Trang chủ‎ > ‎IT‎ > ‎Linux - deploy‎ > ‎

Thiết lập 1 hệ thống High-availability - Loadbalancing và Reverse Proxy cho Web Server trên CentOS 6/RHEL Sử dụng HAProxy và Keepalived

Giới thiệu :

Trong Lab này sẽ hướng dẫn thiết lập1 hệ thống loadbalancing  và High-availability (HA) cho các web server (lab này có 2 web  server ) kiểu  active/passive sử dụng  HAProxy và Keepalived .

Hệ thống Loadbalance  nằm giữa người sử dụng  (User )và các Apache web Server  (các Web server này chạy cùng 1 trang web ( Backup – Loadbalancing cho nhau)).
== > Thiết lập Web server và đồng  bộ 2 thư mục chứa source web ví dụ như WWW … thì ko nằm trong phần lab này (có thể dùng Rsync ,… để đồng bộ các thư mục chứa source web giữa các web server ) hoặc Dùng Unison .

Hệ thống sẽ kiểm tra tình trạng các webserver . Nếu một trong webserver chết thì tất cả các request  của user sẽ tự động được chuyển hướng đến webserver còn lại ,user ko bị mất Session .

Bên cạnh đó, hệ thống loadbalance này cũng có độ sẵn sàng cao (HA), Con server này chết thì con kia sẽ lên Active , có nghĩa là người dùng sẽ không nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn của dịch vụ.

Bạn có thể sử dụng HAProxy  với bất kỳ ứng dụng web sử dụng Session .

Mohinh


Thông Tin trong Lab này :

2 con loadbalance

Lb1   200.200.200.11
Lb2   200.200.200.12

2 con web server

Web1  200.200.200.20
Web2   200.200.200.21

Và Ip ảo là

200.200.200.50

Cấu hình trên 2 server  lb1 và lb2

Cài  Repo cho 2  server :


# rpm -ihv http://ftp.riken.jp/Linux/fedora/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm

Kenhgiaiphap Vn%20%281%29


Cài  Haproxy  và  Keepalived  trên 2 server  lb1 và  lb2

#  yum -y install haproxy keepalived

Kenhgiaiphap Vn%20%282%29


Cấu hình Keepalived trên 2 server  lb1 và  lb2


Backup file cấu hình

# mv /etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/keepalived.conf.bak

Sửa file /etc/keepalived/keepalived.conf có nội dung như bên dưới

Bên Lb1

# vim  /etc/keepalived/keepalived.conf

vrrp_script chk_haproxy {         
script "killall -0 haproxy"    
interval 2                    
weight 2                       
}
vrrp_instance VI_1 {
interface eth0
state MASTER
virtual_router_id 51
priority 101 # 101 on master, 100 on backup
virtual_ipaddress {
200.200.200.50 # IP ao
}
track_script {
chk_haproxy
}
}

Bên Lb2

# vim  /etc/keepalived/keepalived.conf

vrrp_script chk_haproxy {         
script "killall -0 haproxy"    
interval 2                     
weight 2                       
}
vrrp_instance VI_1 {
interface eth0
state MASTER
virtual_router_id 51
priority 100 # 101 on master, 100 on backup
virtual_ipaddress {
200.200.200.50 # Ip ao
}
track_script {
chk_haproxy
}
}

Add thêm dòng dưới vào cuối file   /etc/sysctl.conf bên 2 server   Lb1 và Lb2 để user có thể truy cập vào IP ảo .

net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1

Chạy lệnh sau để  áp  dụng thông số trên cho file /etc/sysctl.conf

# sysctl –p

Start service keepalived

# service keepalived start


Kiểm tra Server lb1 sẽ thấy Keepalived  lắng nghe trên ip ảo mà chúng ta thiết lập

(200.200.200.50)

# ip addr sh eth0

Kenhgiaiphap Vn%20%283%29


Và Ip ảo này được gán trên interface eth0

Kiềm tra bên server lb2


# ip addr sh eth0

Kenhgiaiphap Vn%20%284%29


Ta không thấy Ip ảo ,chỉ khi nào Server Lb1 chết thì mới  lb2 mới lên active và có ip ảo đó
(200.200.200.50)

Cấu hình  HAProxy trên  lb1 và lb2
( Thực hiện 2 bên server lb1 và lb2 )

Bạn có thể vào link sau kham khảo các thông số cấu hình cho haproxy.cfg

http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/doc/configuration.txt

Backup file cấu hình

# cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak

Sữa file  /etc/haproxy/haproxy.cfg với nội dung sau :

# vim cp /etc/haproxy/haproxy.cfg

listen webfarm 200.200.200.50:80
mode http
stats enable  # de co the truy cap thong ke qua giao dien web
stats auth root:123456   # user va pass truy cap thong ke qua giao dien web
balance source
cookie JSESSIONID prefix
option httpchk HEAD /check.txt HTTP/1.0
option httpclose
option forwardfor
server web1 200.200.200.21:80 cookie A check
server web2 200.200.200.22:80 cookie B check


Cho HAProxy và Keepalived  khởi động cùng hệ thống và Start haproxy

(Thực Hiện bên 2 server )

# chkconfig haproxy on
# chkconfig keepalived on
# service haproxy start

Cấu hình log cho 2 Web server  web1 và Web2
(Thực Hiện bên 2 server )

Cấu hình và thiết lập các thông số Log để 2 web server có thể ghi nhận lại thông tin truy cập của các client .

# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm vào cuối file /etc/httpd/conf/httpd.conf các dòng sau

SetEnvIf Request_URI "^/check\.txt$" dontlog
CustomLog logs/access_log combined env=!dontlog


Kenhgiaiphap Vn%20%285%29


Tạo file check.txt bên 2 web server với nội dung rỗng .

# touch /var/www/check.txt

Và như vậy web server sẽ ghi nhận log là của 2 con proxy

Kenhgiaiphap Vn%20%286%29


Nếu muốn ghi nhận log của các client như Ip và trình duyệt ... thì thêm vào dòng sau :

LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

Kenhgiaiphap Vn%20%287%29


Và file log sẽ như sau :

# cat /var/log/httpd/access_log

Kenhgiaiphap Vn%20%288%29


Cách để test thử hệ thống


- Vào trình duyệt truy cập vào Ip ảo 200.200.200.50 nó sẽ vào giao diện web .

Kenhgiaiphap Vn%20%289%29


- Tắt thử 1 trong 2 con web server thì user vẫn truy cập bình thường .

-Tắt con Lb1 thì con Lb2 sẽ lên active

Kenhgiaiphap Vn%20%2810%29


Và các Session của User ko bị mất kết nối .

Truy cập các thông kê của HAProxy

Bằng link sau :

http://200.200.200.50/haproxy?stats

Kenhgiaiphap Vn%20%2811%29


Thông qua Ip ảo này cũng giúp che giấu hệ thống web server của chúng ta giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại ...

Phan Trọng Hiếu (Tổng hợp)

Comments