3.6 สมดุลต่อการเคลื่อนที่

สมดุลต่อการเลื่อนที่

1. สมดุลต่อการเลื่อนที่ (translational equilibrium) หมายถึง สภาพสมดุลที่เกิดขึ้นในภาวะที่วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แสดงว่าวัตถุนั้นย่อมมีสมดุลต่อการเลื่อนที่ เงื่อนไขของสมดุลนี้ก็คือ แรงลัพธ์ภายนอกที่กระทำต่อวัตถุย่อมเป็นศูนย์เสมอ ( Σ = 0)

เขียนเป็นสมการคือ

หลักที่นำมาใช้ในการคำนวณในกรณีที่วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่ คือ

1. แตกแรง ผลรวมของแรงทางด้านขวา = ผลรวมของแรงทางด้านซ้าย ผลรวมของแรงทางด้านบน = ผลรวมของแรงทางด้านล่าง

2. ทฤษฎีลามี (กฎของ sine) แรง 3 แรงมากระทำกันที่จุด ๆ หนึ่ง และอยู่ในภาวะสมดุล อัตราส่วนของแรงต่อ sin ของมุมตรงข้ามย่อมมีค่าเท่ากัน

3. สามเหลี่ยมแทนแรงถ้ามีแรง 3 แรงกระทำร่วมกันที่จุด ๆ หนึ่ง และอยู่ในภาวะสมดุลโดยทิศของแรงทั้ง 3 แรงตั้งฉากกับด้านทั้ง 3 ของสามเหลี่ยมจะได้อัตราส่วนขนาดของแรงต่อด้านที่แรงนั้นตั้งฉากอยู่

ถ้าพิจารณาสมดุลต่อการเลื่อนที่ตามระบบแรง จะจำแนกออกเป็น

1. สมดุลของระบบแรงสองแรง

2. สมดุลของระบบแรงสามแรง

3. สมดุลของระบบแรงสี่แรง

Comments