อบายมุข 6 อย่าง

แบบสอบถาม พฤติกรรมอบายมุข 6 อย่าง

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........สิ่งแวดล้อม........

เกรดเฉลี่ย   2.3

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                        () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย    ( )  หญิง               

             อายุ   20 ปี

 

มากที่สุด  ( 4)          มาก  (3)        ปานกลาง  (2)              น้อย (1)           ไม่มีเลย  (0)

 

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

4

0

2

 

  

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......บริหารศาสตร์.........สาขา.........การจัดการ........

เกรดเฉลี่ย   2.10

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                  () 2                      ( ) 4         

2.       เพศ ( ) ชาย     ( )  หญิง

.          อายุ 21 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

2

2

2

0

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

กรดเฉลี่ย   2.3

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                   () 2                      ( ) 4           

2.       เพศ         ( ) ชาย   ( )  หญิง

              อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

4

1

1

0

  

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......บริหารศาสตร์.........สาขา........บัญชี........

เกรดเฉลี่ย   2.23

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                       () 2                      ( ) 4       

2.       เพศ         ( ) ชาย   ( )  หญิง

             อายุ        20 ปี 

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

4

2

0

0

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

เกรดเฉลี่ย   3.50

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย  ( )  หญิง

             อายุ  20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

1

5

0

 

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

เกรดเฉลี่ย   2.80

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                                ( )  หญิง

              อายุ        20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

1

5

0

0

 

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........สิ่งแวดล้อม........

เกรดเฉลี่ย   2.48

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

             อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

1

3

1

1

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........สิ่งแวดล้อม........

เกรดเฉลี่ย   2.4

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

             อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

1

2

2

1

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......บริหารศาสตร์......สาขา..สารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกรดเฉลี่ย   2.32

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

              อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

 

1

4

1

0

 

 

 

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........เคมี........

เกรดเฉลี่ย   2.36

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

             อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

3

2

1

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........เคมี........

เกรดเฉลี่ย   2.95

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

             อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

2

3

1

 

1.       สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......บริหารศาสตร์.........สาขา.........การจัดการทั่วไป..

เกรดเฉลี่ย   2.23

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.       เพศ         ( ) ชาย                                ( )  หญิง

 .       อายุ         20ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

1

3

2

0

 

1.สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

เกรดเฉลี่ย   2.1

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.เพศ         () ชาย                 ( )  หญิง

    อายุ        20ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

2

4

0

0

 

1.สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

เกรดเฉลี่ย   2.43

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

2.เพศ         () ชาย                 ( ) หญิง

   อายุ         20 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

1

4

1

0

 

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......บริหารศาสตร์.........สาขา.........บัญชี........

เกรดเฉลี่ย   2.81

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

อายุ         21 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

1

2

3

 

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........สิ่งแวดล้อม........

เกรดเฉลี่ย   2.23

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

อายุ         21 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

2

3

1

1

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

เกรดเฉลี่ย   3.5

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

เพศ         () ชาย                 ( )  หญิง

อายุ        21 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

0

4

2

 

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......บริหารศาสตร์.........สาขา.........การจัดการทั่วไป........

เกรดเฉลี่ย   2.59

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

อายุ         19 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

2

2

2

 

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิทยาศาสตร์.........สาขา.........สิ่งแวดล้อม........

เกรดเฉลี่ย   2.55

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

เพศ         ( ) ชาย                   ( )  หญิง

อายุ         21 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

0

3

2

1

 

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.......คณะ......วิศวกรรมศาสตร์.........สาขา.........โยธา........

เกรดเฉลี่ย   2.29

ชั้นปีที่    ( ) 1                        ( ) 3                () 2                      ( ) 4

เพศ         () ชาย                 ( )  หญิง

อายุ         21 ปี

 

อบายมุข

4

3

2

1

0

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

 

 

เที่ยวกลางคืน

 

 

 

 

การละเล่น

 

 

 

 

การพนัน

 

 

 

 

คบมิตรชั่ว

 

 

 

 

ขี้เกลียด

 

 

 

 

รวม

0

2

1

3

0

 

สรุปคะแนนในแต่ละอย่าง

 

อบายมุข

ร้อยละ

ดื่มแอลกอฮอล์

37

เที่ยวกลางคืน

37

การละเล่น

41

การพนัน

18

คบมิตรชั่ว

22

ขี้เกียจ

39

 

กราฟ

 

 

 

สรุป

-  อบายมุข 6 อย่างที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำบ่อยที่สุด คือ การละเล่น ขี้เกียจ  ดื่มแอลกอฮอล์  เที่ยว     กลางคืน คบมิตรชั่วและการพนันตามลำดับ

Comments