Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 19 november 2017

1. Opening

Even na twaalven opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering en heet een ieder welkom.
Er hebben 67 leden de presentielijst getekend en er waren 11 geldige machtigingen.

De dames Roos Dreweck en Dedy van Oost worden bedankt voor het innen van de gelden en de inschrijvingen.

 

2. Mededelingen

De heer Tom Smulders laat zich verontschuldigen vanwege een vakantie in familieverband elders.

 

3. Stiltemoment

Er was een stiltemoment voor de leden die ons in de periode 1 oktober 2016 tot 30 september 2017 zijn ontvallen, t.w.: de dames Andrea Monsanto, Conny Stoltenhof en Maria Peetoom, de heren Gé van Diemen en Gerard Stam.   

 

4. Vaststelling van de agenda

De voorzitter stelt voor punt 10. Financiën te behandelen voorafgaand aan punt 9. Gang van Zaken binnen de NVC-activiteiten.

 

5. Notulen Algemene Jaarvergadering van 20 november 2016

Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermede goedgekeurd en vastgesteld.
De secretaris, de heer Tjardo Kuipers, wordt bedankt.

 

6. Bestuurssamenstelling

Statutair treden de heren De Voogd, Kuipers en Van Oost af. De heren De Voogd en Kuipers stellen zich herkiesbaar, de heer Van Oost stelt zich niet meer verkiesbaar.

Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt de stemming bij handopsteken gedaan en wordt de heer De Voogd weer voor een termijn van drie jaar herkozen. Aan de heer Kuipers wordt weer mandaat verleend voor het uitvoeren van zijn functie als secretaris voor de komende periode van drie jaar. Beide heren aanvaardden hun functie.

De samenstelling van het bestuur is nu:

Voorzitter                                de heer Frans de Voogd

Vicevoorzitter                         de heer Tom Smulders

Secretaris                                de heer Tjardo Kuipers

Penningmeester                      de heer Wim Bruinzeel

Algemeen lid                          vacature


Van de heer Van Oost wordt afscheid genomen. De voorzitter bedankt hem voor zijn grote inzet voor de NVC de afgelopen jaren en overhandigt hem een cadeaubon en een paar flessen wijn. Hierna volgt applaus voor de heer Van Oost. 


7. Ingekomen stukken betrekking hebbend op de Algemene Jaarvergadering

Er is een brief ontvangen waarin aan het bestuur wordt voorgesteld om aan mevrouw Irene Verschueren het erelidmaatschap te verlenen. De voorzitter geeft aan wat haar verdiensten zijn geweest en verzoekt mevr. Verschueren naar voren te komen. Haar wordt het erelidmaatschap verleend, wordt de eremedaille omgehangen en wordt haar een boeket bloemen overhandigd.

 

8. Algemeen jaarverslag

Het betreft hier het Algemene Jaarverslag over de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017, gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2017.

Hier werden geen opmerkingen over gemaakt en zijn bij dezen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de heer Tjardo Kuipers voor het maken van het jaarverslag.

 

9. Financiën

De penningmeester, de heer Wim Bruinzeel, doet verslag over het afgelopen boekjaar. Hij geeft een toelichting op de cijfers over het afgelopen boekjaar. Voorts deelt hij mee dat het ledenbestand vrij stabiel is en dat ook de advertentie-inkomsten nagenoeg gelijk blijven.

De heer Hans Hoogendijk, lid van de kascommissie, voert namens de kascommissie het woord. Hij deelt mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op- en aanmerkingen hadden.

Wel constateerden zij dat er veel contante bedragen verricht worden wat veel werk met zich meebrengt. Hij adviseert de leden dan ook de penningmeester een automatische incassomachtiging te geven en de contributie niet contant te betalen. 

De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.


De penningmeester kan een daverend applaus in ontvangst nemen.

Het komend seizoen zal de kascommissie uit dezelfde drie leden bestaan omdat zij allen slechts éénmaal de jaarstukken hebben gecontroleerd. De kascommissie zal bestaan uit mevrouw Mieke Cornelis, de heer Hans Hoogendijk en als reserve de heer Gert Schoonhoven.

Bij de behandeling van de begroting wordt door de heer Marten Brandsma de vraag gesteld waarom er geen bedrag is begroot voor de Sociale Zorg. De penningmeester antwoordt dat dit alsnog zal gebeuren, t.w. een bedrag van € 250,--. Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

De penningmeester deelt mee dat de ledenadministratie inmiddels door de heer Van Oost is overgedragen aan de heer Ed Jensen, die helaas wegens ziekte in Nederland verblijft. De heer Ed Jensen heeft de hele administratie overgezet op Exelbestanden. En samen met de penningmeester heeft hij het ledenbestand up to date proberen te krijgen.
De heer Jensen heeft de afgelopen periode zeer veel werk verzet voor de NVC. Hiervoor valt hem een enorm applaus ten deel.

 

10. Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten


Bridge: de heer Jelle Zijlstra deelt mee dat de voorzitter de heer Bram Verhey en de secretaris de heer Jaap Bleekemolen zijn afgetreden en dat het bestuur nu bestaat uit de voorzitter de heer Jelle Zijlstra, de secretaris de heer Jaap Commandeur en de penningmeester mevrouw Willy van Uffelen.

Verder deelt hij mee dat er gemiddeld 14 paren per keer komen, maar dat dat best een beetje meer mogen zijn.
Dus bridgers, meld u aan.

De heer Kuipers geeft aan welke activiteiten er dit jaar nog te verwachten zijn waaronder de Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari 2018.

 

11. Uitgave Clubnieuws

De voorzitter deelt mee dat de heer Ed Jensen het Clubnieuws blijft verzorgen, ondanks zijn ziekte. Ook beheert hij vanaf eind oktober de ledenadministratie. De voorzitter vraagt de leden eventuele mutaties, adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummers, etc. rechtstreeks te melden aan de heer Jensen, e.jensen@live.nl

 

12. Rondvraag

Mevrouw Irene Verschueren merkt op dat er jaarlijks op 31 augustus in Nederland altijd een reünie wordt gehouden. Zij zou graag zien dat er voor de mensen op het eiland ook zoiets zou worden georganiseerd.
De voorzitter antwoordt dat hij dit in het bestuur zal inbrengen.

 

13. Sluiting

Even na enen sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

 


Secretaris Tjardo Kuipers                                            Voorzitter Frans de Voogd

                                                                       Onderstaande sfeerfoto's zijn van Ido van Oost !


                   Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 20 november 2016

 

1.Opening

 

Om 12.02 uur opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering. Er hebben 82 leden de presentielijst getekend en er kwamen 7 geldige machtigingen binnen.

 

Hierna was er een stiltemoment voor de leden die ons in de periode 1 oktober  2015 tot 30 september 2016 ontvallen zijn, t.w.: de dames Riek de Bilt, Nely de Groot, Ans Ferwerda en de heren Bert van Hierden, Hans Thijm, Frits Houtveen en Pieter van Bloppoel.

 

2.Notulen Algemene Jaarvergadering van 15 november 2015

 

Er werden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

De secretaris, mevrouw Hetty Louwers, wordt bedankt.

Mevrouw Hetty Louwers bedankt een ieder voor het in haar gestelde vertrouwen en deelt mee dat zij vanwege drukke werkzaamheden het secretariaat naast haar bestaande werk niet goed kan vervullen. In december opent zij een boetiek wat ook weer veel werkzaamheden met zich meebrengt. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar een boeket bloemen.

 

3.Bestuurssamenstelling

 

De voorzitter deelt mee dat nu er een vacature in het bestuur is ontstaan en dat deze opgevuld zal worden door de heer Wim Bruinzeel.  Deze stelt zich in het kort even voor.

De heer Bruinzeel zal de penningmeester worden en de heer Kuipers zal het secretariaat gaan doen. De ALV gaat hiermee akkoord en de bestuursleden eveneens.  De samenstelling van het bestuur is nu:

Voorzitter                    de heer Frans de Voogd

Vicevoorzitter             de heer Tom Smulders

Secretaris                    de heer Tjardo Kuipers

Penningmeester          de heer Wim Bruinzeel

Ledenadministratie     de heer Ido van Oost

 

4.Ingekomen stukken

 

De voorzitter deelt mee dat er ingekomen stukken zijn. Deze gaan over het erelidmaatschap en over de voortgang van het Clubnieuws en de website. Ook is er een verslag van de heer Rob Zoet ontvangen over zomertennis. Deze zullen later tijdens de vergadering behandeld worden.

 

5.Algemeen jaarverslag

 

Het betreft hier het Algemeen Jaarverslag over het verenigingsjaar van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016, gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2016.

Hier werden geen opmerkingen over gemaakt en zijn bij dezen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de heer Tjardo Kuipers voor het maken van het jaarverslag.

 

6.Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten/afdelingen.

 

Clubnieuws en website.

De voorzitter deelt het volgende mee:

  • Op de bestuursvergadering van 22 maart 2016 is vastgesteld dat de heer Ed Jensen en de heer Frans de Voogd de redactie vormen van het Clubnieuws en de website. De heer Jensen als eindredacteur en de heer De Voogd als vertegenwoordiger van het bestuur.
  • Het bestuur heeft besloten dat het Clubnieuws voorlopig moet blijven. Het Clubnieuws zal in het vervolg 7x per jaar uitkomen, van oktober tot april. Als er geen advertentieacquisiteur komt zullen de advertentie-inkomsten teruglopen en zullen de exploitatiekosten deels uit de reserve gehaald worden.
  • Voor digitale adverteerders is onze huidige website niet geschikt, dus blijft de oude vermelding van adverteerders op de website bestaan.

Zomer- en wintertennis

Aan het zomertennis deden 8 tot 16 deelnemers per keer mee.

Bij het zomertennis is de heer Rob Zoet de contactpersoon en bij het wintertennis mevrouw Willeke de Neve. Beiden werken nauw samen met elkaar.

 

Concertclub “De Vrolijke Noot”

Vrijdag 16 december 2016 is een concert voor de NVC-leden in Las Palmas gepland.

De heer Erno de Vree vraagt aan de leden of niet iemand zich beschikbaar wil stellen om zich met de concertkaarten e.d. te bemoeien. Hij is anders bang dat het bezoeken van concerten tot het verleden gaat behoren.

 

Koffieochtend

Deze werd, na een moeizaam begin, nu steeds beter bezocht.

 

Bowling

De heer Bill Botterweg geeft aan dat de bowling op de dinsdagmiddag plaatsvindt en dat er nog leden bij kunnen komen. De prijs van € 6,-- kan geen bezwaar zijn.

 

Vlakwandelen:   zie Clubnieuws en website

 

Bergwandelen:  zie Clubnieuws en website

 

Petancaclub Cannebel: zie Clubnieuws en website

 

Bridgeclub Brican: zie Clubnieuws en website

 

Bibliotheek: zie Clubnieuws en website

 

NVC-cursus Spaans voor beginners

Het NVC-bestuur had contact gezocht met de leiding van Be Canaryschool. Zij hebben een open dag georganiseerd voor NVC-leden. Dat de docenten daar geen Nederlands spraken was kennelijk een probleem . Hierdoor kan de NVC haar leden geen cursus Spaans tegen een gereduceerde prijs  aanbieden.

 

Ledenadministratie

Dit seizoen wordt er weer een bijgewerkte ledenlijst gemaakt.

De voorzitter verzoekt de leden eventuele wijzigen zoals telefoonnummer, mailadres, huisadres e.d. door te geven aan de heer Ido van Oost.

 

Kerstviering met NVC-leden

Leden die interesse hebben in een gezamenlijk kerstdiner kunnen zich melden bij de heer Ido van Oost.

 

Reünie

Volgend jaar op 31 augustus wordt voor de 25e keer de reünie in Nederland gehouden.  De voorzitter vraagt of er leden zijn die in een werkgroepje willen zitten om er iets extra´s van te maken.

 

7.Financiën

 

Mevrouw Hetty Verspiek deelt namens de kascommissie, bestaande uit de heer Ron Soewandi en mevrouw Mieke Cornelis (de heer Charles van Tuyl had zich eerder als commissielid teruggetrokken), mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op- of aanmerkingen hadden.

De kascommissie adviseert de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. De decharge wordt verleend.

De penningmeester krijgt een waarderend applaus voor zijn inzet en vakmanschap.

De begroting 2016-2017 wordt goedgekeurd.

De nieuwe leden van de kascommissie zijn mevrouw Mieke Cornelis en de heer Hans Hoogendijk met als reservelid de heer Gert Schoonhoven.

 

8.Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement

 

Het huidige HHR dateert van 25 november 2007. Veelvuldig is door enkele NVC-leden gevraagd om de Spaanse Statuten te vertalen in het Nederlands zodat zij konden lezen wat de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn.

Er ligt nu een nieuw HHR waarvan de inhoud niet is veranderd. Wel zijn er 3 bijlagen aan toegevoegd waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur, van de leden en de Algemene Ledenvergadering staan zoals omschreven in de Spaanse statuten.

De leden kunnen zich hierin vinden en het HHR zal als boekje verschijnen en t.z.t. aan alle leden toegezonden worden. Ook zullen alle nieuwe toekomstige leden een welkomstbrief van de voorzitter ontvangen met daarbij het HHR.

 

De heer Bram Verhey merkt op dat niet alle NVC-activiteiten kernleden hebben. Bij de NVC-activiteit tennis zijn geen kernleden, maar alleen leden. 

De voorzitter geeft aan dat wanneer er geen kernleden zijn de activiteitenleider dan met de leden kan overleggen. Het bestuur is niet van plan zich met de organisatie binnen een activiteit te bemoeien. De (kern)leden dienen samen met de activiteitenleider de zaken binnen hun activiteit te regelen.

 

De heer Erno de Vree deelt mee dat het financiële beleid bij de montañeros altijd naar de kernleden en het bestuur van de NVC wordt gestuurd.

 

Installatie ereleden NVC

 

Van de families De Bruin en Van Vliet zijn brieven gekomen waarin zij aan het bestuur voorstellen een aantal leden het erelidmaatschap te verlenen. Het bestuur heeft hierbij de leidraad zoals omschreven in het HHR gehanteerd, namelijk dat een lid zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

Voorgedragen worden: de heren Frank Goldberg, Erno de Vree en Jaap Commandeur. De voorzitter geeft aan wat de verdiensten zijn geweest en hangt hun de oorkonde om en overhandigt hen een fles wijn.

Mevrouw Marie-Louise Luiten vindt het vreemd dat van te voren niet bekend is gemaakt dat er ereleden zouden worden geïnstalleerd en wie dat dan zouden zijn. En vreemd vindt zij dat je pas erelid kunt worden als je niet meer actief deelneemt aan het vrijwilligerswerk van de vereniging. Het bestuur zal zich hierover buigen.

 

 

9.Rondvraag

 

De heer Jan Aerts deelt mee dat het vlakwandelen in het vervolg een half uur eerder begint, dus nu om 10.30 uur.

 

10.Korte uiteenzetting over ziektekosten bij opname in ziekenhuis

 

Mevrouw Yvonne Stoof, commercieel medewerker van Hospiten Roca voorheen Clinica Roca, geeft een uiteenzetting wat te doen bij een ziekenhuisopname en hoe een en ander n zijn werk gaat bij een bezoek aan een specialist bij dat ziekenhuis. Verder geeft zij aan dat Hospiten Roca een particulier ziekenhuis is, maar dat de verzekerings-maatschappijen in Nederland de kosten vergoeden, mits een goede verzekering is afgesloten. Een basisverzekering voldoet niet.

Mensen die staan ingeschreven bij het Centro de Salud zullen in principe vandaaruit doorverwezen worden naar Hospiten San Roque, een staatsziekenhuis.

Er worden door de leden enkele vragen aan haar gesteld die zij beantwoordt. Als er vragen zijn kan men haar altijd bellen, tel.: 659 910 059. Hierna wordt zij bedankt met een boeket bloemen voor de uitleg.

 

11.Sluiting

 

Tegen half twee sluit de voorzitter de vergadering.

 

Secretaris                                                     Voorzitter

Tjardo Kuipers                                            Frans de Voogd
             Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVC op 15 november 2015


 

Opening
Er hebben 75 leden de presentielijst getekend.
En er kwamen 6 geldige machtigingen binnen. 

De voorzitter van de vergadering, de heer Frans de Voogd, opent de vergadering met het verzoek om een minuut stilte voor de leden die ons in de periode 1 oktober 2014 tot 30 september 2015 ontvallen zijn, te weten:

de dames Ida Albers, Maartje Prins, Ully Wiese, Mimi Oude Vrielink en de heren Joep Heezeman en Ger van Nieuwkerk.


Daarna leest de heer Tjardo Kuipers een groet voor van mevrouw Riek de Bilt. 


Het Huishoudelijk Reglement zegt in art. 8 lid 6 dat bij tussentijds aftreden van een bestuurslid andere bestuursleden diens taken overnemen tot de volgende Algemene Ledenvergadering (Interim Bestuur). 
De Algemene Ledenvergadering wordt daarom, vooruitlopend op het betreffende agendapunt, gevraagd te stemmen over de volgende samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Frans de Voogd
Vice-voorzitter: Tom Smulders
Secretaris: Hetty Louwers-van den Groenendaal
Penningmeester: Tjardo Kuipers
Ledenadministrateur: Ido van Oost 

Het nieuwe bestuur, met Frans de Voogd als voorzitter, wordt met algemene stemmen aangenomen. Aan alle bestuursleden wordt persoonlijk gevraagd of zij kunnen instemmen met hun benoeming. Alle bestuursleden nemen de benoeming aan. De aanwezigen op de ledenvergadering geven hierop een waarderend applaus. 

1. Vaststelling agenda 
Punt 9 van de agenda , bestuurssamenstelling is nu behandeld 


2. Notulen Algemene Leden Vergadering van 9 november 2014 
Opmerkingen over tekst en inhoud: 
Agendapunt 2, eerste zin: Er waren geen op- of aanmerkingen binnengekomen.
Afspraak is dat de reacties op de notulen van de Algemene Ledenvergadering via de mail kunnen gebeuren.
De notulen worden vastgesteld als de op- en aanmerkingen verwerkt zijn. De voorzitter en secretaris ondertekenen dan de notulen.
Er kan in theorie altijd gefraudeerd worden met machtigingen, daarom is in het Huishoudelijk Reglement o.a. een maximum van 4 machtigingen per persoon vastgesteld. 
Agendapunt 6:

De jaarrekening is gecontroleerd en gaf geen op- of aanmerkingen.
Op 24 oktober 2014 is de voorgaande jaarrekening gecontroleerd en de commissieleden hebben niet gesproken over waardering voor de penningmeester.
De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur, {niet alleen aan de penningmeester).
Bij het gevoerde financieel beleid werd het advies gegeven aan de penningmeester om chronologisch te archiveren en niet per kostensoort.
De kascommissie heeft niet geadviseerd de functie van voorzitter en penningmeester te scheiden. 

Agendapunt 9.2:
Toevoegen aan regel 1: De onderhandelingen met de NVC- Nieuwsbrief hebben niet tot resultaten geleid.
Mevrouw Commandeur reageert op de "illegale" NVC-Nieuwsbrief.
Met het begrip illegaal bedoelt zij dat zonder toestemming van de vereniging, informatie van de vereniging wordt gebruikt in de NVC- Nieuwsbrief. 

3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn beantwoord bij de behandeling van de inhoud van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2014. 
Nagekomen is een verzoek van de advertentiewervers van het Clubnieuws een NVC-flyer te laten maken voor belangstellenden.
De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Het bestuur zal het verzoek verder behandelen.


4. Samenvatting bestuursvergaderingverslagen 2014-2015 welke ter inzage op de leestafel van de Algemene Ledenvergadering liggen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

5. Financieel Jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar.
De kascommissie, bestaande uit de heren Erno de Vree en Ron Soewandi, heeft de jaarrekening gecontroleerd.
Dat gaf geen op- of aanmerkingen.
De kascommissie adviseert de aanwezigen op de Ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. De decharge wordt verleend.
De penningmeester krijgt een waarderend applaus voor zijn inzet en vakmanschap.
De nieuwe leden van de kascommissie zijn de heren Ron Soewandi en Charles van Tuijl met als reservelid mevrouw Mieke Cornelis. 
De begroting 2015/2016 wordt goedgekeurd. 
Opmerkingen uit de Ledenvergadering: 
Naar aanleiding van het verzoek om het grote banksaldo ten dele aan het goede doel te besteden, antwoordt het Bestuur dat de lustrumreservering op de NVC begroting voor het betreffende feestelijk etentje is én voor een nader te bestemmen goed doel.
Voorbeelden uit het verleden: de klok in de kathedraal, de ANWB-paal in de haven en het speelhoekje in het kinderopvangcentrum. 


6. Algemeen Jaarverslag NVC
Het Algemeen Jaarverslag wordt, met dank aan de editor, goedgekeurd.

7. Gang van zaken binnen de NVC afdelingen in seizoen 2014-2015 

Vlakwandelen:
Er werden 9 wandelingen georganiseerd waar 284 personen aan deelnamen.

Nieuw zijn de stadswandelingen.
Aan de stadswandeling in Telde namen 50 personen deel.


Nieuwe suggesties voor vlakke rondwandelingen zijn altijd welkom.
Verdere informatie over deze activiteit kunt u ook vinden in ons Clubnieuws en op onze website
De wandelingen worden afgesloten met een maaltijd in een restaurant.
Contactpersonen: De heren Jan Aerts en Leen Andeweg. 

Bergwandelen Montañeros :
Er werden 13 wandelingen georganiseerd waar 300 personen aan deelnamen De wandelingen worden begonnen met gezamenlijk koffiedrinken en afgesloten met een lunch in een restaurant.
Verdere informatie over deze activiteit kunt u ook vinden in ons Clubnieuws en op onze website.
Contactpersonen: De heren Tjardo Kuipers en Peter Wienese.
De heer Tom Smulders stelt, dat wanneer de overheid een weeralarm afgeeft, alle buiten-activiteiten van de NVC geannuleerd of gestaakt moeten worden. De NVC kan geen verantwoording nemen voor het niet in acht nemen van deze waarschuwing van de overheid.
De heer Tom Smulders adviseert de bergwandelaars daarom met weerwaarschuwingscode “rood” zeker niet de bergen in te gaan.
Naast dat het gevaarlijk is, vergoeden dan de verzekeringen de schade niet die kan ontstaan. 

Concertenclub "de Vrolijke Noot":
Er werden 5 concertarrangementen georganiseerd waar 128 personen aan deelnamen. Er komt een voorstel om een 5 concertarrangementen bonnensysteem in te stellen wat vooraf gekocht kan worden.
Dat maakt het ruim vooraf reserveren van de plaatsen en de financiële afwikkeling eenvoudiger. Verdere uitwerking volgt. Zie hiervoor ons Clubnieuws en onze website. Ook worden de leden attent gemaakt op het Internationaal Muziekfestival in januari 2016.
Kaarten verkrijgbaar via onze Clubnieuwsadverteerder Konzertbuero.
Contactpersonen: De heren Erno de Vree en Tom Smulders 

Koffieochtenden:
Er komt een nieuwe opzet van de koffieochtenden en ook de plaats van samenkomst zal veranderen van Meloneras naar San Fernando.
Verdere uitwerking kunt u lezen in ons Clubnieuws of op de website.
Contactpersoon: Mevrouw Ans Schouten 

Petancaclub Cannebel:
De club kwam 30 vrijdagen bijeen op het petancaterrein naast het voetbalstadion van San Fernando en er werd door 1200 personen aan deelgenomen.
Het maximum aantal leden is 60, er staan al leden op de wachtlijst dus wordt er gekeken of er een 2e middag georganiseerd kan worden.
Voor verdere informatie kunt u op vrijdag het bestuur of de contactpersonen aanspreken als u de petancaclub bezoekt.
Contactpersonen: Mevr. Irene Verschuren en de heer Jan van
Willigen.


Bridgeclub Brican:
Er werden 23 maandagen bridge gespeeld in La Marea te Arquinequin waar 261 paren aan deelnamen. De bridgeclub komt nu bijeen in Playa del Inglés in een zaal naast het restaurant van appartementencomplex Paraiso Maspalomas.
Contactpersonen: Mevrouw Willy van Uffelen en de heer Bram Verhey. 

Tennisclub Benevelt:
De tennisclub heeft 30 zaterdagen gespeeld op de locatie Holycan waar 750 personen aan deelnamen. De tennisclub is nu verhuisd naar Tenniscentre Maspalomas waar 6 gravelbanen beschikbaar zijn. Momenteel wordt daar met ongeveer 30 personen per week gespeeld.
Contactpersoon: Mevrouw Willeke de Neve. 


8. Uivoeringsvoorstel inhoud art.11 contra inhoud art.45 van de statuten
Er wordt gekozen voor de uitvoering van art. 11 lid g. van de statuten waarin staat dat het de functie is van de Algemene Ledenvergadering het bestuur te controleren en het beheer goed te keuren. 
Over de voorwaarden tot uitvoering van art. 45 van de statuten wordt verder nagedacht.
Onze Spaanse statuten zijn standaard statuten waarbij schijnbaar niet elk artikel perfect aansluit op de huidige uitvoering van de doelstelling van de vereniging.
Het huidige Nederlandstalige Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal opnieuw bekeken worden en aangepast worden aan de Spaanse statuten. 

9. Rondvraag en sluiting
De heer Tom Smulders stelt zijn huisadres in Gran Canaria beschikbaar omdat, voor de kontakten van de vereniging met de officiële Spaanse instanties, de postbus van de vereniging niet wordt geaccepteerd. 

Secretaris                                                      Voorzitter,

Hetty Louwers-van den Groenendaal           Frans de Voogd

                    Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 9 november 2014 


Aanwezig 82 leden, in een prima zaal van Parque Cristóbal. 

De vicevoorzitter Tjardo Kuipers opent de vergadering en vraagt alvorens de vergadering te beginnen om een minuut stilte voor enkele leden die ons ontvallen zijn: Johan Vroomen, Nicko Siglé, en Anita Verhagert.

Voor deze vergadering is gekozen om een dagvoorzitter aan te stellen in de persoon van Tom Smulders, tevens is een lid van de vereniging gevraagd om te notuleren in de persoon van Anneke Wezeman Gotlieb. 

1. De vergadering werd gevraagd of ze met deze constructie akkoord gaat en na goedkeuring en vaststelling van de agenda werd de vergadering verder geleid door Tom Smulders. 

2. Op de notulen van 24 november 2013 en op de notulen van 23 februari 2014 gepubliceerd in het NVC Clubnieuws, waren geen op- en aanmerkingen, dus bij deze goedgekeurd.
N.a.v. de notulen had mevr. Jennemie Aerts een vraag, waar en wanneer ze de notulen kan inzien.
Antwoord: in principe worden de notulen gepubliceerd in het Clubblad van de NVC. De statuten zijn in het Spaans, maar er komt binnenkort een vertaling. Alle statuten zijn standaard, als welke worden gebruikt voor de rechtsgang. Het Huishoudelijk reglement mag eenieder hebben. Als lid heb je te allen tijde het recht om de "stukken" in te zien.

N.a.v. bovenstaande wordt het volgende voorstel gedaan:
- Een bestuurswisseling duidelijk aangeven voor de algemene vergadering
- Huishoudelijk reglement komt t.z.t. in het Clubnieuws

Dan was er nog de vraag: hoe werkt het met de volmachten!
In Spanje is het gebruikelijk, dat je volmachten mag gebruiken tijdens vergaderingen. Impliciet ben je natuurlijk je eigen woordvoerder, maar als er gestemd moet worden, dan stem je namens ,,die "persoon". Omdat een grote groep leden hier niet altijd een half jaar is, kunnen zij iemand machtigen bij een vergadering. Deze machtigingen worden bij binnenkomst door een aantal leden gecontroleerd en wij gaan ervan uit dat het integer en naar eer en geweten wordt gedaan. Wij zijn immers een gezelligheidsvereniging en gaan ervan uit dat iedereen zijn best doet.
In het ergste geval worden stembriefjes geannuleerd.
Vandaag zijn er 82 personen aanwezig en er zijn 61 machtigingen.
Hiermee was er voldoende antwoord op de vragen van mevr. Jennemie Aerts 

3. Ingekomen stuk:
Mevr. Jennemie Aerts had een brief met de vraag over de machtigingen gesteld aan het bestuur om de machtigingen per persoon te verminderen naar één per persoon, maar dat is nu nog niet mogelijk in Spanje. Verder geen ingekomen stukken. 

4. Algemeen Jaarverslag: wordt bij deze geaccordeerd. 

5. Gang van zaken binnen de NVC:
Tot nu toe lopen alle activiteiten op rolletjes. Het bestuur is erg dankbaar voor wat nu allemaal gebeurt. Maar desondanks wil ze de aandacht vestigen op mensen, die een commissie willen vormen voor overige activiteiten die mogelijk ook georganiseerd kunnen worden. Deze mensen kunnen zich melden bij het bestuur. 
6. Financiën:
- Het financieel jaarverslag gaf geen op- en/of aanmerkingen.
- De kascommissie bestond uit de heren Jacques Vranken en Erno de Vree. De eerste heeft niet gereageerd op een oproep voor kascontrole en daarom heeft de heer Charles van Tuijl deze taak op zich genomen omdat de reserve de heer Ron Soewandi niet beschikbaar was.
Op 24 oktober is de kas gecontroleerd en de commissieleden spreken hun waardering uit voor de penningmeester. De kas werd op orde bevonden. Hiervoor werd decharge verleend aan de penningmeester, waarvoor dank.
Een advies was nog: houd de functie van voorzitter en penningmeester gescheiden.
- De penningmeester bedankte de heren en ook de ondersteuning die ze gehad heeft van de heer Jim Sharman.
- De Kascommissie bestaat nu uit de heren: Erno de Vree en Ron Soewandi en als reserve de heer Charles van Tuijl.
- Begroting oktober 2014-2015 wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Aanpassing aan de agenda met instemming van de vergadering, punt 9 wordt eerst behandeld en dan verder met punt 7. Benoeming bestuursleden en punt 8. Voorstel tot statuut wijziging. 

9.1. Royement NVC-lid
Als eerste wordt benadrukt dat de heer Koedijk een tomeloze inzet heeft getoond voor de NVC. Echter nadat hij gestopt is als voorzitter, zijn er een aantal onverkwikkelijke zaken gebeurd, die aanleiding hebben gegeven tot het nemen van disciplinaire maatregelen.
Er is door het huidige bestuur een mail gestuurd naar alle leden, om hen op de hoogte te stellen van wat er heeft gespeeld en bij deze vergadering is er een hand-out verstrekt met de e-mails die onderling naar elkaar verstuurd zijn.
Deze mails en een aantal activiteiten welke gedaan zijn door de heer Koedijk, waren niet in overeenstemming met de fatsoensnormen die men hanteert binnen de vereniging.
- Er komt een reactie van mevrouw Koedijk, waarin zij aangeeft dat zij het standpunt van de heer Koedijk niet terug vindt. De voorzitter bedankt mevr. Koedijk voor haar commentaar en begrijpt dat zij opkomt voor haar man, waarvan acte!

- Mevr. Marie-Louise Luiten brengt naar voren dat er op de vergadering van 24 november 2013 niet gestemd kon worden op de heer Koedijk.  Antwoord van de dagvoorzitter is: Echter, er was daar gelegenheid geweest voor de heer Koedijk om te reageren en hij heeft daar geen gebruik van gemaakt. Er zullen altijd interpretatie verschillen blijven. 
Waar nodig heeft een ieder zijn zegje kunnen doen over royement en hand-out en de dagvoorzitter benadrukt dat er nu een "vette" streep gezet wordt onder de afgelopen gebeurtenissen. Clubnieuws moet weer clubnieuws worden, zoals het altijd is geweest, dit alles is met algemene stemmen aangenomen. Het hoofdstuk is bij dezen nu afgesloten. 

- De heer Jaap Commandeur, redacteur van het NVC-Clubnieuws, heeft getracht steeds objectief kopij te plaatsen, maar verzet zich tegen roddel in het boekje en alle kopij moet met naam eronder. Zijn motto is: toon respect voor elkaar!  Vervolgens doet hij een oproep om kopij in te sturen over algemene dingen op het eiland en “gewoon” wat men hier beleeft. Het boekje mag wel wat dikker!

- Mevr. Koedijk vraagt aan de vicevoorzitter of hij, zoals beloofd, de brief van Hans Koedijk van 21 juli 2014 wil voorlezen. De dagvoorzitter leest deze brief alsnog voor. Daarna wordt aan mevr. Koedijk gevraagd zich nu bij de situatie neer te leggen. Alles is nu gezegd en mevr. Koedijk is als lid van de NVC hartelijk welkom op alle activiteiten van de vereniging.

- Mevr. Irene Verschueren vraagt aan het bestuur waarom de heer Koedijk niet gewoon als gast kan meedoen aan NVC activiteiten! Waarop de heer Bram Verheij zegt zich niet te kunnen voorstellen, dat iemand die geroyeerd is, via andere wegen weer kan verschijnen!
- De heer Rik Decoster heeft twee punten: Hij is het eens dat er een punt gezet wordt nu onder alles. Volgens hem was er binnen het bestuur geen eenstemmigheid over het royement, dit echter heeft hij van horen zeggen. Dit is woord tegen woord. Het antwoord van de voorzitter is dat dit punt voldoende aan bod geweest is. 

Daarna wordt er schriftelijk gestemd over het royement van de heer Koedijk:
Uitslag stemming is: totaal 143 stemmen waarvan: 3 blanco, 106 voor en 34 tegen  Hiermee is het royement bekrachtigd. De voorzitter bevestigt nog eens: een geroyeerd lid kan aan geen enkele NVC-activiteit meedoen, ook niet als introducee. 

9.2. Vervolg NVC-website

Er is momenteel géén NVC-website operationeel. Conclusie: er moet een nieuwe website komen
- Mevrouw Coby Commandeur reageert op de “illegale” NVC-Nieuwsbrief en dan vooral met betrekking tot de “zeepkist”. De definitie van een zeepkist legt ze uit, maar deze zeepkist mist zijn doel. Hij wordt vooral door de redacteur zelf gebruikt voor opruiende teksten.
Het antwoord is: ook deze angel moet eruit en een streep onder de zeepkist!
- De heer Martin Brandsma was verbaasd over het feit dat zijn mailadres is gebruikt door de heer Van Tuijl. Hij zegt bij dezen, dat hij geen mail van hem wil ontvangen. 


7. Benoeming bestuursleden:
Voorzitter: Ina Tindal, vicevoorzitter: Frans de Voogd, secretaris: vacant, penningmeester: Tjardo Kuipers en algemeen lid: Ido van Oost.
Met algemene stemmen is deze samenstelling aangenomen door de vergadering 

8. Voorstel tot statutenwijziging:
Hierover heeft Ina Tindal zich laten informeren en zij gaf ons vervolgens uitleg over een aantal artikelen in de statuten. Maar voor nu is het belangrijkste om alleen artikel 16 te laten aanpassen, dat betekent dat de NVC minimaal drie bestuursleden moet hebben en maximaal mogen het 7 personen zijn. 

10. Rondvraag: geen op- of aanmerkingen voor de rondvraag. 

11. Sluiting: de dagvoorzitter bedankt allen voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering! 

9 november 2014, Playa del Inglés

Anneke Wezeman Gotlieb