หน้าแรก

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร ยินดีต้อนรับขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสกลนครทุกท่านทุกระดับ
ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
             โดยการ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
 

 
 
 
 
 

 
น.ส.ปิ่นเพชร อำภรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
มือถือ 08-4791-6955
 

Google Calendar

 
 
 
 

หน้าเว็บย่อย (1): ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
Comments