php


บทนำ

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับผู้พัฒนาเว็บให้ทำงานแบบไดนามิคที่การพัฒนาได้ง่ายและ
รวดเร็ว
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการเขียนโปรแกรม
PHP ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาษา หรือได้ศึกษาโปรแกรม PHP ในระดับเบื้องต้นมาก่อนแล้ว โปรแกรม PHP มีโครงสร้างการเขียนคล้ายคลึงกับ โปรแกรม PERL หรือคล้ายคลึงกับภาษาซี

PHP Syntax


PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับภาษา HTML โดยการแทรกสคริปต์เข้าไปในคำสั่ง HTML แต่บางครั้งไม่จำเป็นต้องมีคำสั่ง HTML อยู่เลยก็ได้ แต่เว็บเพจส่วนใหญ่นิยมการผสมผสานคำสั่งระหว่าง PHP, HTML และ JavaScript เพื่อให้เว็บเพ็จทำงานได้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อ Web Server  อ่านไฟล์ที่เขียนด้วย PHP จะอ่านคำสั่ง PHP มากกว่า HTML          PHP จะมี Tag เปิดและปิดด้วย 


<?php      

   //  to do your code

?>


ถ้าหาก Configuration ไฟล์ php.ini ให้รับ Tag สั้น ๆ สามารถปรับแต่งให้ใช้ <? และ  ?> ได้ หรือปรับแต่งให้เหมือนกับ Tag ของโปรแกรม ASP ได้ ดังนี้ <% และ %> ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ Tag แบบ <?  ?>   การวางตำแหน่ง Tag PHP จะอยู่ระหว่าง Tag HTML

ตัวอย่างการวางตำแหน่งระหว่าง HTML และ PHP


<h1> ยินดีต้อนรับสู่เว็บ PHP ของ <? echo $company; ?> ! </h1>


จากคำสั่งด้านบน ถ้าเราดูผลการทำงานที่เว็บเพ็จ จะเห็นข้อความชื่อบริษัทตรงบริเวณใน Tag PHP ซึ่งโดยปกติหลังคำสั่ง PHP จะต้องมี  ;  ปิดท้ายเสมอแต่ไม่จำเป็นถ้ามีเพียงคำสั่งเดียว ให้พิจารณาคำสั่ง 2 คำสั่งต่อไปนี้


Source code

<?php 
         echo "<p> a line of code";

     echo "<p>another line of code;

?>ตัวแปร


เราสามารถเขียนคำสั่ง PHP ผสมกับ Tag HTML ดังตัวอย่างต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องมีคำสั่ง echo ถ้าหากเราต้องการให้แสดงผลจากตัวแปร

<h1>Today's Date is <?= $date ?>.</h1>

เมื่อพิจารณาคำสั่งใน Tag PHP จะเห็นว่าไม่ต้องเขียนฟังก์ชัน echo() เพื่อให้แสดงวันที่ PHP สามารถแสดงวันที่ได้ถ้าเราพิมพ์ =ตามหลังด้วยตัวแปร

การใช้คอมเมนต์เพื่อไม่ต้องการให้ PHP ประมวลผล มี 3 วิธีดังนี้


# ใช้สัญลักษณ์ลักษณะเดียวกับ PERL หรือ Shell Script การเขียนคอมเมนต์จะเขียนหลังเครื่องหมาย #


// ใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกับภาษา C หรือ JavaScript การเขียนคอมเมนต์แบบนี้จะเหมือนกับแบบแรกคือต้องเขียนข้อความหลังเครื่องหมาย //


/* และ */  การเขียนคอมเมนต์แบบนี้เหมาะสำหรับการเขียนหลาย ๆ บรรทัด คือต้องมีข้อความหลังเครื่องหมาย /*  และเมื่อจบข้อความแล้วให้ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย  */  เสมอ

 


ตัวอย่างการเขียนคอมเมนต์


Source code

<?php

    echo "Hello";     #prints out "Hello"
    echo "Hello";     //prints out "Hello"
    /* The following
    prints out "Hello" */
    
    echo "Hello";

?>

จากตัวอย่างจะเห็นว่า การคอมเมนต์ด้วยเครื่องหมาย # หรือ เครื่องหมาย // นิยมเขียนหลังคำสั่ง PHP แต่การเขียนคอมเมนต์ด้วยเครื่องหมาย /*  และ */ มักจะเขียนคอมเมนต์หลาย ๆ บรรทัด

 

ตัวแปรใน PHP จะขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์  “$”  ในการเก็บข้อความว่า Hello world ไว้ในตัวแปร $a ได้ง่าย ๆ ว่า  $a = “Hello World”;

ข้อความที่ต้องการให้เก็บไว้ในตัวแปร จะต้องเครื่องหมาย และ<?

$a = 4;

$string = "The value of a is $a";

// $string = "The Value of a is 4";


?>ตัวแปรใน PHP ไม่จำเป็นต้องประกาศไว้ก่อนและไม่ต้องประกาศชนิดของตัวแปรเหมือนกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ การเขียนคำสั่งโดยไม่มีการกำหนดไว้ก่อนจะมีคำตอบเหมือนกันแต่จะมีคำเตือน ดังตัวอย่างเช่น


 
<?
$a = 4; 
$c = $a + $b;
// $c = 4, but a warning appears 
"Warning: Undefined variable..".
?>

จะเห็นว่าตัวแปร $b ยังไม่ได้กำหนดค่า ส่วนตัวแปร $c ไม่จำเป็นเพราะว่าผลการบวก $a และ $b คำตอบจึงได้เท่ากับ 4 เพราะว่า $b จะไม่มีค่า  

<?

$a = 4;

$b = "5";

$c = $a + $b;

// $c = 9;

?>ผลจากการทำงานของโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ

เมื่อพิจารณาตัวแปร $b จะเห็นว่าเก็บเลข 5

ที่มีคุณลักษณะเป็นข้อความเนื่องจากมีเครื่องหมาย “ “
แต่ PHP สามารถที่จะรับรู้และสามารถคำนวณได้  
นอกจากนี้การกำหนดให้ตัวแปรสามารถกำหนดให้
เป็นข้อเท็จจริงได้ เช่น true, false, 0 หรือ 
ตัวอย่างเช่น  

 <?
$a = true; 
$b = 1;
//$a = $b
$c = false;
$d = 0;
//$c = $d

 ?>อเปอเรเตอร์


โปรแกรม PHP รองรับการทำงานด้วยโอเปอเรเตอร์ได้ทุก ๆ ชนิดเช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


ด้านคณิตศาสตร์


PHP สนับสนุนการทำงานด้านคณิตศาสตร์มาตรฐานดังนี้


 <?

$a = 4;

$b = 2;

//การบวก: $a + $b = 6

//การลบ: $a - $b = 2

//การคูณ: $a * $b = 8

//การหาร: $a / $b = 2

//การหารเอาเศษ: $a % $b = 0

/ /การเพิ่ม: $a++  (จะได้เท่ากับ 5 ถ้าค่าเดิมของ $a = 4)

?>การกำหนดค่าให้ตัวแปรการกำหนดค่าให้ตัวแปรมี 2 แบบ ได้แก่เครื่องหมาย = และ “.”  ตัวอย่างเช่น


<?
$a = 4; 
$b = $a;
// $b = 4
?>

ความหมายของคำสั่ง $a = 4;  หมายถึง เอาค่า 
เก็บไว้ในตัวแปร $a, $b = $a; หมายถึง 
เอาตัวแปร $a เก็บไว้ใน $b ซึ่งตัวแปร $a 
เก็บค่าเลข 4 เอาไว้เพราะฉะนั้นค่าที่เก็บอยู่ใน $b 
คือ 4 การเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร
 
 Prev | Home | Next

Comments