กลุ่มการพยาบาล รพศ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ

น.ส.ปิ่นเพชร อำภรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

มือถือ 08-4791-6955

คู่มือจัดทำเอกสารประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

StdDoc_317.pdf