Головна сторінка. Новини


Випусковою для напряму підготовки «Міжнародна економіка» є кафедра міжнародної економіки. Кафедра міжнародної економіки Університету державної фіскальної служби України працює як самостійний підрозділ і забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та магістрів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». Кафедра міжнародної економіки створена 1 вересня 2014 року.
Завідувач кафедри – Яніна Василівна Белінська, доктор економічних наук, професор. У 1993 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія». У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на  тему «Взаємодія валютного курсу та інфляції в перехідній економіці України». У 2009 році – докторську дисертацію «Регулювання валютного курсу в Україні в умовах глобалізації». Вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та управління Я.В. Белінська отримала у 2006 р. у Національній академії управління. Вчене звання професора кафедри міжнародної економіки та підприємництва Я.В. Белінська отримала у 2011 р. у Національному університеті ДПС України. Має понад 100 наукових праць, із них 10 монографій, у т.ч. монографії, що відображають проблеми національної та міжнародної економіки.
Сьогодні на кафедрі міжнародної економіки працює 14 викладачів, з них: на постійній основі − 10 осіб (72 %), за сумісництвом – 4 особи (28 %). У складі кафедри: 1 доктор наук, професор (9,1 %), 6 кандидатів наук, доцентів (42,9 %), без наукового ступеня − 7 осіб (50 %).
Базова освіта викладачів та їх публікації відповідають профілю дисциплін, що ними викладаються. Середній вік викладацького складу − 37 років.
Кадрова політика кафедри орієнтована на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування кафедри, опанування викладачами сучасних методів навчання з метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців.
Перспективним планом розвитку кафедри передбачено у найближчі роки підвищення кількості викладачів з науковими ступенями кандидатів, докторів наук та вченими званнями доцентів, професорів.
Науковий склад кафедри повністю відповідає існуючим нормам та вимогам. Лекційні заняття забезпечуються на 100 % докторами, професорами, кандидатами наук і доцентами. Кадрове питання постійно знаходиться в полі зору керівництва університету та кафедри.
Кожен з викладачів викладає 3−4 дисципліни. Базова освіта викладачів та коло їх наукових інтересів у цілому відповідають профілю дисциплін, що ними викладаються.
 
Завідувач кафедри
міжнародної економіки                                                                                                                                Я.В. Белінська