GIÁO LÝ VẤN ĐÁP HEIDELBERG (1990)

GIÁO-LÝ CĂN-BẢN CỦA GIÁO-HỘI CƠ-ĐỐC

 

PHẦN 1: SỰ ĐAU KHỔ CỦA CON NGƯỜI

PHẦN 2: SỰ GIẢI-THOÁT CON NGƯỜI

PHẦN 3: LÒNG BIẾT ƠN CỦA CON NGƯỜI

Nhắp chuột vào đây xem bản dịch 1984.


LỜI MỞ ĐẦU

Giáo-Lý Căn-Bản Heidelberg đã được viết tại Heidelberg theo lởi yêu-cầu của Tuyển-Hầu Frederick III, người cai-trị có ảnh-hưởng hầu hết các tỉnh của nước Đức, từ 1559 đến 1576.  Vị Hoàng-Tử Cơ-Đốc là người sùng-kính Đạo đã đặc-cách cho Zacharias Ursinus, 28 tuổi, giáo-sư thần-học tại Heidelberg Đại-Học-Đường, và Caspar Olevianus, 26 tuổi, nhà truyền-đạo của triều-đình Frederick để soạn-thảo Sách Giáo-Lý Căn-Bản cho việc huấn-luyện Thanh-Thiếu-Niên và hướng-dẫn các Mục-Sư và Giáo-Sư. Frederick được cố-vấn và cộng-tác của tất cả Hội-Đồng Giáo-Sư Thần-Học trong việc soạn-thảo Sách Giáo-Lý Căn-Bản này.

Sách Giáo-Lý Căn-Bản Heidelberg đã được chấp-nhận bởi Giáo-Hội-Nghị Cơ-Đốc tại Heidelberg và xuất-bản bằng tiếng Đức với lời tựa của Frederick III vào ngày 19 - 1 - 1563, tái bản lần thứ hai và thứ ba bằng tiếng Đức, mỗi lần tái bản có thêm vào một ít cũng như bản dịch ra tiếng La-Tinh cũng đã được xuất-bản tại Heidelberg cùng một năm đó.  Sách Giáo-Lý Căn-Bản được chia ngay ra thành 52 phần và mỗi một phần của sách Giáo-Lý có thể được cắt nghĩa cho Hội-Thánh trong những bài giảng dạy vào mỗi Chúa-Nhật trong năm.

Đại Giáo-Hội-Nghị Cơ-Đốc tại Dort (1618-1619) đã chấp-nhận Giáo-Lý Căn-Bản Heidelberg và chẳng bao lâu sau đó nó trở thành Sách Giáo-Lý Căn-Bản và Xưng-Nhận Đức-Tin của hầu hết các Cộng-Đồng Cơ-Đốc.  Sách Giáo-Lý Căn-Bản đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng tại Âu-châu, Á-châu, Phi-châu, đã được dùng một cách sâu rộng và đã được hoan-nghinh đón nhận là Sách Giáo-Lý của thời-kỳ Cải-Chánh.

Bản dịch mới nhất của sách Giáo-Lý Căn-Bản Heidelberg được trình-bày ở đây là do Giáo-Hội-Nghị Cơ-Đốc bổ-nhiệm một Uỷ-Ban Tu-Chỉnh để soạn-thảo vào năm 1968 và bản dịch mới nhất sau cùng đã được Giáo-Hội-Nghị Cơ-Đốc 1975 thừa nhận.  Giáo-Hội-Nghị Cơ-Đốc đã yêu-cầu Uỷ-Ban cung-cấp bản dịch hợp thời và đúng nhất sẽ coi như là Sách Giáo-Lý chính-thức để hướng-dẫn cho việc giảng dạy Giáo-Lý.  Trừ hai ghi chú cắt nghĩa cho câu hỏi 57 và 80, tất cả bản dịch đã theo sát Sách Giáo-Lý xuất-bản lần đầu tiên bằng tiếng Đức.

Để giữ đúng theo sự chỉ dẫn của Giáo-Hội-Nghị Cơ-Đốc, những câu Thánh-kinh đã được trích từ bản nhuận-chánh (Revised Standard Version).  Điều này đã là nguyên-nhân gây ra một số vấn-đề từ những câu Thánh-kinh trích-dẫn trong bản tiếng Đức mà bản tiếng Đức thì căn-cứ theo bản Textus Receptus * vào thế-kỷ thứ 16 mà đã chứa đựng một số câu Kinh-thánh ghi thêm vào đã không tìm thấy trong bản Hy-Lạp (Greek Text) mà bản Hy-Lạp là nền tảng của bản dịch "The Revised Standard Version."

Những phần thêm vào này đã được đề cập đến trong sách Giáo-Lý kèm theo lời ghi-chú trong câu hỏi 4, 71, 77 và 119.

Giáo-Hội Cơ-Đốc xuất-bản Sách Giáo-Lý Heidelberg theo bản dịch mới này để được dùng cách sâu rộng và giúp đỡ cho việc sáng-lập Vương-Quốc của Chúa Giê-Su Cơ-Đốc.

 

CHÚA NHẬT THỨ 1

1-NIỀM AN ỦI DUY NHẤT CỦA BẠN TRONG ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU LÀ GÌ?

Thân thể và linh hồn,1 đời sống hiện tại và đời sau,2 không thuộc về chính tôi nữa, nhưng thuộc về Cứu Chúa Giê-xu Cơ Đốc của tôi.3  Ngài đã trả đầy đủ cho tất cả tội lỗi của tôi bằng chính huyết báu của Ngài4giải cứu tôi khỏi sự áp chế của ma quỷ.5  Ngài cũng canh giữ tôi như vậy,6 không một sợi tóc nào rơi khỏi đầu tôi mà không theo ý Cha của tôi ở trên trời.7  Thật vậy, mọi việc hiệp lại với nhau vì cớ sự cứu rỗi của tôi.8  Vì tôi thuộc về Ngài nên Chúa Cơ Đốc, bởi Đức Thánh Linh, Ngài bảo đảm cho tôi sự sống đời đời9làm cho lòng tôi mong muốn, sẵn sàng từ nay sống cho Ngài.10

2-BẠN CẦN PHẢI BIẾT NHỮNG GÌ ĐỂ SỐNG VÀ CHẾT TRONG SỰ VUI MỪNG CỦA NIỀM AN ỦI NÀY?

Có ba điều:
Thứ nhất, phải nhận biết tội lỗi và sự đau khổ của tôi lớn lao là dường nào;1
Thứ hai, làm sao tôi được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi và sự đau khổ của tôi;2
Thứ ba, làm sao tôi có thể cảm tạ Thượng Đế về sự giải cứu của Ngài.3

 

PHẦN 1: SỰ ĐAU KHỔ CỦA CON NGƯỜI 

 

CHÚA NHẬT THỨ 2

3-LÀM THẾ NÀO BẠN NHẬN BIẾT SỰ ĐAU KHỔ CỦA BẠN?

Luật pháp của Thượng Đế bảo tôi như vậy.1

4-LUẬT PHÁP CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Sự dạy dỗ của Chúa Cơ Đốc được tóm lược trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 22.
--Ngươi phải yêu mến Chúa là Thượng Đế ngươi
--Với tất cả tấm lòng
--Với tất cả linh hồn
--Với tất cả trí khôn
--Với tất cả sức lực.1 *
Đây là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
Và điều răn thứ hai như vầy:
Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình vậy.2
Tất cả Luật Pháp và lời Tiên Tri đều thuộc vào hai điều răn này.

5-BẠN CÓ THỂ SỐNG TRỌN VẸN HOÀN TOÀN THEO LUẬT PHÁP CỦA CHÚA KHÔNG?

Không.1
Tôi có xu hướng tự nhiên là bất tuân mạng lịnh của Thượng Đế và ghét người lân cận của tôi.2

 

CHÚA NHẬT THỨ 3

6-CÓ PHẢI THƯỢNG ĐẾ ĐÃ TẠO DỰNG NÊN CON NGƯỜI QUÁ GIAN ÁC VÀ HƯ HỎNG KHÔNG?

Không.
Thượng Đế đã tạo dựng nên con người thật tốt lành,1 và theo hình ảnh của Ngài,2 trong sự công bình và thánh khiết thật.3  Để cho con người có thể:
Nhận biết thật sự Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa của họ,4 và yêu mến Ngài với tất cả tấm lòng và sống với Ngài trong hạnh phúc bất diệt để khen ngợi và tôn vinh Ngài.5

7-BẢN CHẤT THIÊN NHIÊN CỦA CON NGƯỜI BỊ HƯ HỎNG TỪ ĐÂU?

Từ sự sa ngã và không vâng lời của tổ phụ đầu tiên chúng ta là A-đam và Ê-va trong vườn địa đàng.1
Sự sa ngã này làm hư hoại bản chất thiên nhiên của chúng ta,2 đến nỗi chúng ta sinh ra đã là người có tội và bị bại hoại từ lúc còn ở trong bụng mẹ.3

8-CÓ PHẢI CHÚNG TA QUÁ HƯ HỎNG NÊN HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ NÀO LÀM BẤT CỨ MỘT ĐIỀU THIỆN NÀO VÀ CÓ XU HƯỚNG VỀ TẤT CẢ SỰ XẤU XA?

Phải,1 Trừ phi chúng ta được sanh lại bởi Đức Thánh Linh của Thượng Đế.2


CHÚA NHẬT THỨ 4

9-CÓ PHẢI THƯỢNG ĐẾ BẤT CÔNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI KHI LUẬT PHÁP CỦA NGÀI ĐÒI HỎI NHỮNG GÌ MÀ CON NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?

Không, Thượng Đế đã tạo dựng nên con người có khả năng để vâng giữ Luật Pháp.1  Tuy nhiên, con người đã bị ma quỷ cám dỗ,2 trong sự liều lĩnh bất tuân Thượng Đế,3 đã đánh mất những ân tứ của Thượng Đế phú cho mình và hậu thế mình.4

10-THƯỢNG ĐẾ CÓ CHO PHÉP SỰ BẤT TUÂN VÀ PHẢN NGHỊCH ĐÓ KHỎI BỊ HÌNH PHẠT KHÔNG?

Chắc chắn không.
Ngài rất giận dữ về việc chúng ta sinh ra trong tội lỗi (nguyên tội), cũng như những tội lỗi do chính chúng ta vi phạm (kỷ tội).
Là một quan án công bình, Chính sự xét đoán của Ngài hình phạt họ bây giờ và trong cõi đời đời nữa.1  Ngài đã tuyên phán:  "Đáng rủa sả thay cho những kẻ nào không vâng giữ các lời của luật pháp để làm theo."2

11-NHƯNG CHẲNG PHẢI THƯỢNG ĐẾ LÀ ĐẤNG ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT HAY SAO?

Thượng Đế chắc chắn có đầy lòng thương xót.1
Nhưng Ngài cũng rất công bình,2 công lý của Ngài đòi hỏi hình phạt nặng nề đối với những tội lỗi vi phạm chống lại quyền uy tối thượng của Ngài, sự hình phạt đời đời, kể cả thể xác và linh hồn.3


PHẦN 2: SỰ GIẢI THOÁT CON NGƯỜI


CHÚA NHẬT THỨ 5

12-THEO SỰ PHÁN XÉT CÔNG BÌNH CỦA THƯỢNG ĐẾ, CHÚNG TA ĐÁNG BỊ HÌNH PHẠT CẢ TRÊN ĐỜI NÀY LẪN ĐỜI SAU.  LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ TRÁNH KHỎI SỰ HÌNH PHẠT NÀY VÀ ĐƯỢC TRỞ VỀ VỚI ÂN HUỆ CỦA THƯỢNG ĐẾ?

Thượng Đế đòi hỏi rằng công lý của Ngài phải được thực hiện.1  Vì vậy, những đòi hỏi công lý của Ngài phải được trả lại đầy đủ bởi chính chúng ta hay một người nào khác.2

13-CHÚNG TA CÓ THỂ TRẢ MÓN NỢ (TỘI LỖI) HAY KHÔNG?

Chắc chắn không.
Trong thực tế, chúng ta cứ gia tăng tội lỗi của chúng ta mỗi ngày.1

14-BẤT CỨ LOÀI THỌ TẠO NÀO CÓ THỂ TRẢ MÓN NỢ (TỘI LỖI) NÀY THAY THẾ CHO CHÚNG TA KHÔNG?

Không.
Thượng Đế sẽ không hình phạt loài thọ tạo nào khác để thay thế cho sự phạm pháp của con người.1  Ngoài ra không có một loài thọ tạo nào có đủ sức để mang lấy gánh nặng thạnh nộ đời đời của Thượng Đế đối với tội lỗi, và buông tha những người khác khỏi tội lỗi.2

15-CHÚNG TA CẦN PHẢI TÌM KIẾM ĐẤNG TRUNG BẢO VÀ ĐẤNG GIẢI CỨU NHƯ THẾ NÀO?

Ngài phải thật là người,1 và thật công bình,2 đầy quyền năng hơn tất cả mọi loài thọ tạo khác, vì vậy, Ngài cũng phải là Thượng Đế thật.3


CHÚA NHẬT THỨ 6

16-TẠI SAO NGÀI PHẢI THẬT LÀ NGƯỜI VÀ THẬT CÔNG BÌNH?

Công lý của Thượng Đế đòi hỏi như vậy:
Con người đã phạm tội, con người phải trả món nợ tội lỗi của họ,1 nhưng một tội nhân không thể trả (món nợ) tội lỗi thay cho người khác được.2

17-TẠI SAO NGÀI CŨNG PHẢI LÀ THƯỢNG ĐẾ THẬT?

Để bởi thần quyền, Ngài có thể mang lấy gánh nặng thạnh nộ của Thượng Đế trong thân thể của Ngài, và Ngài phục hồi lại cho chúng ta sự công bình và sự sống.1

18-AI LÀ ĐẤNG TRUNG BẢO MÀ LÀ THƯỢNG ĐẾ THẬT, NGƯỜI THẬT VÀ THẬT CÔNG BÌNH?

Cứu Chúa Giê-xu Cơ Đốc của chúng ta.1  Ngài là Đấng mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta để giải cứu chúng ta hoàn toàn tự do, và làm cho chúng ta được xưng công bình trước mặt Thượng Đế.2

19-LÀM THẾ NÀO BẠN HIỂU BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY?

Thánh Kinh dạy bảo tôi như vậy.  Chính Thượng Đế đã khải thị Phúc Âm Ngài trong vườn Địa Đàng,1 sau đó Ngài công bố Phúc Âm ấy qua các Thánh Phụ2 và các Đấng tiên tri,3 và Phúc Âm ấy đã được thực thi bởi các sinh tế và các lễ nghi của luật pháp.4  Cuối cùng Thượng Đế đã làm trọn Phúc Âm qua Con yêu dấu của Ngài.5


CHÚA NHẬT THỨ 7

20-CÓ PHẢI TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC CỨU QUA CHÚA CƠ ĐỐC GIỐNG NHƯ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BỊ HƯ MẤT QUA A-ĐAM?

Không.
Chỉ những người có đức tin thật, đã được liên kết với Chúa Cơ Đốc, và tiếp nhận tất cả những phước hạnh của Ngài mới được cứu.1

21-DỨC TIN THẬT LÀ GÌ?

Đức tin thật không phải chỉ là sự hiểu biết và lòng tin chắc rằng mọi việc Thượng Đế đã bày tỏ ra trong lời của Ngài là thật.1  Đức tin thật còn là niềm tin chắc chắn rằng,2 tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ, tôi được xưng công bình mãi mãi trước mặt Thượng Đế,6 được ban cho sự cứu rỗi7 bởi ân điển của Chúa Cơ Đốc.5  Đức tin ấy được tạo dựng trong tôi bởi Đức Thánh Linh3 qua lời của Thượng Đế.4

22-NGƯỜI TÍN ĐỒ CƠ ĐỐC PHẢI TIN NHỮNG GÌ?

Tin tất cả những gì Thượng Đế hứa cho chúng ta trong Phúc Âm.1  Phúc Âm ấy đã được tóm lược trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ, và đã được xưng nhận trên toàn thế giới.

23-BÀI TÍN ĐIỀU LÀ GÌ?

I. Tôi tin nhận Thượng Đế là Thiên Phụ Toàn Năng.  Ngài là Đấng tạo dựng nên trời và đất.
II. Tôi tin nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc là con độc sanh của Thượng Đế là Chúa chúng ta.
III. Ngài được thọ thai bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary;
IV. Ngài chịu thương khó dưới quyền Bôn-xơ Phi-lát, chịu đóng đinh, chịu chết và chôn.  Ngài xuống âm phủ
V. Đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại
VI. Ngài thăng thiên và ngồi bên hữu của Thượng Đế là Thiên Phụ Toàn Năng
VII. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.
VIII. Tôi tin nhận Đức Thánh Linh
IX. Tôi tin nhận Hội Thánh Phổ Thông, sự thông công của các Thánh Đồ
X. Sự tha tội
XI. Sự sống lại của thân thể
XII. Và sự sống đời đời vô cùng, A-men.


CHÚA NHẬT THỨ 8

24-BÀI TÍN ĐIỀU NÀY ĐƯỢC CHIA RA LÀM MẤY PHẦN?

Chia ra làm ba phần:
--Thượng Đế là Thiên Phụ và là Đấng tạo dựng nên chúng ta.
--Thượng Đế là Đức Chúa Con và là Đấng giải cứu chúng ta.
--Thượng Đế la Đức Thánh Linh và là Đấng làm cho chúng ta được thánh hóa.

25-CHỈ CÓ MỘT THƯỢNG ĐẾ1 TẠI SAO BẠN LẠI NÓI CÓ BA:  ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON VÀ ĐỨC THÁNH LINH?

Đó là cách mà Thượng Đế đã bày tỏ chính mình Ngài trong lời của Ngài.2  Ba ngôi vị khác nhau này là một Thượng Đế duy nhất, có thật đời đời.


THƯỢNG ĐẾ LÀ THIÊN PHỤ

CHÚA NHẬT THỨ 9

26-BẠN TIN GÌ KHI BẠN NÓI:  "TÔI TIN NHẬN THƯỢNG ĐẾ LÀ THIÊN PHỤ TOÀN NĂNG, NGÀI LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT"?

Thượng Đế là Thiên Phụ đời đời của Cứu Chúa Giê-xu Cơ Đốc chúng ta, Ngài là Đấng tạo dựng nên trời, đất và tất cả mọi vật trong vũ trụ từ cõi vô hình và trống không,1 là Đấng vẫn còn duy trì và cai trị vũ trụ, bởi chương trình và sự quan phòng đời đời của Ngài2 là Thiên Phụ của chúng ta bởi vì Chúa Cơ Đốc là Con của Ngài.3
Tôi tin cậy nhiều đến nổi không còn nghi ngờ gì cả, Ngài cung cấp bất cứ những gì tôi cần cho phần thuộc thể lẫn thuộc linh.4
Dầu Chúa đưa tôi vào trong thế giới đầy nghịch cảnh và đau buồn này thì Ngài cũng đổi nghịch cảnh và đau buồn đó ra ích lợi cho tôi.5
Ngài có thể làm như vậy vì Ngài là Thượng Đế toàn năng6
Ngài muốn làm như vậy bởi vì Ngài là Thiên Phụ thành tín.7


CHÚA NHẬT THỨ 10

27-BẠN HIỂU GÌ VỀ SỰ QUAN PHÒNG CỦA THƯỢNG ĐẾ?

Sự quan phòngquyền phép toàn năng đời đời của Thượng Đế.1  Bởi quyền năng đó mà Ngài đã duy trì Trời, Đất và tất cả muôn loài vạn vật bằng chính tay Ngài2 và Ngài cai trị chúng đến nỗi
Từ ngọn cỏ lá cây
Trời mưa và hạn hán
Những năm được mùa và mất mùa
Thực phẩm và thức uống
Sức khỏe và bịnh tật
Giàu sang và nghèo nàn.3
Thật ra tất cả mọi sự xảy đến cho chúng ta không phải ngẫu nhiên4 nhưng bởi ý của Đức Chúa Cha.5

28-SỰ HIỂU BIẾT VỀ VIỆC CHÚA TẠO DỰNG THẾ GIAN VÀ SỰ QUAN PHÒNG CỦA THƯỢNG ĐẾ GIÚP ĐỠ CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta có thể kiên nhẫn chịu đựng khi gặp nghịch cảnh,1 cảm tạ Thượng Đế khi gặp thuận cảnh2 và trong tương lai, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào Thượng Đế là Thiên Phụ Thành Tín mà không có gì ngăn cách chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Ngài.3  Tất cả loài thọ tạo đều ở trong tay Ngài đến nỗi không vật nào có thể di động mà không bởi ý của Ngài.4


THƯỢNG ĐẾ Ở NGÔI ĐỨC CHÚA CON

CHÚA NHẬT THỨ 11

29-TẠI SAO CON CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC GỌI LÀ "GIÊ-XU" CÓ NGHĨA LÀ "ĐẤNG CỨU THẾ"?

Bởi vì Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.1  Chúng ta không thể tìm kiếm sự cứu rỗi ở bất cứ Giáo Chủ nào khác.  Thật là luống công cho bất cứ ai tìm kiếm sự cứu rỗi ở bất cứ nơi nào khác.2

30-CÓ PHẢI NHỮNG NGƯỜI TỰ TÌM LẤY SỰ CỨU RỖI VÀ SỰ BÌNH AN TRONG CÁC ĐẤNG THÁNH HAY BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC CÓ THẬT SỰ TIN NHẬN CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÚA CỨU THẾ DUY NHẤT CỦA HỌ KHÔNG?

Không.
Mặc dầu họ xưng mình là con cái của Chúa, nhưng bởi việc làm của họ, họ từ chối Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế và là Đấng giải cứu duy nhất của họ.1
Hoặc là họ phải tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế để được sự cứu rỗi, hay là họ từ chối Ngài,2 (chứ không thể tìm kiếm sự cứu rỗi trong bất cứ Đấng Thánh nào khác).


CHÚA NHẬT THỨ 12

31-TẠI SAO NGÀI ĐƯỢC GỌI LÀ "ĐẤNG CHRIST" (CHÚA CƠ ĐỐC) CÓ NGHĨA LÀ "ĐẤNG CHỊU XỨC DẦU"?

Bởi vì Ngài đã được chọn lựa bởi Thượng Đế là Thiên Phụ và đã được xức dầu bằng Đức Thánh Linh,1 để được trở nên:
Vị Tiên Tri và Giáo Sư chính của chúng ta,2 là Đấng đã hoàn toàn bày tỏ cho chúng ta chương trình bí mật và ý chí của Thượng Đế về sự giải cứu của chúng ta,3 Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất của chúng ta.4  Ngài đã giải cứu cho chúng ta được tự do bởi sự hy sinh của thân thể Ngài,5 và tiếp tục biện hộ cho chúng ta với Đức Chúa Cha.6  Ngài là Vua đời đời của chúng ta.7  Ngài cai trị chúng ta bởi Lời của Ngài và Đức Thánh Linh.  Ngài canh giữ chúng ta trong sự tự do mà Ngài đã đem lại cho chúng ta.8

32-TẠI SAO BẠN ĐƯỢC GỌI LÀ CƠ ĐỐC NHÂN?

Vì bởi đức tin tôi là chi thể của Chúa Cơ Đốc,1 và tôi chia xẻ trong sự xức dầu của Ngài.2
Tôi được xức dầu để xưng nhận Danh của Ngài,3 tôi dâng hiến chính mình tôi cho Ngài như là của lễ sống tỏ lòng biết ơn,4 tôi cố gắng với một lương tâm tốt chống lại tội lỗi và những sự xấu xa trong cuộc sống này,5 và sau cùng đồng trị với Chúa Cơ Đốc trên muôn loài vạn vật cho đến đời đời.6


CHÚA NHẬT THỨ 13

33-TẠI SAO CHÚA GIÊ-XU CƠ ĐỐC ĐƯỢC GỌI LÀ CON DUY NHẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ TRONG KHI CHÚNG TA CŨNG LÀ CON CÁI CỦA THƯỢNG ĐẾ?

Bởi vì chỉ Chúa Cơ Đốc là Con tự nhiên đời đời của Thượng Đế.1  Tuy nhiên, chúng ta là con nuôi của Thượng Đế.  Chúng ta được nhận làm con nuôi bởi ân điển qua Chúa Cơ Đốc.2

34-TẠI SAO BẠN GỌI NGÀI LÀ "CHÚA CỦA CHÚNG TA"?

Bởi vì không phải bởi vàng bạc, nhưng bởi huyết quý báu của Ngài.1  Ngài đã giải cứu cho chúng ta được tự do khỏi tội lỗi và khỏi sự áp chế của ma quỷ,2 và Ngài đã mua chuộc thân thể và linh hồn của chúng ta để trở nên con cái của Ngài.3


CHÚA NHẬT THỨ 14

35-"NGÀI ĐƯỢC THỌ THAI BỞI ĐỨC THÁNH LINH SANH BỞI NỮ ĐỒNG TRINH MARY" CÓ NGHĨA GÌ?

Ngài là con đời đời của Thượng Đế mà cũng là Thượng Đế thật đời đời.1  Bởi quyền phép của Đức Thánh Linh,2 Ngài đã được thọ thai trong xác thịt và máu huyết của nữ đồng trinh Mary là người,3 để Ngài trở nên hậu tự thật của Đa-vít,4 trong xác thịt Ngài giống như chúng ta là anh em của Ngài,5 ngoại trừ tội lỗi.6

36-SỰ THỌ THAI THÁNH VÀ SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC ĐEM LẠI CHO BẠN LỢI ÍCH NHƯ THẾ NÀO?

Ngài là Đấng Trung Bảo của chúng ta.1  Bởi sự trong trắng và hoàn toàn thánh thiện của Ngài, Ngài đã cất khỏi chúng ta mọi nguyên tội và kỷ tội để chúng ta được xưng công bình trước mặt Thượng Đế.2


CHÚA NHẬT THỨ 15

37-BẠN HIỂU GÌ VỀ CHỮ "ĐÃ CHỊU THƯƠNG KHÓ"?

Trong suốt đời sống Ngài trên đất, dặc biệt vào lúc cuối cùng, Chúa Cơ Đốc đã chịu đựng trong thể xác và linh hồn sự giận dữ của Thượng Đế đới với tội lỗi của cả nhân loại.1
Ngài chịu đựng như vậy để bởi sự thương khó của Ngài như một của lễ chuộc tội duy nhất.2  Ngài giải cứu chúng ta được tự do, xác thể và linh hồn, khỏi sự đoán phạt đời đời,3 Ngài ban cho chúng ta ân điển, sự công bình, và sự sống đời đời của Thượng Đế.4

38-TẠI SAO NGÀI CHỊU THƯƠNG KHÓ "DƯỚI QUYỀN BÔN-XƠ PHI-LÁT" NHƯ LÀ QUAN ÁN?

Mặc dầu Ngài là Đấng vô tội, nhưng đã bị kết án bởi quan tư pháp dân sự,1 và để Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự xét đoán nghiêm khắc của Thượng Đế đối với chúng ta.2

39-NGÀI CHỊU "ĐÓNG ĐINH" THAY VÌ CHẾT BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐẦY Ý NGHĨA KHÔNG?

Phải, sự chết bằng cách đóng đinh đã bị Thượng Đế rủa sả,1 sự chết này đã minh xác với tôi rằng, Ngài đã gánh lấy sự rủa sả mà Thượng Đế đã đặt trên tôi.


CHÚA NHẬT THỨ 16

40-TẠI SAO CHÚA CƠ ĐỐC PHẢI ĐI TRỌN CON ĐƯỜNG ĐẾN SỰ CHẾT?

Bởi vì công lý và lẽ thật của Thượng Đế đòi hỏi như vậy.1  Chỉ sự chết của con Thượng Đế mới có thể trả tất cả món nợ tội lỗi của chúng ta.2

41-TẠI SAO NGÀI ĐƯỢC "CHÔN"?

Sự chôn cất Ngài chứng tỏ rằng Ngài đã chết thật sự.1

42-CHÚA CƠ ĐỐC ĐÃ CHẾT THẾ CHO CHÚNG TA, TẠI SAO CHÚNG TA HÃY CÒN PHẢI CHẾT NỮA?

Sự chết của chúng ta không trả được món nợ tội lỗi của chúng ta,1 nhưng nó làm chấm dứt mọi tội lỗi của chúng ta và là lối dẫn chúng ta vào sự sống đời đời.2

43-CHÚNG TA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC LỢI ÍCH NÀO NỮA NHỜ SỰ HY SINH VÀ SỰ CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ CỦA CHÚA CƠ ĐỐC?

Qua sự chết của Chúa Cơ Đốc, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh, đã chết và cùng chôn với Ngài,1 để tất cả những ước muốn xấu xa của xác thịt không còn cai trị trên chúng ta nữa,2 nhưng thay vào đó, chúng ta được phép dâng chính thân thể chúng ta như một của lễ biết ơn đối với Ngài.3

44-TẠI SAO BÀI TÍN ĐIỀU THÊM RẰNG:  "NGÀI XUỐNG ÂM PHỦ"?

Để bảo đảm cho tôi trong lúc khốn khổ và thử thách, Chúa Cơ Đốc là Chúa của tôi, bởi sự thương khó, đau đớn, thống khổ và kinh hãi không thể nói lên được của linh hồn Ngài chịu, đặc biệt vào lúc trên cây thập tự, nhưng cũng trước đó nữa, đã giải cứu tôi khỏi sự kinh hãi và thống khổ của địa ngục.1


CHÚA NHẬT THỨ 17

45-SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC ĐEM LẠI ÍCH LỢI CHO CHÚNG TA NHƯ THỂ NÀO?

Thứ nhất, Ngài đã chiến thắng được tử thần bởi sự phục sinh, để Ngài có thể làm cho chúng ta được chia xẻ trong sự công bình mà Ngài đã đem lại cho chúng ta bởi sự chết của Ngài.1
Thứ hai, bởi quyền năng của Ngài, bây giờ chúng ta đã được phục sinh để sống một đời sống mới.2
Thứ ba, sự phục sinh của Chúa Cơ Đốc bảo đảm sự sống lại cách vinh quang của chúng ta.3


CHÚA NHẬT THỨ 18

46-KHI BẠN NÓI "NGÀI ĐƯỢC THĂNG THIÊN" CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Có ý nghĩa là:  trong khi các Môn Đồ của Ngài đã nhìn thấy Ngài được cất lên từ đất trở về Trời,1 và Ngài ngự đó cho sự tốt lành của chúng ta,2 cho đến khi Ngài trở lại lần nữa (tái lâm) để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.3

47-CHÚA CƠ ĐỐC KHÔNG Ở VỚI CHÚNG TA NHƯ LỜI NGÀI ĐÃ HỨA SAO?1

Chúa Cơ Đốc là người thật và cũng là Thượng Đế thật.  Theo nhân tính của Ngài, thì Chúa Cơ Đốc không có trên trái đất này,2 nhưng theo thần tính, uy nghi, ân điển và thần linh của Ngài, thì Ngài luôn luôn ở với chúng ta.3

48-NẾU NHÂN TÍNH CỦA NGÀI KHÔNG HIỆN DIỆN NƠI THẦN TÍNH CỦA NGÀI HIỆN DIỆN, NHƯ VẬY THÌ HAI BẢN TÍNH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC KHÔNG CHIA CÁCH VỚI NHAU SAO?

Chắc chắn là không.
Vì thần tính thì không bao giờ bị giới hạn và hiện diện ở khắp mọi nơi1 (vô sở bất tại).  Điều đó có nghĩa là:  Thần tính của Chúa Cơ Đốc chắc chắn vượt qua ngoài giới hạn của nhân tính mà Ngài mang lấy, nhưng cùng một lúc thần tính của Ngài thì ở trong và hiệp với nhân tính của Ngài.2

49-SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA CƠ ĐỐC ĐEM LẠI ÍCH LỢI CHO CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

Thứ nhất, Ngài biện hộ cho chúng ta trước sự hiện diện của Thiên Phụ Ngài.1
Thứ hai, để bảo đảm chắc chắn rằng Chúa Cơ Đốc là đầu của chúng ta sẽ đưa chúng ta là những tín hữu của Ngài đến với Ngài ở trên trời hầu cho chúng ta có thân thể của chúng ta ở trên trời.2
Thứ ba, Ngài sai Thánh Linh Ngài đến với chúng ta ở trên thế gian này để bảo đảm chắc chắn cho chúng ta.3  Bởi quyền năng của Thánh Linh làm cho đời sống của chúng ta trở nên có mục đích để không ham muốn các việc ở dưới đất, nhưng ham muốn các việc ở trên trời là nơi Chúa Cơ Đốc đang ngồi bên hữu của Thượng Đế.4


CHÚA NHẬT THỨ 19

50-TẠI SAO NHỮNG CHỮ KẾ TIẾP "VÀ NGỒI BÊN HỮU CỦA THƯỢNG ĐẾ"?

Chúa Cơ Đốc đã được thăng thiên, điều đó chứng tỏ rằng Ngài là đầu của Hội Thánh của Ngài,1 và rằng Đức Chúa Cha cai trị muôn loài vạn vật qua Ngài.2

51-SỰ QUANG VINH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC LÀ ĐẦU CỦA CHÚNG TA ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

Trước hết, qua Đức Thánh Linh của Ngài, Ngài đổ tất cả ân tứ của Ngài từ trời xuống trên chúng ta là những tín hữu của Ngài.1
Thứ hai, bởi quyền năng của Ngài, Ngài bảo vệ và gìn giữ chúng ta khỏi các kẻ thù nghịch của chúng ta.2

52-SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA CƠ ĐỐC ĐỂ XÉT ĐOÁN KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT AN ỦI BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Trong tất cả sự lo buồn và khổ sở của tôi, tôi hướng mặt tôi về tròi, và tin tưởng chờ đợi sự phán xét của Đấng đã thay thế tôi để đứng trước sự phán xét của Thượng Đế, và cất đi tất cả sự đoán phạt khỏi tôi.1  Tất cả những kẻ thù nghịch của Ngài và của tôi, Ngài sẽ đoán phạt chúng đời đời:  nhưng tôi và những kẻ được Ngài lựa chọn, Ngài sẽ đưa theo Ngài vào sự vui vẻ và vinh hiển của Thiên Đàng.2


THƯỢNG ĐẾ Ở NGÔI ĐỨC THÁNH LINH

CHÚA NHẬT THỨ 20

53-BẠN TIN GÌ VỀ "ĐỨC THÁNH LINH"?

Thứ nhất, Đức Thánh Linh cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Thượng Đế đời đời.1
Thứ hai, Ngài đã được ban cho chính tôi,2 để bởi đức tin thật, Ngài cho tôi được chia xẻ trong Chúa Cơ Đốc và tất cả các phước hạnh của Ngài3 an ủi tôi4 và ở cùng tôi mãi mãi.5


CHÚA NHẬT THỨ 21

54-BẠN TIN GÌ VỀ "HỘI THÁNH PHỔ THÔNG"?

Tôi tin rằng Con của Thượng Đế, qua Thánh Linh và Ngôi Lời,1 từ khi sáng thế đến tận thế.3  Ngài đã kết hợp lại để bảo vệ giữ gìn cho chính Ngài một Cộng Đồng đã được chọn lựa từ mọi chủng tộc,2 để được hưởng sự sống đời đời,4 và thống nhất lại trong đức tin thật.5  Tôi luôn luôn,6 là tín hữu sống động của cộng đồng này.7

55-BẠN HIỂU GÌ VỀ "SỰ THÔNG CÔNG CỦA CÁC THÁNH ĐỒ"?

Thứ nhất, những người tin nhận Chúa đều là tín hữu của cộng đồng này được chia xẻ trong Chúa Cơ Đốc tất cả kho tàng quý báu và ân tứ của Ngài.1
Thứ hai, mỗi một tín hữu phải coi mình có bổn phận sử dụng những ân tứ ấy, sẵn sàng và đầy sự vui mừng để phụng sự và làm cho đức tin của các tín hữu khác được phong phú.2

56-BẠN TIN GÌ KHI NÓI ĐẾN "SỰ THA TỘI"?

Tôi tin rằng bởi sự chuộc tội của Chúa Cơ Đốc, Thượng Đế sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi của tôi,1 cùng tất cả bản tính đầy tội lỗi mà tôi cần phải chiến đấu chống lại trong suốt cuộc đời tôi.2  Hơn thế nữa, bởi ân điển Ngài, Ngài ban cho tôi sự công bình của Chúa Cơ Đốc để giải cứu tôi được tự do mãi mãi khỏi sự xét đoán của Ngài.3


CHÚA NHẬT THỨ 22

57-"SỰ SỐNG LẠI CỦA THÂN THỂ" AN ỦI BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Không phải chỉ linh hồn tôi sau khi chết sẽ được đem về với Chúa Cơ Đốc ngay.1  Nhưng kể cả thân thể tôi sẽ được sống lại bởi quyền năng của Ngài, sẽ được đoàn tụ lại với linh hồn tôi và Ngài làm cho giống như thân thể vinh hiển * của Chúa Cơ Đốc.2

58-"SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI" AN ỦI BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Dầu hiện nay lòng tôi đã bắt đầu hưởng được sự vui mừng vĩnh cửu,1 sau khi qua khỏi đời này tôi sẽ hưởng phước hạnh hoàn toàn như chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe và không người nào tưởng tượng ra:  một phước hạnh trong sự ngợi khen Thượng Đế đời đời.2


CHÚA NHẬT THỨ 23

59-BẠN ĐƯỢC HƯỞNG GÌ KHI TIN NHẬN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY?

Trong Chúa Cơ Đốc tôi được xưng công bình với Thượng Đế và được thừa hưởng sự sống đời đời.1

60-BẠN ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH VỚI THƯỢNG ĐẾ NHƯ THẾ NÀO?

Chỉ bởi đức tin thật trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc.1
Mặc dầu lương tâm tôi đã tố cáo tôi phạm tội trầm trọng chống nghịch lại tất cả điều răn của Thượng Đế, và không bao giờ giữ trọn được điều nào trong các điều ấy,2 và tôi hãy còn xu hướng về tất cả những điều ác.3  Tuy nhiên, tôi được hưởng sự công bình,4 là hoàn toàn do ân điển của Thượng Đế.5
Thượng Đế đã công nhận sự hoàn toàn công bình và thánh khiết của Chúa Cơ Đốc thay cho tôi,6 và kể tôi như chưa bao giờ phạm tội hay là tội nhân và xem tôi như đã hoàn toàn thuần phục Thượng Đế, vì Chúa Cơ Đốc đã thuận phục thế cho tôi.7  Tất cả những điều tôi cần phải làm là tiếp nhận ân tứ này của Thượng Đế với tất cả lòng tin.8

61-TẠI SAO BẠN NÓI RẰNG CHỈ BỞI ĐỨC TIN BẠN ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH VỚI THƯỢNG ĐẾ?

Không phải bởi giá trị của đức tin tôi mà làm cho Thượng Đế hài lòng.  Tôi được xưng công bình với Thượng Đế bởi sự làm tròn công bình, thánh khiết của Chúa Cơ Đốc,1 và tôi có thể nhận lấy sự công bình này như chính của tôi bằng đức tin mà thôi, chứ không có cách nào khác.2


CHÚA NHẬT THỨ 24

62-TẠI SAO VIỆC LÀNH TÔI LÀM KHÔNG THỂ ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH VỚI THƯỢNG ĐẾ, HAY ÍT RA (VIỆC LÀNH ẤY) CŨNG GIÚP LÀM CHO TÔI ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH VỚI NGÀI?

Bởi vì sự công bình mà có thể tránh khỏi sự phán xét của Thượng Dế phải là sự công bình hoàn toàn và phải làm tròn theo Thánh Luật.1  Dầu cho những việc thiện nhất mà chúng ta làm trên đời này thì cũng không hoàn toàn và đã bị ô uế bởi tội lỗi.2

63-LÀM SAO BẠN CÓ THỂ NÓI RẰNG NHỮNG VIỆC LÀNH MÀ CHÚNG TA LÀM KHÔNG CÓ KẾT QUẢ GÌ, TRONG KHI THƯỢNG ĐẾ HỨA BAN THƯỞNG CHO VIỆC LÀNH ẤY TRONG ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU NỮA?1

Phần thưởng này không phải do chính chúng ta kiếm được, nhưng do ân điển của Thượng Đế ban cho.2

64-SỰ DẠY DỖ NÀY KHÔNG LÀM CHO NGƯỜI TA HỜ HỮNG VÀ LÀM SỰ GIAN ÁC SAO?

Không. Không bao giờ. Vì những tín hữu đã được liên kết với Chúa Cơ Đốc, bởi đức tin thật, thì không kết quả xấu được.1


CÁC THÁNH LỄ

CHÚA NHẬT THỨ 25

65-BẠN XƯNG NHẬN RẰNG BỞI ĐỨC TIN MÀ THÔI BẠN CHIA XẺ TRONG CHÚA CƠ ĐỐC TẤT CẢ NHỮNG PHƯỚC HẠNH CỦA NGÀI:  ĐỨC TIN ĐÓ ĐẾN TỪ ĐÂU?

Đức Thánh Linh ban đức tin ấy trong lòng của chúng ta,1 bởi sự giảng dạy của Thánh Kinh,2 và xác nhận đức tin ấy qua việc chúng ta chịu các Thánh Lễ.3

66-NHỮNG THÁNH LỄ LÀ GÌ?

Những Thánh Lễ là Thánh Hiệu và ấn chứng cho chúng ta thấy được.  Những Thánh Lễ đó đã được Thượng Đế thiết lập để khi chúng ta chịu các Thánh Lễ đó, Ngài làm cho chúng ta hiểu rõ ràng hơn lời hứa của Phúc Âm và đặt ấn chứng Ngài trên lời hứa ấy.1
Phúc Âm của Thượng Đế hứa rằng:  Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, và ban cho chúng ta sự sống đời đời bởi ân điển của Ngài mà thôi, bởi vì Chúa Cơ Đốc đã hy sinh trên cây thập tự một lần đủ cả rồi.2

67-CÓ PHẢI THÁNH KINH VÀ CÁC THÁNH LỄ TẬP TRUNG ĐỨC TIN CHÚNG TA VÀO SỰ HY SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU CƠ ĐỐC TRÊN THẬP TỰ NHƯ LÀ MỘT NỀN TẢNG DUY NHẤT CỦA SỰ CỨU RỖI CHÚNG TA PHẢI KHÔNG?

Đúng vậy, Đức Thánh Linh dạy chúng ta trong Phúc Âm và qua các Thánh Lễ, Ngài bảo đảm chắc chắn cho chúng ta rằng sự cứu rỗi của chúng ta là hoàn toàn do sự hy sinh của Chúa Cơ Đốc trên thập tự vì chúng ta.1

68-TRONG THÁNH KINH TÂN ƯỚC CHÚA CƠ ĐỐC ĐÃ THIẾT LẬP BAO NHIÊU THÁNH LỄ?

Có hai Thánh Lễ:  Thánh Lễ Báp Tem và Thánh Lễ Tiệc Thánh.1


THÁNH LỄ BÁP TEM

CHÚA NHẬT THỨ 26

69-LÀM THẾ NÀO THÁNH LỄ BÁP TEM NHẮC NHỞ VÀ BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN CHO BẠN RẰNG:  CHÚA CƠ ĐỐC ĐÃ HY SINH TRÊN THẬP TỰ LÀ CHO CHÍNH CÁ NHÂN BẠN?

Bằng cách này:  Chúa Cơ Đốc đã thiết lập sự thanh tẩy bên ngoài này,1 để cho chúng ta lời hứa rằng:  Như nước rửa sạch mọi dơ bẩn của thân thể, cũng một lẽ ấy, chắc chắn huyết báu và Thánh Linh của Ngài cũng sẽ tẩy sạch mọi ô uế của linh hồn tôi, hay nói một cách khác là tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi.2

70-SỰ TẨY SẠCH BỞI HUYẾT VÀ THÁNH LINH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC CÓ NGHĨA GÌ?

Được tẩy sạch bởi huyết báu của Chúa Cơ Đốc, có nghĩa là:  bởi ân điển, Thượng Đế đã tha thứ mọi tội lỗi của tôi, bởi vì Chúa Cơ Đốc đã đổ huyết báu của Ngài và hy sinh trên thập tự thay cho tôi.1
Được tẩy sạch bởi Thánh Linh của Ngài có nghĩa là:  Đức Thánh Linh đã làm cho tôi được đổi mới và khiến tôi trở nên tín hữu của Chúa Cơ Đốc, hơn thế nữa tôi trở nên đã chết đối với tội lỗi và được sống đời sống thánh khiết và công bình.2

71-CHÚA CƠ ĐỐC HỨA Ở ĐÂU RẰNG CHÚNG TA ĐƯỢC TẨY SẠCH BỞI HUYẾT BÁU VÀ THÁNH LINH CỦA NGÀI CŨNG NHƯ CHÚNG TA ĐƯỢC TẨY SẠCH BỞI NƯỚC CỦA THÁNH LỄ BÁP TEM?

Khi thiết lập Thánh Lễ Báp Tem Ngài đã phán dạy:  "Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp Tem cho họ."1  "Ai tin và chịu phép Báp Tem sẽ được cứu rỗi, nhưng hễ ai không tin sẽ bị định tội."* 2  Lời hứa này đã nhắc lại nhiều lần khi Thánh Kinh gọi Thánh Lễ Báp Tem là sự rửa sạch của đời sống được tái tạo3 và rửa sạch mọi tội lỗi.4


CHÚA NHẬT THỨ 27

72-SỰ RỬA SẠCH BÊN NGOÀI BẰNG NƯỚC CÓ THỂ RỬA SẠCH MỌI TỘI LỖI KHÔNG?

Không, chỉ có huyết báu của Chúa Cơ Dốc và Thánh Linh mới tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta.1

73-TẠI SAO ĐỨC THÁNH LINH GỌI LỄ BÁP TEM LÀ SỰ RỬA SẠCH CỦA SỰ LAI SANH VÀ LÀM SẠCH MỌI TỘI LỖI?

Thượng Đế có lý do chính đáng cho lời phán này:
Ngài muốn dạy chúng ta rằng:  Huyết báu và Thánh Linh của Chúa Cơ Đốc tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta, cũng như nước tẩy sạch mọi ô uế của thân thể chúng ta vậy.1
Nhưng điều quan trọng hơn nữa:  Ngài muốn bảo đảm chắc chắn cho chúng ta, bởi lời hứa và ấn chứng thiêng liêng này tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một cách thiêng liêng, như thân thể rửa sạch bằng nước vậy.2

74-TRẺ CON CÓ CẦN PHẢI CHỊU BÁP TEM KHÔNG?

Phải.  Trẻ con cũng như người lớn đều ở trong giao ước của Thượng Đế và đều là dân sự của Ngài.1  Chúng, không kém gì người lớn, đều đã được Chúa hứa, được tha thứ mọi tội lỗi qua huyết báu của Chúa Cơ Đốc và Đức Thánh Linh là Đấng ban cho đức tin.2  Vì vậy, bởi Báp Tem, dấu hiệu của giao ước, trẻ con phải được nhận vào Hội Thánh của Ngài và chúng khác hẳn với những trẻ con của những người không theo đạo.3  Điều này đã được thực hiện trong thời Cựu Ước bởi phép cắt bì,4  đã được thay thế bằng Thánh Lễ Báp Tem trong thời Tân Ước.5


THÁNH LỄ TIỆC THÁNH

CHÚA NHẬT THỨ 28

75-LÀM THẾ NÀO THÁNH LỄ TIỆC THÁNH NHẮC NHỞ VÀ BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN CHO BẠN RẰNG BẠN CHIA XẺ TRONG SỰ HY SINH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC TRÊN THẬP TỰ VÀ CHIA XẺ TẤT CẢ ÂN TỨ CỦA NGÀI?

Theo cách này:  Chúa Cơ Đốc đã truyền lịnh cho tôi và những tín hữu ăn bánh bẻ ra và uống chén này.  Bởi mạng lịnh này Ngài đã ban lời hứa:1
Thứ nhất, cũng chắc chắn như tôi đã nhìn thấy bánh của Chúa bẻ ra cho tôi và chén mà Chúa cho tôi, tôi tin chắc chắn rằng thân thể Ngài đã hiến dâng và tan nát ra; và huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự là vì tôi.
Thứ hai, cũng chắc chắn như tôi nhận lấy, từ tay Ngài và miệng tôi nếm bánh và chén của Chúa, Ngài đã ban cho tôi như những dấu hiệu chắc chắn về thân thể và huyết báu Chúa Cơ Đốc.
Chính thân thể chịu đóng đinh và huyết của Ngài đổ ra để nuôi dưỡng và làm tươi mới linh hồn tôi cho được sự sống đời đời.

76-ĂN THÂN THỂ CHỊU ĐÓNG ĐINH CỦA CHÚA CƠ ĐỐC VÀ UỐNG HUYẾT NGÀI ĐÃ ĐỔ RA CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Nghĩa là:  Chúng ta tiếp nhận tất cả sự thương khó và sự chết của Chúa Cơ Đốc với tất cả lòng tin, và bởi đức tin chúng ta nhận được sự tha tội và hưởng được sự sống đời đời.1
Nhưng có nghĩa sâu xa hơn nữa. Qua Đức Thánh Linh là Đấng sống trong Chúa Cơ Đốc và trong chúng ta, chúng ta càng được hiệp một trong thân thể phước hạnh của Chúa Cơ Đốc2.  Mặc dầu Ngài ngự trên trời,3 và chúng ta ở dưới trần thế, chúng ta được mang lấy xác thể và xương của Ngài,4 và chúng ta sống mãi mãi dưới sự cai trị của một Thánh Linh, cũng như tất cả phần chi thể của chúng ta được cai trị bởi một linh hồn.5

77-Ở TẠI ĐÂU CHÚA CƠ ĐỐC HỨA SẼ DÙNG THÂN THỂ VÀ HUYẾT NGÀI ĐỂ NUÔI DƯỠNG VÀ LÀM MỚI LẠI NHỮNG TÍN HỮU, KHI HỌ ĂN BÁNH BẺ RA VÀ UỐNG CHÉN NÀY?

Trong sự thiết lập Lễ Tiệc Thánh:
“Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng:* 'Nầy là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ ta'; cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: ‘Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống hãy làm điều này để nhớ ta.’  Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”1
Lời hứa này đã được Thánh Phao-Lô nhắc lại trong những lời này: “Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Chúa Cơ Đốc sao?  Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Chúa Cơ Đốc sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.”2


CHÚA NHẬT THỨ 29

78-BÁNH VÀ RƯỢU CÓ THỂ BIẾN ĐỔI THÀNH THÂN THỂ THẬT VÀ HUYẾT THẬT CỦA CHÚA CƠ ĐỐC KHÔNG?

Không, Như nước của Lễ Báp Tem không biến đổi thành huyết của Chúa Cơ Đốc, và chính nước đó cũng không rửa sạch được tội lỗi nhưng chỉ là dấu hiệu và bảo đảm của Thượng Đế mà thôi.1
Cũng một thể ấy, bánh của Lễ Tiệc Thánh không biến đổi thành thân thể thật của Chúa Cơ Đốc được,2 mặc dầu được gọi là thân thể của Chúa Cơ Đốc,3 để giữ cho đúng tính chất và ngôn ngữ của Thánh Lễ.4

79-TẠI SAO CHÚA CƠ ĐỐC GỌI BÁNH LÀ THÂN THỂ CỦA NGÀI VÀ CHÉN LÀ HUYẾT CỦA NGÀI HAY LÀ GIAO ƯỚC MỚI TRONG HUYẾT NGÀI?  (THÁNH PHAO LÔ DÙNG NHỮNG CHỮ “DỰ PHẦN TRONG THÂN THỂ VÀ HUYẾT CỦA CHÚA”)

Chúa Cơ Đốc có những lý do chính đáng cho lời phán của Ngài:  Ngài muốn dạy dỗ chúng ta rằng:  Như bánh và rượu nuôi dưỡng thân thể tạm của chúng ta, cũng một lẽ ấy, thân thể đã chịu đóng đinh của Ngài và huyết Ngài đã dổ ra thật sự nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta cho được sự sống đời đời.1
Nhưng quan trọng hơn thế nữa, Ngài muốn bảo đảm chắc chắn cho chúng ta bằng dấu hiệu có thể thấy được, bởi sụ làm việc của Đức Thánh Linh chúng ta được chia xẻ trong thân thể và huyết báu thật của Ngài, cũng như chính môi miệng chúng ta nhận dấu hiệu thánh này để tưởng nhớ đến Ngài2 và tất cả sự thương khó và vâng phục của Chúa Cơ Đốc dược coi là của chúng ta, như chính chúng ta đã chịu thương khó và đã trả cho giá của tội lỗi mình vậy.3


CHÚA NHẬT THỨ 30

*80-THÁNH LỄ TIỆC THÁNH KHÁC VỚI THÁNH LỄ MI-SA CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LA MÃ NHƯ THẾ NÀO?

Thánh Lễ Tiệc Thánh tuyên bố cho chúng ta rằng:
Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được hoàn toàn tha thứ nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu Cơ Đốc mà chính mình Ngài đã hoàn tất trên thập tự một lần đủ cả.1
Lễ Tiệc thánh cũng tuyên bố cho chúng ta rằng:  Đức Thánh Linh đã liên kết chúng ta vào Chúa Cơ Đốc.2  Ngài là Đấng với chính thân thể Ngài đang ngự bên hữu của Đức Chúa Cha ở trên trời,3 nơi mà Ngài muốn chúng ta phải thờ phượng Ngài.4
Nhưng Lễ Mi-sa của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: Kẻ sống và kẻ chết không được tha thứ tội lỗi của họ nhờ sự thương khó của Chúa Cơ Đốc, trừ phi Chúa Cơ Đốc hãy còn hy sinh cho họ mỗi ngày qua Lễ Mi-sa bởi các linh mục.
Lễ Mi-sa cũng dạy rằng thân thể của Chúa Cơ Đốc hiện diện trong bánh và rượu nơi thờ phượng Ngài.
Như vậy, từ căn bản, Lễ Mi-sa không là gì, ngoài trừ từ chối sự hy sinh và sự thương khó một lần đủ cả của Chúa Giê-xu Cơ Đốc, và đây là một hình thức thờ hình tượng đáng bị lên án.

81-AI ĐƯỢC QUYỀN DỰ LỄ TIỆC THÁNH?

-Những người ăn năn tội lỗi của mình
-Những người hoàn toàn tin cậy tội lỗi của họ được tha thứ và sự yếu đuối của họ được khỏa lấp bởi sự thương khó và sự chết của Chúa Cơ Đốc.
-Những người mong muốn đức tin của họ càng ngày càng lớn mạnh và đời sống của họ được tốt đẹp hơn.
-Những người đạo đức giả và những kẻ không chịu ăn năn tội lỗi của họ mà dự tiệc thánh là ăn uống sự xét đoán cho mình.1

82-NHỮNG NGƯỜI MÀ LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM CỦA HỌ CHỨNG TỎ RẰNG HỌ KHÔNG TIN CHÚA VÀ NGHỊCH LẠI VỚI ĐẠO, CÓ ĐƯỢC VÀO DỰ LỄ TIỆC THÁNH KHÔNG?

Không, làm như vậy là không tôn trọng giao ước của Thượng Đế, và mang lại sự thịnh nộ của Thượng Đế giáng trên toàn thể Hội chúng.1
Vì vậy, theo sự dạy dỗ của Chúa Cơ Đốc và các Sứ Đồ, Hội Thánh của Chúa có nhiệm vụ loại trừ những người như vậy bằng cách sử dụng chìa khóa của Nước Trời, cho đến khi đời sống của họ được hoàn toàn thay đổi.


CHÚA NHẬT THỨ 31

83-CHÌA KHÓA CỦA NƯỚC TRỜI LÀ GÌ?

Sự truyền giảng Phúc Âm và Giáo Luật Cơ Đốc hướng về sự ăn năn tội.  Cả hai sự truyền giảng và giáo luật mở cửa nước thiên đàng cho những người tin cậy Chúa, và đóng cửa nước thiên đàng cho những người không tin.1

84-LÀM THẾ NÀO SỰ TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM MỞ VÀ ĐÓNG CỬA NƯỚC THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC?

Theo mạng lệnh của Chúa Cơ Đốc:
Nước thiên đàng đã được mở bởi sự tuyên phán và công khai tuyên bố đối với mỗi người và mọi người tin rằng, hễ ai tin nhận lời hứa của Phúc Âm bằng đức tin chân thật, Thượng Đế sẽ tha thứ mọi tội lỗi của họ vì Chúa Cơ Đốc đã đền tội thế cho họ rồi.
Tuy nhiên, nước thiên đàng bị đóng cửa bởi sự tuyên phán và công khai tuyên bố, đối với những người không tin và những người đạo đức giả, chừng nào họ không chịu ăn năn, thì cơn giận của Thượng Đế và sự đoán phạt đời đời của Ngài sẽ giáng trên họ.
Sự xét đoán của Thượng Đế kể cả đời này và đời sau được đặt trên nền tảng của lời chứng Phúc Âm này.1

85-LÀM THẾ NÀO NƯỚC THIÊN ĐÀNG ĐÓNG VÀ MỞ BỞI GIÁO LUẬT CƠ ĐỐC?

Theo sự truyền dạy của Chúa Cơ Đốc:
Nếu bất cứ người nào, mặc dầu được gọi là Cơ Đốc Nhân, mà xác nhận trung thành với sự dạy dỗ ngoại đạo, hay sống một đời sống như người ngoại đạo, nếu sau khi được khuyên lơn trong tình anh em nhiều lần mà từ chối, làm lơ những sai lầm và tội lỗi của họ; nếu sau khi trình Hội Thánh và các hàng giáo phẩm, mà người ấy không đáp ứng lại những sự khiển trách, hàng giáo phẩm sẽ loại trừ họ ra khỏi sự thông công Cơ Đốc bằng cách không cho phép họ tham dự các Thánh Lễ, và Thượng Đế chính Ngài sẽ loại trừ họ ra khỏi nước của Chúa Cơ Đốc.1
Những người như thế, khi nào họ hứa và chứng tỏ sự đổi mới chân thật của họ thì sẽ được Hội Thánh nhận lại như là tín hửu của Chúa Cơ Đốc và của Hội Thánh Ngài.2

 

PHẦN 3: LÒNG BIẾT ƠN CỦA CON NGƯỜI 

 

CHÚA NHẬT THỨ 32

86-CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC GIẢI CỨU RA KHỎI SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA CHỈ BỞI ÂN ĐIỂN CỦA THƯỢNG ĐẾ QUA CHÚA CƠ ĐỐC MÀ THÔI, KHÔNG PHẢI BỞI CHÚNG TA TỰ TÌM ĐƯỢC. VẬY TẠI SAO CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC LÀNH?

Phải biết chắc chắn rằng Chúa Cơ Đốc đã mua chuộc chúng ta bằng huyết báu của Ngài. Nhưng chúng ta cần phải làm những việc lành vì Chúa Cơ Đốc, bởi Thánh Linh của Ngài làm cho chúng ta được mới lại giống như chính Ngài vậy, vì vậy trong cuộc sống, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta cảm tạ Thượng Đế về tất cả những ơn lành mà Ngài đã làm cho chúng ta,1 và như vậy Ngài sẽ được khen ngợi qua đời sống của chúng ta.2
Chúng ta làm những việc lành để bảo đảm chắc chắn đức tin của chúng ta có kết quả,3 và bởi đời sống tin kính Chúa của chúng ta sẽ dẫn đưa những người lân cận đến với Chúa.4

87-NHỮNG NGƯỜI VONG ƠN BỘI NGHĨA VÀ KHÔNG BIẾT HỐI CẢI TRỞ VỀ CÙNG THƯỢNG ĐẾ, HỌ CÓ ĐƯỢC CỨU KHÔNG?

Không, Thánh Kinh đã dạy bảo chúng ta rằng:
—Những kẻ bè đảng, thờ hình tượng, thông gian, trộm cướp, mê đắm, say sưa, vu oan, trộm cắp và những việc tương tự như vậy, thì không được hưởng nước của Thượng Đế.1


CHÚA NHẬT THỨ 33

88-NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĂN NĂN THÀNH THẬT VÀ SỰ CẢI HÓA?

Có hai việc:
- Làm chết nếp sống cũ của mình.
- Sống đời sống mới trong Chúa.1

89-LÀM CHẾT NẾP SỐNG CŨ LÀ GÌ?

Ấy là phải thật sự ăn năn tội lỗi mình, và phải ghét tội lỗi ấy và xa lánh nó.1

90-SỐNG ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHÚA LÀ GÌ?

Hết lòng vui mừng trong Thượng Đế qua Chúa Cơ Đốc,1 và ham thích làm mọi việc lành như Thượng Đế muốn chúng ta làm vậy.2

91-VIỆC LÀNH CHÚNG TA LÀM LÀ NHỮNG VIỆC GÌ?

Chỉ có những việc làm phát xuất từ đức tin thật,1 phù hợp với luật pháp của Thượng Đế,2 và vì sự vinh quang của Thượng Đế mà làm,3 chứ không phải những việc làm căn cứ theo ý riêng mình hay theo những phong tục tập quán do loài người đặt ra.4


CHÚA NHẬT THỨ 34

92-THƯỢNG ĐẾ PHÁN DẠY NHỮNG GÌ TRONG LUẬT PHÁP CỦA NGÀI?

Thượng Đế phán những lời này:

ĐIỀU RĂN THỨ I
Ta là Giê-hô-va, Thượng Đế ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.  Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
ĐIỀU RĂN THỨ II
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Thượng Đế ngươi, tức Thượng Đế kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
ĐIỀU RĂN THỨ III
Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Thượng Đế ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
ĐIỀU RĂN THỨ IV
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày Thánh.  Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Thượng Đế ngươi:  trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Thượng Đế đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ; vậy nên Thượng Đế đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày Thánh.
ĐIỀU RĂN THỨ V
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Thượng Đế ngươi ban cho.
ĐIỀU RĂN THỨ VI
Ngươi chớ giết người.
ĐIỀU RĂN THỨ VII
Ngươi chớ phạm tội thông gian.
ĐIỀU RĂN THỨ VIII
Ngươi chớ trộm cướp.
ĐIỀU RĂN THỨ IX
Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
ĐIỀU RĂN THỨ X
Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.1

93-NHỮNG ĐIỀU RĂN NÀY ĐƯỢC CHIA RA NHƯ THẾ NÀO?

Được chia ra làm hai phần:
- Phần thứ nhất:  gồm bốn điều răn, dạy chúng ta những điều cần phải làm đối với Thượng Đế.
- Phần thứ hai:  gồm sáu điều răn, dạy chúng ta làm những gì đối với người lân cận mình.1

94-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT CHÚA ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Ta không làm hại đến sự cứu rỗi của ta bằng cách:
Tránh và lánh xa sự thờ phượng hình tượng,1 đồng bóng, thầy bói, mê tín…2 và cầu nguyện với các thánh hay bất cứ loài thọ tạo nào khác.3
Ta phải biết chắc chắn rằng chỉ có một Thượng Đế thật,4 và hoàn toàn tin cậy vào Ngài mà thôi,5 khiêm nhường,7 và kiên-nhẫn,8 trông đợi Chúa ban cho những việc tốt lành,6 hết lòng yêu mến Ngài9, kính sợ Ngài10, tôn kính Ngài.11

Tóm lại, ta phải từ bỏ mọi sự không đẹp lòng Chúa, để sống tốt đẹp hơn cho Ngài.12

95-HÌNH TƯỢNG LÀ GÌ?

Hình tượng là những vật do người ta làm ra để tin cậy vào đó thay thế cho Thượng Đế, hay xem nó ngang hàng với Thượng Đế thật, là Đấng đã bày tỏ chính mình Ngài qua lời của Ngài.1


CHÚA NHẬT THỨ 35

96-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ HAI THƯỢNG ĐẾ MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ?

Chúng ta không được phép làm tượng của Thượng Đế,1 hay thờ phượng Ngài bằng cách nào khác ngoài sự truyền dạy của Ngài.2

97-NHƯ VẬY CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM BẤT CỨ TƯỢNG NÀO HAY SAO?

Thượng Đế là Đấng vô hình. Mặc dầu loài thọ tạo có thể được lập thành chân dung được, tuy nhiên Thượng Đế cấm làm hay có những hình tượng như vậy, với chủ tâm thờ phượng nó hay hầu việc Thượng Đế qua các hình tượng đó.1

98-VẬY TRONG NHÀ THỜ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ NHỮNG HÌNH TƯỢNG ĐỂ TRỢ GIÚP VIỆC DẠY DỖ CHO NHỮNG NGƯỜI ÍT HỌC HAY SAO?

Không, chúng ta không được phép làm khôn hơn Thượng Đế. Ngài muốn dân sự của Ngài phải được huấn luyện và dạy dỗ bởi sự truyền giảng lời hằng sống của Ngài,1 chứ không phải bởi hình tượng vô tri, vô giác đó.2


CHÚA NHẬT THỨ 36

99-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ BA, THƯỢNG ĐẾ MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ?

Chúng ta không được xúc phạm hay dùng sai danh của Thượng Đế bằng cách chửi rủa,1 thề giả dối,2 hay những lời thề không cần thiết,3 hoặc làm thinh đứng nhìn trước những tội phạm ghê gớm.4  Tóm lại, Thượng Đế đòi hỏi chúng ta rằng:  phải dùng danh thánh của Ngài chỉ trong sự tôn nghiêm và kính sợ,5 để chúng ta xưng nhận Ngài ra,6 cầu nguyện với Ngài,7 tôn vinh Ngài trong mọi việc chúng ta nói hay làm.8

100-CÓ PHẢI XÚC PHẠM ĐẾN DANH CỦA THƯỢNG ĐẾ BỞI SỰ THỀ NGUYỆN GIẢ DỐI LÀ TỘI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NỖI THƯỢNG ĐẾ CŨNG GIẬN DỮ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LÀM HẾT SỨC ĐỂ NGĂN CHẬN HAY NGHIÊM CẤM VIỆC ĐÓ XẢY RA PHẢI KHÔNG?

Thật vậy,1 không có tội nào lớn hơn và làm cho Thượng Đế giận dữ hơn là xúc phạm đến danh của Ngài.  Đó là lý do Ngài đã truyền lịnh hình phạt tội đó bằng cách xử tử.2


CHÚA NHẬT THỨ 37

101-NHƯNG CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC PHÉP TUYÊN THỆ TRONG DANH CỦA THƯỢNG ĐẾ TRONG SỰ TÔN KÍNH KHÔNG?

Được phép, khi chính quyền yêu cầu như vậy, hay khi có đòi hỏi cần thiết cốt để duy trì và làm tăng sự thật đáng tin cậy để vinh danh Chúa và làm việc tốt lành cho những người lân cận của chúng ta.
Sự tuyên thệ như vậy đã được Thượng Đế chấp nhận trong Lời của Ngài,1 và đã được xử dụng bởi các tín hữu trong thời Cựu Uớc và Tân Uớc.2

102-CHÚNG TA CÓ THỂ TUYÊN THỆ BỞI CÁC THÁNH HAY VẬT THỌ TẠO NÀO KHÁC?

Không, lời tuyên thệ hợp pháp có nghĩa là gọi danh của Thượng Đế là Đấng biết rõ lòng của ta và làm chứng cho sự thật của ta và cũng có quyền hình phạt nếu ta thề dối.1  Không có loài thọ tạo nào xứng đáng được vinh dự ấy.2


CHÚA NHẬT THỨ 38

103-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ TƯ, THƯỢNG ĐẾ MUỐN CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

- Thứ nhất, duy trì việc truyền giảng Phúc Âm và giáo vụ Cơ Đốc Giáo Dục.1  Tôi luôn luôn tham dự các buổi thờ phượng của những người con cái của Thượng Đế, đặc biệt vào ngày nghỉ (ngày Chúa Nhật),2 để học hỏi sự dạy dỗ lời của Thượng Đế3 dự phần vào các Thánh Lễ,4 cầu nguyện với Chúa một cách công khai,5 đem những tặng phẩm của những tín hữu Cơ Đốc đến giúp đỡ cho người nghèo.6
- Thứ hai, mỗi ngày trong cuộc sống tôi, tôi từ bỏ nếp sống cũ để Chúa làm việc trong tôi qua Đức Thánh Linh của Ngài, để tôi bắt đầu ngay trong đời sống này ngày yên nghỉ vĩnh cửu.7


CHÚA NHẬT THỨ 39

104-CHÚA MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ TRONG ĐIỀU RĂN THỨ NĂM?

Tôi phải hiếu kính, yêu thương, trung thành với cha mẹ tôi và những người có quyền trên tôi; tôi vâng lời và thuận phục khi họ sửa phạt tôi1 và tôi cũng phải kiên nhẫn với những sự thiếu sót của họ2 vì Thượng Đế đã chọn lựa họ để cai trị tôi.3


CHÚA NHẬT THỨ 40

105-CHÚA MUỐN CHÚNG TA LÀM ĐIỀU GÌ TRONG ĐIỀU RĂN THỨ SÁU?

Tôi không chê, không lăng nhục, không ghét hay giết kẻ lân cận tôi bởi ý tưởng, lời nói, cách nhìn hay cử chi, và chắc chắn không bằng hành động thực tế, tôi cũng không dự phần các hành động này với người khác;1 thay vào đó tôi phải từ bỏ những ý muốn trả thù.2  Tôi không làm hại hay liều lĩnh gây nguy hiểm cho chính mình tôi nữa.3
Chính quyền trang bị vũ khí là cốt để ngăn ngừa sự giết người.4

106-CÓ PHẢI ĐIỀU RĂN NÀY CHỈ ĐỀ CẬP ĐẾN VIỆC GIẾT NGƯỜI MÀ THÔI KHÔNG?

Bởi sự cấm giết người, Thượng Đế dạy chúng ta rằng:  Ngài ghét cội rễ của sự giết người như:  đố kỵ, oán giận, phẫn nộ, trả thù.1  Trước mặt Thượng Đế, tất cả những điều trên coi như giết người.2

107-CHÚNG TA KHÔNG GIẾT NGƯỜI LÂN CẬN BẰNG NHỮNG CÁCH TRÊN, NHƯ VẬY CÓ ĐỦ KHÔNG?

Không.  Bằng việc lên án sự ganh tị, ghen ghét và oán giận, Thượng Đế bảo chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính mình,1 phải kiên nhẫn, yêu thương, mềm mại, nhân từ, thân hữu với họ,2 hết sức bảo vệ họ khỏi sự nguy hại và làm việc thiện ngay cả cho những kẻ thù nghịch với chúng ta nữa.3


CHÚA NHẬT THỨ 41

108-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ BẢY, THƯỢNG ĐẾ MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ?

Tất cả những hành động thông gian đều đã bị Thượng Đế lên án.1  Vậy chúng ta cần phải xa lánh nó,2 và những người đã lập gia đình hay sống độc thân phải sống đạo đức và trong sạch.3

109-CÓ PHẢI TRONG ĐIỀU RĂN NÀY, THƯỢNG ĐẾ CHỈ CẤM NHỮNG TỘI XẤU XA NHƯ THÔNG GIAN PHẢI KHÔNG?

Thân thể và linh hồn của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, và Thượng Đế muốn cả thân thể và linh hồn chúng ta phải được giữ trong sạch và thánh thiện.  Đó cũng là lý do tại sao Thượng Đế cấm mọi việc có tính cách xúi giục phạm tội thông gian,1 dầu cho bằng hành động, cách nhìn, lời nói, ý tưởng hay ước muốn.2


CHÚA NHẬT THỨ 42

110-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ TÁM THƯỢNG ĐẾ CẤM CHÚNG TA LÀM GÌ?

Ngài không những chỉ cấm những tội trộm cướp công khai có thể bị luật pháp trừng phạt.1
Nhưng trước mặt Thượng Đế, trộm cướp cũng bao gồm việc lường gạt những người lân cận chúng ta bằng những âm mưu làm cho có vẻ hợp pháp2 chẳng hạn như:  những dụng cụ đo lường giả, buôn bán gian lận, làm tiền giả, ăn lời quá mức, hay bất cứ phương tiện nào khác đã bị Thượng Đế cấm đoán.3
Thêm vào đó, Ngài cũng cấm tất cả những sự tham lam,4 và hoang phí vô nghĩa ích ân tứ mà Thượng Đế ban cho chúng ta.5

111-TRONG ĐIỀU RĂN NÀY THƯỢNG ĐẾ ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Ta làm bất cứ việc thiện nào mà ta có thể làm cho những người lân cận của ta, và đối xử với họ như ta muốn những người khác đối xử với ta vậy, và ta làm việc chăm chỉ để có thể chia sẻ giúp đỡ cho những người thiếu thốn.1


CHÚA NHẬT THỨ 43

112-ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN, CHÚA MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ?

Ý muốn của Chúa là chúng ta không bao giờ làm chứng dối để nghịch lại bất cứ người nào, không thêm bớt lời nói của họ, không nói xấu hay vu oan, không về phe để lên án bất cứ ai nếu không có lý do chính đáng, hoặc nếu không cho người đó có dịp biện bạch.1
Hơn thế nữa, tại tòa án hay bất cứ nơi nào khác, ta phải tránh mọi sự nói dối hay lường gạt nào vì đây là những phương kế do chính ma quỷ dùng nó để làm cơn thạnh nộ của Thượng Đế đổ trên ta.2
Tôi phải yêu mến sự thật, nói sự thật và công khai xác nhận sự thật.3  Tôi làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ danh dự cho người lân cận tôi.4


CHÚA NHẬT THỨ 44

113-TRONG ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI THƯỢNG ĐẾ MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ?

Trong lòng chúng ta không bao giờ có những tư tưởng mong manh nào hay ước muốn nào ngược lại với bất cứ điều răn nào của Thượng Đế.  Hơn thế nữa, ta phải xa lánh tội lỗi và vui mừng trong sự công bình.1

114-NHỮNG NGƯỜI TRỞ LẠI VỚI CHÚA CÓ THỂ VÂNG GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN NÀY MỘT CÁCH HOÀN TOÀN KHÔNG?

Không. Trong đời sống này, dầu có thánh thiện đến đâu chỉ là bước khởi đầu của sự vâng phục này mà thôi.1
Tuy nhiên, với tất cả mục đích hệ trọng, họ phải bắt đầu sống và làm theo tất cả luật pháp của Chúa, chứ không phải chỉ làm theo một vài phần mà thôi.2

115-KHÔNG MỘT AI TRÊN ĐỜI NÀY CÓ THỂ VÂNG GIỮ MƯỜI ĐIỀU RĂN MỘT CÁCH HOÀN TOÀN ĐƯỢC, VẬY TẠI SAO THƯỢNG ĐẾ MUỐN HỌ ĐƯỢC NGHE GIẢNG DẠY MỘT CÁCH CHI TIẾT?

Thứ nhất, chúng ta càng sống lâu chừng nào, càng biết tội lỗi của chúng ta chừng nấy, và càng phải nóng nảy tìm đến Chúa Cơ Đốc để được hưởng sự tha tội và sự công bình của Chúa.1
Thứ hai, trong khi chúng ta cầu nguyện với Thượng Đế để xin ân điển của Đức Thánh Linh, chúng ta luôn luôn cố gắng để được càng ngày càng đổi mới theo hình ảnh của Thượng Đế, cho đến khi chung kết đời này, chúng ta được đạt đến mục đích của mình:  sự trọn lành.2


SỰ CẦU NGUYỆN

CHÚA NHẬT THỨ 45

116-TẠI SAO NGƯỜI TÍN ĐỒ CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN?

Bởi vì sự cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất mà Thượng Đế đòi hỏi chúng ta để cảm tạ Ngài.1  Thượng Đế chỉ ban ân điển và Thánh Linh Ngài cho những người hết lòng cầu nguyện xin Thượng Đế ban cho những ân tứ ấy, và cảm tạ Ngài về các ân tứ đó.2

117-THƯỢNG ĐẾ MUỐN CHÚNG TA CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC NGÀI NHẬM LỜI?

Thứ nhất, chúng ta phải hết lòng cầu nguyện với một Thượng Đế thật mà thôi, là Đấng đã khải thị chính mình Ngài trong Thánh Kinh.  Chúng ta cầu xin bất cứ điều gì mà Ngài đã truyền dạy cho chúng ta phải cầu xin.1
Thứ hai, chúng ta thú nhận nhu cầu và sự đau khổ của chúng ta, đừng giấu giếm gì cả, phải hết sức khiêm nhường trước sự hiện diện oai nghi của Ngài.2
Thứ ba, chúng ta phải nương tựa trên nền tảng không bị rung động này:  mặc dầu chúng ta không đáng hưởng điều đó, Thượng Đế sẽ chắc chắn nghe lời cầu xin của chúng ta, bởi vì Chúa Cơ Đốc là Chúa của chúng ta đã hứa như vậy trong lời của Ngài.3

118-THƯỢNG ĐẾ TRUYỀN DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN NHỮNG GÌ?

Mọi việc ta cần, phần thiêng liêng lẫn phần thể xác như đã bao gồm trong lời cầu nguyện mà Chúa Cơ Đốc đã truyền dạy chúng ta.1

119-BÀI CẦU NGUYỆN NÀY LÀ GÌ?

Lạy Cha chúng con ở trên trời
Danh Cha được tôn thánh
Nước Cha được đến
Ý Cha được nên
Ở đất cũng như ở trời
Xin ban cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng
Xin tha tội lỗi cho chúng con
Để chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con
Xin cho chúng con khỏi cám dỗ
Song xin cứu chúng con khỏi mọi điều ác
Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng.
A-men.1 *


CHÚA NHẬT THỨ 46

120-TẠI SAO CHÚA CƠ ĐỐC TRUYỀN DẠY CHÚNG TA PHẢI GỌI THƯỢNG ĐẾ LÀ “CHA CỦA CHÚNG TA”?

Khi bắt đầu lời cầu nguyện, Chúa Cơ Đốc muốn khuyến khích chúng ta những điều căn bản cho lời cầu nguyện của chúng ta, giống như đứa trẻ kính sợ và tin cậy rằng, Thượng Đế, qua Chúa Cơ Đốc đã trở nên “Thiên Phụ của chúng ta.”
Cha chúng ta không bao giờ từ chối ban cho chúng ta những gì trong cuộc sống này; Thiên Phụ chúng ta sẽ không từ chối những gì chúng ta cầu xin bởi đức tin.1

121-NHỮNG CHỮ “Ở TRÊN TRỜI” NGHĨA LÀ GÌ?

Những chữ này dạy chúng ta sự oai nghi của Thượng Đế ở trên trời không giống như những vật tầm thường ở dưới đất này,1 và chúng ta mong muốn quyền năng tối thượng của Ngài,2 ban mọi nhu cầu cho thể xác và linh hồn của chúng ta.


CHÚA NHẬT THỨ 47

122-LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU TIÊN CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Danh Cha được tôn thánh” có nghĩa là:
Xin Ngài giúp đỡ chúng ta thật sự nhận biết Ngài,1 để chúc tụng, thờ phượng và ngợi khen tất cả những công việc của Ngài, vì tất cả những việc đó chiếu sáng ra quyền năng tối thượng, sự khôn ngoan, nhân từ, công bình, thương xót và lẽ thật của Ngài.2
Và cũng có nghĩa là:  Xin Ngài giúp đỡ, hướng dẫn đời sống chúng ta những gì chúng ta suy nghĩ, nói hay làm để cho danh Ngài không bao giờ bị xúc phạm vì cớ chúng ta, nhưng luôn luôn được tôn kính và khen ngợi.3


CHÚA NHẬT THỨ 48

123-LỜI CẦU NGUYỆN THỨ HAI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Nước Cha được đến” có nghĩa là xin Ngài cai trị chúng ta bởi Thần Linh và Lời của Ngài để chúng ta càng ngày càng thuận phục Ngài hơn.1  Xin Chúa gìn giữ Hội Thánh Ngài được vững mạnh và tăng trưởng.2
Xin Chúa hủy phá công việc của ma quỷ và mọi quyền lực phản loạn nghịch lại cùng Ngài cũng như tất cả những âm mưu chống lại Lời của Ngài.3
Xin Chúa làm như vậy cho đến khi “nước Ngài đến” và Ngài là muôn sự trong muôn sự.4


CHÚA NHẬT THỨ 49

124-LỜI CẦU NGUYỆN THỨ BA CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Ý Cha được nên ở đất như ở trời” có nghĩa là:
Xin Ngài giúp đỡ chúng ta và mọi người từ bỏ ý riêng của mình để vâng phục ý Ngài một cách trọn vẹn.  Chỉ có ý muốn của Ngài là tốt lành.1
Xin Ngài giúp đỡ mọi người thực hiện công việc theo như ơn Ngài đã gọi2 một cách sẵn lòng và trung thành như các thiên sứ trên trời vậy.3


CHÚA NHẬT THỨ 50

125-LỜI CẦU NGUYỆN THỨ TƯ CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng” có nghĩa là:
Xin Ngài luôn chăm sóc tất cả nhu cầu thuộc thể của chúng ta,1 để chúng ta biết rằng Ngài là nguồn duy nhất cung cấp mọi việc tốt lành.2  Ngài không ban phước cho thì dù chúng ta có làm việc, lo lắng, hay được ân tứ gì của Ngài, những điều đó cũng không ích lợi gì cho chúng ta hết.3  Và xin Ngài giúp đỡ cho chúng ta từ bỏ mọi sự trông cậy của chúng ta vào loài thọ tạo, để chúng ta đặt tin cậy vào một mình Ngài mà thôi.4


CHÚA NHẬT THỨ 51

126-LỜI CẦU NGUYỆN THỨ NĂM CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Xin tha tội lỗi của chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con” có nghĩa là:
Bởi huyết của Chúa Giê-xu Cơ Đốc, xin Ngài đừng bắt tội chúng con những tội nhân khốn khổ, về những tội chúng con đã phạm, hoặc những điều gian ác thường xuyên vấn vương chúng con.1
Xin Ngài tha thứ cho chúng con, cũng như chúng con hoàn toàn quyết định, để chứng tỏ ân điển của Ngài ở trong chúng con, tha thứ cho những người lân cận của chúng con.2


CHÚA NHẬT THỨ 52

127-LỜI CẦU NGUYỆN THỨ SÁU CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Xin cho chúng con khỏi bị cám dỗ, song xin cứu chúng con khỏi mọi điều ác” có nghĩa là:
Chính chúng con quá yếu đuối không thể giữ lấy mình được, dầu là trong một khoảnh khắc.1
Và gươm giáo của kẻ thù nghịch chúng con-–ma quỷ,2 thế gian,3 và xác thịt của chúng con4-–không bao giờ ngưng tấn công chúng con
Và vì vậy xin Chúa gìn giữ chúng con và làm cho chúng con được mạnh mẽ bởi sức lực của Thánh Linh Ngài, để chúng con không bị đánh bại trong cuộc chiến thuộc linh này,5 nhưng để chúng con được vững vàng chống lại kẻ thù nghịch của chúng con, cho đến khi chúng con được chiến thắng hoàn toàn.6

128-PHẦN KẾT CỦA BÀI CẦU NGUYỆN NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ?

“Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng” có nghĩa là:
Chúng con cầu xin Ngài những điều này bởi vì Ngài là Vua quyền năng của chúng con.  Ngài không chỉ muốn nhưng Ngài cũng sẵn sàng ban cho chúng con mọi việc tốt lành.1  Danh thánh của Ngài được ngợi khen mãi mãi,2 chứ không phải chúng con.

129-CHỮ “A-MEN” DIỄN TẢ GÌ?

A-men có nghĩađiều này chắc chắn xảy ra!
Chúng ta tin chắc chắn rằng Thượng Đế nghe lời cầu nguyện của chúng ta hơn những gì chúng ta mong ước và cầu xin.1

Ċ
1990.pdf
(1007k)
Nui Viet Quat,
Aug 7, 2012, 6:51 PM
Comments