วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 33
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

  ดัชนีบทความวารสารฉบับที่ 33 ปีที่ 17 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559)


ผลของโปรแกรมการให้ความรู้การฝึกทักษะและการเตรียมความพร้อมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Effects of Transactional Program on Knowledge, Skill Practice and Preparedness for Safety Swallowing in Stroke Patient

สุภาวดี ศรีปัด  จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ พรศิริ พันธสี

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

Relationships among Perceived Self-Efficacy,  Family Support and Health-Promoting Behaviors  of Older People with Hypertension

อุมากร ใจยั่งยืน และ สุภาภรณ์ วรอรุณ

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ไม่มีประวัติเป็นแผลที่เท้า

Influencing Factors on Foot Care Behavior inType-2 Diabetes Patients without History of Foot Ulcer

สุดาวดี แก้วดวงโต   ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา   วิชชุดา เจริญกิจการ และ วิวัฒน์ รอดประเสริฐ

 

แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Health Promotion Practice Guideline for the Elderly  in Naratchakwai Health promotion Hospital, Mueang District, Nakhon Phanom Province

เจริญชัย หมื่นห่อ  และ สุปราวีณ์ คงธนชโยพิทย์

 

ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

The Results of Health Promotion Service for the Elderly  by Learner Development in the Community-Based

ศิราณี ศรีหาภาค   วิไลวรรณ วัฒนานนท์   จิราพร วรวงศ์   นิระมล สมตัว และ ธานี กล่อมใจ

 

การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เจตคติ และทักษะสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนของพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน

Development of a Preparation Program for Knowledge,  Attitude, and Skills for ASEAN Community of Nurses  in Chonpratan Hospital

ชมพูนุช ฉัตรสกุล  บุญทิพย์  สิริธรังศรี  สุวิมล  ตั้งกิตติถาวร และ ชื่นชีวิต  โชติพิทยสุนนท์

 

ผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

The Effect of Transformational Leadership Development Program for Head Nurses on Professional Nurses Performance at a Specialty Hospital in the Department of Medical Services under the Ministry of Public Health

อนันทิยา พุ่มเพ็ชร  เพ็ญจันท์ ส.โมไนยพงศ์  และ  เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร

Comments