางอำเภอได้สั่งให้นายอ่อนสี บุราณ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงมาช่วยสอน 
        นอกจากนี้ในการเรียนการสอนเทอมกลาง ได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย เช่น นางสุมาลี ดังโพนทอง พัฒนาการอำเภอช่วยสอนวิชาเกษตร นายปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคลช่วยสอนวิชาศีลธรรม ผู้ปกครองนักเรียนโดยการนำของนายไพบูลย์ สมัตถะ นายหวัน กิ่งแก้ว นายที หินเมืองเก่า นายชาตรี นราพล และนายถวัลย์ บุสดีวรรณ ได้จัดหาให้มีโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนจำนวน ๒๔ ชุด โต๊ะครู ๑ ชุด กระดานดำ ๑ แผ่น และส้วมนักเรียนจำนวน ๑ หลัง และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเดินทางมาช่วยราชการที่โรงเรียน และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ กรมสามัญศึกษาได้สั่งให้นายทอง พิมพ์สมาน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
       วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ย้ายสถานที่เรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เยื้องที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง ถนนศุภวงษ์รำลึก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
        ปีการศึกษา ๒๕๒๖ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทั้งการเรียนการสอนตลอดจนสิ่งก่อสร้างเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามลำดับดังนี้ 
  1. นายจรูญ  จรเจริญ  พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๖
  2. นายทอง พิมพ์สมาน พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๓๐ 
  3. นายเพชรเทียม ทีเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ 
  4. นายอำพัน รักษ์มณี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ 
  5. นายบุญชู ทองมี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ 
  6. นายวงชัย ชนะชัย พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ 
  7. นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๓ 
  8. นายศราวุธ สิงหาราโท พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน 
สัญลักษณ์โรงเรียน 
คำอธิบายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
        เป็นรูปดอกบัวสีแดงมี 9 กลีบ มีรูปคบเพลิงอยู่ภายในวงกลมด้านในระหว่างรูปดอกบัว และคบเพลิง มีตัวอักษรแสดงชื่อโรงเรียน และคติพจน์ของโรงเรียน 
คติพจน์ของโรงเรียน
        ปญญา นรานํ รตนํ   “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”
คำขวัญโรงเรียน ขยัน ประหยัด พัฒนา สามัคคี มีวินัย
อักษรย่อของโรงเรียน น.ว. 
สีประจำโรงเรียน แดง - ขาว
        แดง หมายถึง ความกล้าหาญ 
        ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

หน้าเว็บย่อย (1): ยุวชนทหาร