Organizing Committee

  • Shigeki Akiyama, Niigata Univ
  • Hiromi Ei, Hirosaki Univ
  • Yuichi Kamiya, Daito Bunka Univ
  • Kazushi Komatsu, Kochi Univ
  • Takao Komatsu, Hirosaki Univ
  • Rie Natsui, Japan Women's Univ
  • Fumihiko Nakano, Gakushuin Univ
  • Taizo Sadahiro, Tsuda College
  • Yohei Tachiya, Hirosaki Univ
Inquiries on (A= At mark)
 
 Residense:                       ei A cc hirosaki-u ac jp
 Web and MailList :            sadahiro A tsuda ac jp
 Abstract:                          ykamiya A ic daito ac jp
 Proceedings:                    komatsu A cc hirosaki-u ac jp
 VISA and Invitation Letter:  fumihiko A math gakushuin ac jp, 
                                        tachiya A cc hirosaki-u ac jp
 General :                          akiyama A math sc niigata-u ac jp