Văn bản Bằng chứng cho Hỏi và Đáp 1
   
   
 
CRC1984 Niềm an ủi duy nhất của bạn trong đời này và đời sau là gì?
CRC1976 What is your only comfort in life and death?


1   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 Thân thể và linh-hồn...  không thuộc về chính tôi nữa,
CRC1976 That I am not my own,


BTT 1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.


BDM 1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là Đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. 20Vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời.


BD2011 1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là đền thờ của Ðức Thánh Linh, Ðấng đang ngự trong anh chị em, Ðấng Ðức Chúa Trời ban cho anh chị em, và anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa sao? 20 Vì anh chị em đã được mua bằng giá rất cao rồi; vậy hãy lấy thân thể mình làm vinh hiển Ðức Chúa Trời.


NKJV 1 Corinthians 6:19-20
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? 20 For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.


2   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version

   
   
   
CRC1984  đời sống hiện tại và đời sau
CRC1976  but belong—body and soul, in life and in death—


BTT Rô-ma 14:7-9
Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. 9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.


BDM Rô-ma 14:7-9
Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình, 8 vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như thế, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả. 9 Chính vì đó mà Chúa Cứu Thế chịu chết và sống lại ngõ hầu làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.


BD2011 Rô-ma 14:7-9
Vì không ai trong chúng ta sống cho mình, và không ai trong chúng ta chết cho mình. 8 Thật vậy, nếu chúng ta được tiếp tục sống, chúng ta sống cho Chúa, hoặc nếu chúng ta phải chết, chúng ta chết cho Chúa; cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 9 Chính vì thế mà Ðấng Christ đã chết và đã sống lại, để Ngài có thể làm Chúa của cả kẻ chết lẫn kẻ sống.


NKJV Romans 14:7-9
For none of us lives to himself, and no one dies to himself. 8 For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s. 9 For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be Lord of both the dead and the living.


3   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 nhưng thuộc về Cứu Chúa Giê-Su Cơ-Đốc của tôi.
CRC1976 to my faithful Savior Jesus Christ.


BTT 1 Cô-rinh-tô 3:23
anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.

BTT Tít 2:14
là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.


BDM 1 Cô-rinh-tô 3:23
Anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế thuộc về Đức Chúa Trời.

BDM Tít 2:14
Đấng đã hy sinh vì chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm việc thiện lành.


BD2011 1 Cô-rinh-tô 3:23
và anh chị em thuộc về Ðấng Christ, và Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời.

BD2011 Tít 2:14
Ðấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để có thể chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi nhơ nhớp và thanh tẩy chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, một dân nhiệt thành làm những điều tốt.


NKJV 1 Corinthians 3:23
And you are Christ’s, and Christ is God’s.

NKJV Titus 2:14
who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.


4   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 Ngài đã trả đầy đủ cho tất cả tội lỗi của tôi bằng chính huyết báu của Ngài
CRC1976 He has fully paid for all my sins with his precious blood,


BTT 1 Phi-e-rơ 1:18-19
vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, 19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,

BTT 1 Giăng 1:7-9
Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

BTT 1 Giăng 2:2
Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.


BDM 1 Phi-e-rơ 1:18-19
Vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, 19 nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế, như huyết chiên con không khuyết điểm, không vết nhơ.

BDM 1 Giăng 1:7-9
Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong sự sáng thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Giê-su, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. 8 Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là Đấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

BDM 1 Giăng 2:2
Chính Ngài là lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng tội lỗi của cả thế gian nữa.


BD2011 1 Phi-e-rơ 1:18-19
biết rằng anh chị em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19 nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố,

BD2011 1 Giăng 1:7-9
Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, chúng ta lừa dối chính mình, và sự thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác.

BD2011 1 Giăng 2:2
Chính Ngài là của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho cả thế gian nữa.


NKJV 1 Peter 1:18-19
knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, 19 but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.

NKJV 1 John 1:7-9
But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. 8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

NKJV 1 John 2:2
And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world.


5   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 và giải cứu tôi khỏi sự áp-chế của ma quỷ.
CRC1976 and has set me free from the tyranny of the devil.


BTT Giăng 8:34-36
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. 35 Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

BTT Hê-bơ-rơ 2:14-15
Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, 15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.

BTT 1 Giăng 3:1-11
Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Aáy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. 3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. 4 Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. 5 Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. 6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. 7 Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. 8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. 9 Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. 10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. 11 Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.


BDM Giăng 8:34-36
Đức Giê-su đáp lại: "Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35 Làm thân nô lệ thì không ở đời trong nhà, làm con mới được ở luôn! 36 Vậy, nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do.

BDM Hê-bơ-rơ 2:14-15
Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương 15 và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời.

BDM 1 Giăng 3:1-11
Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài. 2 Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. 3 Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống thanh sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch. 4 Ai phạm tội là người vi phạm kinh luật vì tội lỗi là vi phạm kinh luật. 5 Và các con biết, Ngài đã đến để xóa bỏ tội lỗi và trong Ngài không có tội lỗi. 6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy Ngài mà cũng không biết Ngài. 7 Hỡi các con bé nhỏ! Chớ để ai lừa dối các con. Ai hành động công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. 8 Ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Lý do Con của Đức Chúa Trời đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương. 9 Ai được Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì bản chất của Ngài ở trong người ấy. Người ấy không thể phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. 10 Đây là điều bày tỏ ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái quỷ vương: người nào không hành động công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ không yêu thương anh chị em mình cũng vậy. 11 Vì đây là lời loan báo mà các con đã nghe từ lúc khởi đầu: Chúng ta hãy yêu thương nhau.


BD2011 Giăng 8:34-36
Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. 35 Nô lệ không ở mãi trong gia đình, nhưng con cái ở mãi trong gia đình. 36 Vậy nếu Con giải thoát các ngươi để được tự do, các ngươi sẽ thật sự được tự do.

BD2011 Hê-bơ-rơ 2:14-15
Thế thì vì các con đều cùng chung một huyết nhục, nên Ngài cũng mang cùng một huyết nhục giống như họ, để qua sự chết của chính mình, Ngài có thể hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là Ác Quỷ, 15 và giải thoát những người vì sợ chết mà làm nô lệ suốt đời.

BD2011 1 Giăng 3:1-11
Hãy xem, tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tuyệt diệu dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Ðức Chúa Trời, và thật vậy chúng ta là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài. 2 Anh chị em yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, và chúng ta sẽ ra sao thì chưa được tiết lộ, nhưng điều chúng ta biết chắc là khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, vì Ngài vốn như thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. 3 Phàm ai có hy vọng nầy nơi Ngài thì phải làm cho mình trở nên thánh sạch như Ngài là thánh sạch. 4 Ai phạm tội là làm điều trái với luật pháp, vì tội lỗi là điều trái với luật pháp. 5 Chúng ta biết rằng Ngài đã xuất hiện để cất bỏ tội lỗi, và trong Ngài không có tội lỗi. 6 Ai cứ ở trong Ngài thì không còn khuynh hướng phạm tội; ai cứ phạm tội là chưa thấy Ngài và chưa biết Ngài. 7 Hỡi các con thơ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là công chính. 8 Ai cứ phạm tội là thuộc về Ác Quỷ, vì Ác Quỷ đã phạm tội từ ban đầu. Vì lý do đó Con Ðức Chúa Trời đã xuất hiện để hủy diệt công việc của Ác Quỷ. 9 Ai do Ðức Chúa Trời sinh ra thì không còn khuynh hướng phạm tội, vì mầm sống của Ngài ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội vì đã được Ðức Chúa Trời sinh ra. 10 Bởi điều nầy con cái Ðức Chúa Trời và con cái Ác Quỷ được phân biệt rõ ràng: ai không làm điều công chính là không thuộc về Ðức Chúa Trời, và ai không yêu thương anh chị em mình cũng vậy. 11 Ðây là sứ điệp anh chị em đã nghe từ ban đầu: chúng ta phải yêu thương nhau.


NKJV John 8:34-36
Jesus answered them, “Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. 35 And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. 36 Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed.

NKJV Hebrews 2:14-15
Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is, the devil, 15 and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

NKJV 1 John 3:1-11
Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him. 2 Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 3 And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. 4 Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. 5 And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin. 6 Whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. 7 Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as He is righteous. 8 He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. 9 Whoever has been born of God does not sin, for His seed remains in him; and he cannot sin, because he has been born of God. 10 In this the children of God and the children of the devil are manifest: Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. 11 For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another,


6   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 Ngài cũng canh giữ tôi như vậy,
CRC1976 He also watches over me in such a way


BTT Giăng 6:39-40
Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. 40 Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.

BTT Giăng 10:27-30
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.

BTT 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3
Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác-giả.

BTT 1 Phi-e-rơ 1:5
là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!


BDM Giăng 6:39-40
Và đây là ý Đấng đã sai Ta, ấy là tất cả những người Cha đã cho Ta, Ta sẽ không để cho hư mất, nhưng Ta sẽ làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. 40 Vì đây là ý Cha Ta, ấy là người nào nhận ra Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc, và chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng!

BDM Giăng 10:27-30
Chiên Ta nghe tiếng Ta, chính Ta quen biết chiên Ta và chiên theo Ta. 28 Ta ban cho chiên Ta sự sống vĩnh phúc, chúng chẳng hư mất bao giờ, và không ai cướp đoạt chúng khỏi tay Ta. 29 Cha Ta đã ban cho Ta. Ngài là Đấng quyền năng hơn cả; không ai cướp đoạt nổi khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.

BDM 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3
Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác.

BDM 1 Phi-e-rơ 1:5
Là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong ngày cuối cùng.


BD2011 Giăng 6:39-40
Ðây là ý của Ðấng đã sai Ta: tất cả những người Ngài cho Ta, Ta không được làm mất người nào, nhưng phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. 40 Thật vậy đây là ý muốn của Cha Ta: hễ ai nhìn nhận Con và tin Con thì có sự sống đời đời; còn chính Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.

BD2011 Giăng 10:27-30
Chiên Ta nghe tiếng Ta; Ta biết chúng, và chúng theo Ta. 28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai sẽ cướp chúng khỏi tay Ta. 29 Cha Ta, Ðấng vĩ đại hơn tất cả, đã ban những chiên ấy cho Ta. Không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.

BD2011 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3
Chúa rất thành tín, và Ngài sẽ làm cho anh chị em vững mạnh và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác.

BD2011 1 Phi-e-rơ 1:5
những người nhờ đức tin được quyền năng của Ðức Chúa Trời bảo vệ, để hưởng ơn cứu rỗi sẵn sàng được biểu lộ trong thời kỳ cuối cùng.


NKJV John 6:39-40
This is the will of the Father who sent Me, that of all He has given Me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. 40 And this is the will of Him who sent Me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life; and I will raise him up at the last day.

NKJV John 10:27-30
My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me. 28 And I give them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My hand. 29 My Father, who has given them to Me, is greater than all; and no one is able to snatch them out of My Father’s hand. 30 I and My Father are one.

NKJV 2 Thessalonians 3:3
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.

NKJV 1 Peter 1:5
who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time.


7   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 không một sợi tóc nào rơi khỏi đầu tôi mà không theo ý Cha của tôi ở trên trời.
CRC1976 that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven:


BTT Ma-thi-ơ 10:29-31
Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. 31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.

BTT Lu-ca 21:16-18
Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. 17 Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. 18 Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu.


BDM Ma-thi-ơ 10:29-31
Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các con. 30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi. 31 Thế thì đừng sợ. Các con quý hơn nhiều con chim sẻ.

BDM Lu-ca 21:16-18
 Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu phản nộp; họ sẽ giết một số người trong các con. 17 Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta. 18 Nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các con sẽ bị mất


BD2011 Ma-thi-ơ 10:29-31
Không phải hai con chim sẻ bán giá một cắc bạc sao? Nhưng nếu Cha các ngươi không cho phép thì chẳng một con nào bị rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các ngươi đừng sợ; các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ.

BD2011 Lu-ca 21:16-18
Các ngươi sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè bắt nộp, và người ta sẽ giết một số người trong các ngươi. 17 Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta, 18 nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các ngươi sẽ bị mất.


NKJV Matthew 10:29-31
Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father’s will. 30 But the very hairs of your head are all numbered. 31 Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.

NKJV Luke 21:16-18
You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends; and they will put some of you to death. 17 And you will be hated by all for My name’s sake. 18 But not a hair of your head shall be lost.


8   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 Thật vậy, mọi việc hiệp lại với nhau vì cớ sự cứu rỗi của tôi.
CRC1976 in fact, all things must work together for my salvation.


BTT Rô-ma 8:28
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.


BDM Rô-ma 8:28
Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài.


BD2011 Rô-ma 8:28
Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Ðức Chúa Trời, tức những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài.


NKJV Romans 8:28
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.


9   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 Vì tôi thuộc về Ngài nên Chúa Cơ-Đốc, bởi Đức Thánh-Linh, Ngài bảo-đảm cho tôi sự sống đời đời
CRC1976 Because I belong to him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life


BTT Rô-ma 8:15-16
Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.

BTT 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; 22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.

BTT 2 Cô-rinh-tô 5:5
Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.

BTT Ê-phê-sô 1:13-14
Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.


BDM Rô-ma 8:15-16
Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linha làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời.

BDM 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa Cứu Thế, cũng là Đấng xức dầu cho chúng tôi; 22 Đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng.

BDM 2 Cô-rinh-tô 5:5
Đấng đã chuẩn bị điều này cho chúng ta chính là Đức Chúa Trời, Ngài cũng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta làm bảo chứng.

BDM Ê-phê-sô 1:13-14
Ấy lại cũng trong Chúa Cứu Thế, chính anh chị em sau khi nghe chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và sau khi tin Ngài được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa. 14 Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài.


BD2011 Rô-ma 8:15-16
Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con, để nhờ đó chúng ta có thể thưa một cách dạn dĩ, “A-ba, Cha!” 16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời.

BD2011 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Chính Ðức Chúa Trời đã lập chúng tôi với anh chị em đứng vững trong Ðấng Christ, và đã xức dầu lựa chọn chúng tôi. 22 Ngài cũng đã đóng ấn trên chúng ta và ban Ðức Thánh Linh vào lòng chúng ta để làm bảo chứng.

BD2011 2 Cô-rinh-tô 5:5
Ðấng đã chuẩn bị chúng ta cho mục đích nầy là Ðức Chúa Trời, Ðấng ban Ðức Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta.

BD2011 Ê-phê-sô 1:13-14
Cũng trong Ðấng Christ, khi anh chị em nghe sứ điệp của chân lý, là Tin Mừng cứu rỗi, anh chị em tin thờ Ngài, và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đã hứa ban. 14 Ðức Thánh Linh là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta, trong khi chờ đợi những người thuộc về Ngài được cứu chuộc, để ca ngợi vinh hiển Ngài.


NKJV Romans 8:15-16
For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.” 16 The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God,

NKJV 2 Corinthians 1:21-22
Now He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, 22 who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee.

NKJV 2 Corinthians 5:5
Now He who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee.

NKJV Ephesians 1:13-14
In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory.


10   -   Bản Truyền Thông (1926)   -   Bản Dịch Mới (2002)   -   Bản Dịch 2011   -   New King James Version


   
   
   
CRC1984 và làm cho lòng tôi mong muốn, sẵn-sàng từ nay sống cho Ngài.
CRC1976 and makes me whole-heartedly willing and ready from now on to live for him.


BTT Rô-ma 8:1-17
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. 3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. 5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình. 11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. 12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài..


BDM Rô-ma 8:1-17
Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 2 Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết. 3 Vì điều mà kinh luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách sai Con Ngài đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4 để cho những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh. 5 Những kẻ sống theo xác thịt thì chú tâm về những điều của xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì chú tâm về những điều của Thánh Linh. 6 Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. 7 Do đó tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời; vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. 8 Ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. 9 Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ngự trong anh chị em thì anh chị em không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài. 10 Nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh chị em thì một mặt thân thể chết vì cớ tội lỗi, mặt khác tâm linh sống vì cớ sự công chính. 11 Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giê-su từ chết sống lại ở trong anh chị em thì Đấng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu từ chết sống lại đó sẽ nhờ Thánh Linh ngự trong anh chị em làm sống lại những thân thể hay chết của anh chị em. 12 Vậy, hỡi anh chị em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt để phải sống theo xác thịt. 13 Vì nếu anh chị em sống theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh anh chị em làm chết các việc làm của thân xác thì anh chị em sẽ sống. 14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linha làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. 17 Nếu là con cái thì cũng là kẻ thừa tự, một mặt là kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Chúa Cứu Thế, vì chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng đồng được vinh quang với Ngài.


BD2011 Rô-ma 8:1-17
Bởi vậy hiện nay không có sự kết tội cho những ai ở trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2 Vì luật của Ðức Thánh Linh, Ðấng ban sự sống trong Ðức Chúa Jesus Christ, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. 3 Vì điều chi Luật Pháp không thực hiện được, do xác thịt làm cho suy yếu, Ðức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính Con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi; Ngài đã đoán phạt tội lỗi trên thân thể của Con Ngài. 4 Ngài làm như vậy để sự công chính Luật Pháp đòi hỏi có thể được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Ðức Thánh Linh. 5 Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. 6 Ðể tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an, 7 vì tâm trí để vào những gì thuộc về xác thịt là chống nghịch với Ðức Chúa Trời, vì nó không chịu thuận phục dưới luật của Ðức Chúa Trời, đúng ra nó không thể thuận phục. 8 Những người sống theo xác thịt không thể làm vui lòng Ðức Chúa Trời. 9 Tuy nhiên anh chị em không sống theo xác thịt nhưng theo Ðức Thánh Linh, nếu thật sự Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ở trong anh chị em. Ai không có Ðức Thánh Linh của Ðấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài. 10 Nhưng nếu Ðấng Christ ở trong anh chị em, thì dù thân thể của anh chị em sẽ chết vì tội lỗi, tâm linh của anh chị em vẫn sống vì được xưng công chính. 11 Nếu Ðức Thánh Linh của Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh chị em, thì Ðấng đã làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể sẽ chết của anh chị em qua Ðức Thánh Linh của Ngài, Ðấng đang ngự trị trong anh chị em. 12 Thế thì, thưa anh chị em, chúng ta không còn mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt nữa. 13 Vì nếu anh chị em cứ sống theo xác thịt, anh chị em chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu anh chị em nhờ Ðức Thánh Linh làm chết những hành vi của bản ngã xác thịt, anh chị em sẽ sống. 14 Vì tất cả những ai được Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Ðức Chúa Trời. 15 Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con, để nhờ đó chúng ta có thể thưa một cách dạn dĩ, “A-ba, Cha!” 16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. 17 Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế, những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ, nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng có thể được vinh hiển với Ngài.


NKJV Romans 8:1-17
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. 3 For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, 4 that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 6 For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7 Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. 8 So then, those who are in the flesh cannot please God. 9 But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. 10 And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. 11 But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. 12 Therefore, brethren, we are debtors—not to the flesh, to live according to the flesh. 13 For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. 14 For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. 15 For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.” 16 The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs—heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together.