เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม OK จะแสดงดังรูป

 

 

ภาพที่ 8 ผลการทำงานของโปรแกรม

 

ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม Cancel จะแสดงดังรูป 

ภาพที่ 9 ผลการทำงานของโปรแกรม 

ตัวอย่างการใช้ตัวแปรที่เกิดจากการใช้พร้อม (prompt)


<script>

var y=window.prompt("please enter your name")

window.alert("Hello !   "  +y)

</script>


ตัวแปร y จะเก็บค่าที่ได้จากการป้อนของผู้ใช้  แล้วมาแสดงใน Message Box การเตือน ซึ่งมีข้อความ Hello !

 

 ภาพที่ 10 ผลการทำงานของโปรแกรม 


เมื่อผู้ใช้ป้อนชื่อแล้วกดปุ่ม OK จะเกิด Message Box ตามรูป

 ภาพที่ 11 ผลการทำงานของโปรแกรม


ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง  สำหรับให้ผู้ใช้ ยืนยัน  ถ้าเป็นเท็จแล้วจึงให้ไปยังเว็บที่เราต้องการ 


<script>

var x=confirm("Are you sure you want to quit?")

if (!x)

       window.location=http://www.google.com

</script>


การเช็คว่าเป็นเท็จ  เพียงใส่เครื่องหมาย ! ด้านหน้าตัวแปร


ฟังก์ชัน (Function)


        ฟังก์ชั่นใน Java Script มีหน้าที่เหมือนฟังก์ชั่นในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาซี   ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรแกรมย่อย ๆ ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ นิยมนำมาใช้กับคำสั่งที่เราต้องเขียนคำสั่งนั้น ๆ ซ้ำ ๆ เป็นการประหยัดเนื้อที่ ประหยัดเวลา  ให้พิจารณาจากคำสั่งต่อไปนี้


<Script>

function test()

{

   document.write("Test function of JavaScript?")

}

</Script>


        วิธีการเราเริ่มจากประกาศว่าเป็นฟังก์ชั่นและตามด้วยชื่อฟังก์ชั่นและมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิด แล้วจึงเขียนคำสั่ง  วิธีการเรียกใช้คำสั่ง โดยการนำชื่อฟังก์ชั่นมาใส่ ณ ตำแหน่งที่ต้องการโปรแกรมนั้นทำงาน ดูตัวอย่างต่อไปนี้


<Script>

function test()

{

   document.write("Test function of JavaScript?")

}

test()

</Script>

 

Prev | Home | Next