ทำเนียบศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 25&27

ข้อมูล : จุฬาลักษณ์,จินดา
ทำเนียบศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงราย
สร้างเพจ : อำนวย
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 25&27
 
 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. (ตึกวิทย์-คณิต) เชิญรดน้ำดำหัวอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่

ชื่อ-สกุล

ทำงาน/ตำแหน่ง

โทรศัพท์

ที่อยู่

ชื่อคู่สมรส

E-mail

1

นายอำนวย  จอมใจ(ประธาน)

ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ/ผอ.

08-9838-7449

7 ม.12 ต.บัวสลี อ. แม่ลาว ชร.

สมใจ 

nuay2007@gmail.com

2

นายเสน่ห์   มั่งมูล (รองฯ)

ร.ร.สันต้นธง /ผอ.

08-1998-4778

234 ม. 10 ต.ศรีดอนมูล เชียงแสน ชร.

ยุพิน 

sane@gmail.com

3

นางจินดา  พวงสุวรรณ(เหรัญญิก)

ร.ร.บ้านต๋อม

08-1386-5566

445 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

อรุณ

chinda.p6396@hotmail.com

4

นางจุฬาลักษณ์  เบญจพลาภรณ์(เลขา)

ร.ร.บ้านผาบ่อง/ครู

08-5710-7560

35 ม. 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ชร.

สุรศักดิ์

Chulalak.b@hotmail.com

5

นายประดิษฐ์  สีสัน(ประชาสัมพันธ์)

ร.ร.ปูแกงฯ

08-3564-1778

168 ม.4 ต.แม่เย็น อ.พาน ชร.

จันทร์ทา

padeedseesan@gmail.com 

6

นางพัชรา กรกฏกำจร

ร้านแตนต่าย / ค้าขาย

08-4602-9599

71 ม.3 ต.เวียง  เชียงแสน ชร.

พ.ต.ท.สินทิช


7

นายสมศักดิ์  ธรรมสิทธิ์

ข้าราชการบำนาญ

08-1706-6445

126 ม.12 บ้านจอมแจ้ง   อ.แม่สรวย ชร.

ธัญชนก


8

นางวรนุช   บุญเรือง

ร.ร.โรงช้างวิทยา

08-7175-0250

130 ม.10 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา

จสอ.นิกร


9

นางอุไรวรรณ จิระสถิตย์กุล

ร.ร.ศิริวัฒนา

08-6657-6173

96 ม.12 ต.เมืองพาน อ.พาน ชร.

ชายรักษ์


10

นางสุนีย์  ตั๋นคำ

ร.ร.ปูแกงฯ

08-6920-5910

61 ม.ม1 ต.ทานตะวัน อ.พาน ชร.

สาคร


11

นางสาวกัลยา  มีทรัพย์

ร.ร.ป่าแงะ

08-9265-2457

6 ม.19 ต.เมืองพาน อ.พาน ชร.

-


12

นางทรงศรี    กันทะ

ร.ร.ป่างิ้ววิทยา

08-3200-6285

19 ม.16 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า ชร.

ทวี

song-nim@hotmail.com

13

นางปราณี  พญาชัย

ร.ร.ศิริมาตย์เทวี

08-1289-8493

192 ม.9 ต.ป่งหุ่ง อ.พาน ชร.14

นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน

ร.ร.บ้านแวนโค้ง

08-7193-2411

197/1 ม.13 ต.ปงเตา อ.งาว ลำปาง

เกษม 


15

นายอรุณ   พวงสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

08-4616-7622

445 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

จินดา 

arun_7622@hotmail.com

16

นางจารุวรรณ     รัตนพันธ์

ร.ร.อนุบาลจอมสวรรค์/ครู

08-5866-3255

12/1 ม.7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน ชร.

   

17

นางพัฒนา    ประธานราษฏร์

ร.ร.ปล้องวิทยาคม/ครู

08-9955-5496

88 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง ชร.

   

18

นายสด    ไพทูรย์

ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม/ครู

08-1366-2918

207 ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย ชร.

   

19

นางรัชดา    ภิระบัน

ร.ร.หนองบัวผาบ่ม/ครู

08-4949-9876

493 ม.4 ต. ริมกก อ.เมือง ชร.

  ratchada05@gmail.com

20

นางรำจวน     อัทรัน

ร.ร. บ้านหัวดอย/ครู

08-5029-3629

75 ม.2 ต.สันทราย อ.เมือง ชร.


rumjuan_juk@hotmail.com

21

นางสิริกาญจน์  บุษยธัญธร

ร.ร.เทศบาล 1/ครู

08-5714-4116

123/77 ม.3 ต. ท่าวังทอง อ.เมือง พะยา22

นางเชวง   จิตรประสาร

ร.ร.พานพิทยาคม/ครู

08-9261-4846

639 ม.1 ต.ม่วงคำ อ.พาน ชร.23

นางวารุจี     สินธุบุญ

ศึกษานิเทศก์

08-9950-3893

สพท.เชียงรายเขต 3 อ.แม่จัน ชร.


เอกภาษาไทย

24

นางเตรียมใจ  ศรีคำมา

ร.ร.บ้านแม่แพง/ครู

08-4364-1042

ร.ร.บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ชร.


jai-1962@hotmail.com

25

นางจันทร์ดี   วรรณชัย

ร.ร.บ้านต้าหลวง/ครู

08-6115-1211

ร.ร.บ้านต้าหลวง อ.ขุนตาล ชร.26

นางคันธรส  คำเวียง

ร.ร.วัดทากาศ/ครู

08-1602-4737

180ม.1 บ้านทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวงอ.แม่ทาลำพูน

   

27

นางสาววลัยพร     ชุ่มใจ

ร.ร.สามัคคีวิทยาคม/ครู

08-1884-3427

83 หน้าค่ายทหารบก อ.เมือง ชร.

   

28

นางนงคราญ   กฤตสัมพันธ์

ร.ร.บ้านป่าตึง/ครู

08-9192-3677

ร.ร.บ้านป่าตึง อ.แม่ใจ พะเยา

   

29

นางสุพัตรา   ขันกสิกรรม

ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189/ครู

08-6217-8882

34/1 ม.6 ต.วังทอง อ.เมือง กำแพงเพชร

   

30

นางจิราจันทร์   ริยะวารี

ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน /ครู

08-9852-3818

665/7 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

   

31

นายนิติ (หมาย) นันตา

ร.ร.ป่าแดดวิทยาคม / ครู

08-7184-6456
32

นางกัลยา(ตุ๊) มาทะ

ร.ร.บ้านป่าแงะ /ครู

08-5713-4480

96  ม.16 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด  ชร.33

นายสินชัย ไชยโพธิ์

ร.ร.บ้านอิงโค้ง / ครู

08-0671-3523

91 ม.9 ต. ท่าวังทอง อ.เมือง พะยา


thanasin.p@gmail.com

34

น.ส.พรพิศ  เทพปัญญา

ร.ร.เทศบาล 5 เด่นห้า/ รอง ผอ.

08-9759-9964

16 ม.12 ต.แม่จัน อ.แม่จัน ชร.


Thappunya_@hotmail.com

35

นางศิรินันท์  ชมพูอินทร์

ร.ร.เทศบาล 1 ศรีเกิด / ครู

08-9757-5464

88/1 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง ชร.36

นางณัฏฐิกา(ขาว)  พิชัยยา ร.ร.บ้านเชียงคาน / ครู.
08-2761-147737

นางนลิณีภรณ์  พิณสาร

ร.ร.อนุบาลแม่สรวย / ครู

08-9263-6481

121 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  ชร.

เกษม


38

นายสมหมาย  ปริญญา

ร.ร.บ้านตีนเป็ด / ผอ.
08-7176-6371
112/1 หมู่ 4 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

kg0411@hotmail.com

39

นางศศิธร ภักดิ์สันติพงษ์

ร.ร.พะเยาวิทยาคม
08-9265-1197
150 หมู่ 7 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา
ชัยยุทธ
kruberm14@gmail.com

40

นายประถม(ออน)  อินวงศ์วาล      


41

นายไสว มหาวรรณ์

ร.ร.บ้านเวียงหมอก / ผอ.

08-1021-8419

 
รวิวรรณ
sawai004@hotmail.com

42

นางรวิวรรณ(น้อง)มหาวรรณ์

ร.ร.บ้านหวาย / ผอ.
08-1765-7221
 
ไสว
 
43 นายประพันธ์ ใจดี  
08-9998-4352
    py2chk206prapan@gmail.com

44

นายเทิดเกียรติ (น้อย) ดั้นเมฆ  
08-9264-0849
     
45

นางทัศนีย์ศิลป์ ใชยแสงคำ

ข้าราชการบำนาญ
08-4041-7323
42 หมู่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว เชียงราย   sin__thatsani@hotmail.com

46

นางอำไพ วงค์คัติ          
47 นายทิพยเนตร ยะวัง ร.ร.สันกลางวิทยา
08-6188-6337
74 หมู่ 11 ต.สันกลาง อ.พาน เชียงราย   chatathip9@gmail.com
     

     
จากไปแล้ว
วิชาญ (ชาญ)   ชาญณรงค์(หน่อย)     
         
         
สรุปผลกิจกรรม   วันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๐ | วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๒ | 6 เมษายน 2554
 

Comments