ความสำคัญของการให้ออกซิเจน 4

 
 
 
 
 
ความสำคัญของการให้ออกซิเจน
 
 

3. Mask or Face Mask

การให้ออกซิเจนทาง Mask เป็นการให้หน้ากาครอบปากและจมูกให้มิดชิด ผู้ป่วยจะหายใจเอาออกซิเจนที่อยู่ในหน้ากากเข้าปอด และระบายลมหายใจออกทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางรูด้านข้างหน้ากาก วิธีนี้อาจทำให้อึดอัด นอกจากนี้ยังไม่สะดวกเมื่อจะพูดหรือรับประทานอาหาร และอาจทำให้ผู้ป่วยรำคาญเกิดความรู้สึกไม่สุขสบายได้ เพราะการครอบยึดต้องอาศัยยางยืดยึดไว้รอบศีรษะ  ชนิดของ Mask มีทั้งชนิดที่มีถุงและไม่มีถุง

3.1Simple Mask คือการให้ออกซิเจนทางหน้ากากชนิดไม่มีถุง

        -จะให้ความเข้มข้นของออกซิเจน 40-60% เมื่อเปิดอัตราไหล 5-8 ลิตร/นาที

        -วิธีนี้เมื่อหายใจเข้า อากาศภายในห้องจะเข้าทางรูด้านข้างหน้ากากไปผสมกับออกซิเจนจากเครื่องภายในหน้ากาก เมื่อหายใจออก คาร์บอนไดออกไซด์จะระบายออกทางรูด้านข้าง

        -โดยทั่วไปควรเปิดออกซิเจนอย่างน้อย 5 ลิตร/นาที เพื่อไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกไป และเพื่อให้ความเข้มข้นของออกซิเจนเปลี่ยนไปตามลักษณะการหายใจแต่ละครั้ง

 
 
3.2 Mask with Reservoir or Mask with Bag คือ การให้ออกซิเจนทางหน้ากากชนิดเป็นถุง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

ก. Partial Rebreathing Mask

เป็นการให้ออกซิเจนทางหน้ากากชนิดมีถุง โดยมีการสูดลมหายใจออกเข้าไปบางส่วน

-วิธีนี้ออกซิเจนจากเครื่องจะไหลเข้าสู้ถุงก่อน เมื่อหายใจเข้าครั้งแรกก็จะได้รับออกซิเจนจากถุงและจากห้อง ซึ่งออกซิเจนเข้าทางรูด้านข้างหน้ากาก

-ดังนั้น จึงได้รับอากาศผสม, การหายใจออกนั้น ลมหายใจจะระบายอากาศ 2 ทาง คือ ทางรูด้านข้างหน้ากาก และลงถุงลมหายใจที่ออกจากหลอดลมส่วนที่ยังไม่ได้นำไปใช้ (Dead Space) ซึ่งเป็นการนำเอาออกซิเจนจาส่วนนี้ไปรวมกับออกซิเจนจากเครื่องและจากห้องที่เข้าทางรูด้านข้างหน้ากากมาใช้

-การให้ออกซิเจนชนิดนี้ในอัตรา 6-10 ลิตร/นาที จะได้ความเข้มข้นประมาณ 35-60%

ข.Non-Rebreathing Mask

ถุงอีกชนิดหนึ่งจะไม่สามารถสูดลมหายใจออก จากถุงเข้าไปใช้ได้อีก เพราะมีลิ้นที่เปิดทางเดียวกั้นระหว่างหน้ากากกับถุง ซึ่งลิ้นนี้จะป้องกันไม่ให้ลมหายใจอออกเข้าไปในถุงได้ และยังมีส่วนช่วยผลักดันคาร์บอนไดออกไซด์ให้ออกทางด้านข้างหน้ากาก ในขณะเดียวกันช่วยป้องกันไม่ให้อากาศจากห้องเข้าสู่หน้ากากได้ หรือเข้าได้น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ป่วยจะหายใจอากาศที่เป็นออกซิเจนค่อนข้างบริสุทธิ์ ความเข้มข้นของออกซิเจนที่เข้าสู่กระแสเลือด( FiO2 ) ประมาร 10-20%

ดังนั้น จึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ และต้องระวังน้ำลาย เลือด เสมหะ เข้าไปในลิ้นทางเดียว (ของตัวถุง)จะทำให้ลิ้นปิด-เปิดนี้ชำรุดได้