รู้จักอนุชา

 
เกิด              6 สิงหาคม
ภูมิลำเนา      เขตหนองแขม กรุงเทพ
สถานะ         โสด
 
การศึกษา      ประถม โรงเรียนจันทศิริวิทยา เขตหนองแขม
                    มัธยม 1-4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
                    ปวช.สาชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิดดุสิต
                    ปวส.สาชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิดดุสิต
                    คอ.บ.สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การฝึกอบรมพิเศษ 
                    โครงการศึกษาต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2 รายวิชา
                          1. กระบวนความคิด (Creative Thinking)
                          2. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม
                    หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ระดับหัวหน้างาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
                    หลักสูตรงานอาคารสำหรับสถาปนิกและวิศวกร รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
                    หลักสูตรการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
ประวัติการทำงาน 22 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2538)
                    บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด เขตดินแดง กทม. 7 ปี
                    สถาปนิกอิสระ 6 เดือน
                    บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์) ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 1 ปี 6 เดือน
                    สถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 11 ปี 11 เดือน
                    ปัจจุบัน สถาปนิกปฏิบัติการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง
 
งานวิจัย และบทความวิชาการ
                    วิทยานิพนธ์: การยอมรับระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธานัท วรุณกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    โครงการวิจัย: สำรวจรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเก่า เทศบาลนครลำปาง หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    วิทยานิพนธ์: โครงการโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลพร้อมพันธุ์ ถ.รามอินทรา
                    วิจัยนิพนธ์: โครงการอาคารเรียนรวมวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
 
ความสามารถพิเศษ
        ระดับเชี่ยวชาญ
                    การเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยระบบ E-Draft Office โดยโปรแกรม ACAD สำหรับการเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้างโดยเฉพาะ
                    ประมาณราคาก่อสร้าง โดยใช้ Factor F ประกอบข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์  www.price.moc.go.th
                    วางแผนงานก่อสร้าง โดยโปรแกรม Microsoft Project และแบ่งงวดงาน
        ระดับดีมาก
                    สร้างภาพ 3 มิติ โดยโปรแกรม Sketch up
                    Design Presentation  โดยโปรแกรม Powerpoint
                    Graphic Design  โดยโปรแกรม Illustrator และ Photoshop
        ระดับใช้งานได้
                    สร้างภาพ 3 มิติ โดยโปรแกรม Revit
                    สร้างภาพ 3 มิติ โดยโปรแกรม 3DS Max
                    สร้างภาพ AV ด้วยโปรแกรม Sony Vegus
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
        - ออกแบบสถาปัตยกรรม
        - ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อกำหนดรูปแบบกายภาพของโครงการ
        - งานบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแนวความคิด และวางแผนงานโครงการ จนการก่อสร้างเสร็จสิ้น และซ่อมบำรุงหลังการก่อสร้าง
        - จัดการงานออกแบบ ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผนงานโดยรวม
        - พัฒนางานออกแบบให้เป็นไปตามแนวความคิดของการพัฒนา จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
        - ประสานงานในเชิงการจัดการร่วมกันกับทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายการตลาดการขาย ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายออกแบบทุกระบบ
        - พัฒนางานออกแบบ และเสริมเพิ่มความรู้ในสายงานให้แก่สมาชิกในส่วนงานออกแบบ เพื่อรองรับแผนการเติมโตในอนาคต
        - งานอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องและได้รับมอบหมายในกรณีพิเศษ
ความสามารถอื่น
        - ออกแบบ-จัดสวน
        - ออกแบบโครงการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
 
(ข้อมูล ณ ส.ค.2554)
Comments