วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่ 18 ฉบับที่ 34
(มกราคม-มิถุนายน 2560)

     ดัชนีบทความวารสารฉบับที่ 34 ปีที่ 18 (มกราคม-มิถุนายน 2560)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ

Factors Related To Maternal Tasks Of Unplanned Adolescent Pregnant Women
                                                                                                                                        กิ่งดาว แสงจินดา


ผลของการจัดการความเครียดด้วยอานาปานสติ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

Effect of stress management by Anapanasti muscle relaxation of Caregivers for older adults meditation practice and after stroke
                                                                                                                                        ขวัญตา กลิ่นหอม


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายสี่ จังหวัดสมุทรสาคร

Factors Associated with Preventive Behavior and Disease Control of Dengue Hemorrhagic Fever among People in the Responsible Area of Sai–See Subdistrict Health Promoting Hospital, Samutsakhon Province

                                                                                                                                       ชนิดา มัททวางกูร


คุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

Quality and Identity of nursing graduates from Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj  

                                                                                                                                     วิภาพร สิทธิสาตร์


การรับรู้ประโยชน์ ปัญหา และพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

Benefits Perception, Problem and Exercise Behavior among Elderly in Mueang Nakhon Phanom Municipality                                                                                                                                             บรรจง พลไชย


ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ในการบริการพยาบาล กรุงเทพมหานคร

The Effect of Enhancing Ethical Behavior Program for Professional Nurses Practice at a Tertiary Level Hospital in the Medical Service Department under Bangkok Metropolitan Administration     

                                                                                                                                          จรรยา กิจกสิกร


ตัวแปรที่มาก่อนความยึดมั่นผูกพันในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข

Factor Influencing Happiness among Nursing Students in Private Universities               

                                                                                                                                           เนติยา แจ่มทิม


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน
Factor Influencing Happiness among Nursing Students in Private  Universities

  กาญจนา  วันนา นุจรี ไชยมงคล พิชามญชุ์ ปุณโณทก                                                                          

Comments