นิเทศพัฒนา(เรื่องก่อนหน้า) ปี 2553-2554

สไลด์โชว์ PicasaWeb

 
วันที่ 15-18 มีนาคม 2554
    
    ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)" โรงเรียนในฝัน รุ่น 3 (เพิ่มเติม) ณ โรงแรมเฟิสท์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในฝันรุ่น 3 (เพิ่มเติม) จำนวน 126 โรงเรียนละ 1 คน รวม 126 คน คณะทำงานจัดทำสื่อและวิทยากรอบรม 36 คน รวม 162 คน


วัตถุประสงค์ :  ครูที่ทำหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในฝัน รุ่น 3 (เพิ่มเติม) 1. บุคลากรโรงเรียนในฝัน รุ่น 3 (เพิ่มเติม) เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนที่ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ได้เรียนรู้ และสามารถนำระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server ไปใช้เป็น Web Server ในระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างระบบการจัดการสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย : บุคลากรของโรงเรียนที่ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ได้เรียนรู้ และสามารถนำระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server ไปใช้เป็น Web Server ในระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างระบบการจัดการสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร / เนื้อหาสาระ :
    1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network System)
    2) การใช้งานโปรแกรม Windows Server และ component ต่าง ๆ
    3) การบริหารจัดการ Hard Disk และ สื่อ Multimedia ในระบบ Network
    4) การทดสอบระบบเครือข่ายและการปรับแก้
    5) บทบาทหน้าที่ และภาระงานในหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน
    6) เทคนิคการบริหารจัดการระบบเครือข่ายในโรงเรียน

วิทยากร : คณะวิทยากรจาก 46 แกนนำ ICT โรงเรียนในฝัน
 

จัดทำหลักสูตรและคู่มือ Social Network

 
วันที่ 15-18 มีนาคม 2554
        
    ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝัน จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรและคู่มือการอบรม เรื่อง Social network ณ โรงแรมเฟิสท์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
     
โดยคณะทำงาน ครู ICT จากโรงเรียน 46 แกนนำ ICT โรงเรียนในฝัน

 
 
 
 
 
 

 

การอบรมที่ทับสะแก

 วันที่ 12-14 ตุลาคม 2553
  
    ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน(แหล่งเรียนรู้) โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดอบรมเรื่อง "การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้บนโลก Cyber" ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย :  คณะครูจากโรงเรียนในฝันของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 รุ่น โรงเรียนละ 4-8 คน รวม 80 คน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
    2. เพื่อส่งเสริมครูให้สามารถใช้ และสร้างแหล่งเรียนรู้บนเโลก และบนโลก Cyber ได้
    3. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้บนเโลก และบนโลก Cyber ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :
    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลบนโลก Cyber
    สมรรถนะด้าน ICT ของครู (ตัวบ่งชี้ศักยภาพ) ในยุคการศึกษาและการสื่อสารเสรีเตรียมความพร้อมสู่วิถีประชาคมอาเซียน
    การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเน็ต
    การสร้างแหล่งเรียนรู้บนโลก Cyber ด้วยตนเอง
 
วิทยากร :
    นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5
    นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4
 
ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม
  
ผลที่ได้รับหลังการอบรม  
 

ประกาศจากโครงการโรงเรียนในฝัน
โครงการโรงเรียนในฝันจะจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3
ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2553
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

    การประชุมสัมมนามีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรมคือ
1. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ Symposium

ชื่องาน  โรงเรียนในฝัน : บทเรียนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน(Whole School Approach )สู่คุณภาพนักเรียน
    
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำสนอรายชื่อผู้ที่จะนำเสนอผลงานใน Symposium โปรดติดตาม และขอให้ศึกษาแนวทางการเลือกผลงาน สำหรับท่านที่ได้รับเชิญให้เสนอผลงานขอให้ศึกษารายละเอียดของการนำเสนอ และบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก Symposium 1 และ 2 ส่งส่วนกลาง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553  ส่วนกลางจะประชุมปฏิบัติการเตรียมการผู้นำเสนอต่อไป ( ประมาณวันที่7-9 กค.53)
โปรดติดตามรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

2. การสัมมาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3
(รายละเอียดการเตรียมการของผู้ร่วมนำเสนอ คลิกดูได้จากไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ พัทยา53)
 

ชี้แจงงบประมาณโรงเรียนในฝัน

 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553  
     การประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณเพิ่มเติมของโรงเรียนในฝัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  อ.เมืองนครปฐม
 
กลุ่มเป้าหมาย : คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี ผู้บริหารโรงเรียนในฝันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสองจังหวัด
 
กิจกรรม : ประชุมชี้แจง ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแนะนำ
 
 
 
 

สัมมนา RT ที่ริชมอนด์

วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2553  
     การประชุมสัมมนาคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
กลุ่มเป้าหมาย : คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ทุกคณะทั่วประเทศ
 
กิจกรรม :  ฟังบรรยายหลากหลายสาระ แบ่งกลุ่มตามคณะนิเทศฯโรงเรียนในฝัน ร่วมกันถอดบทเรียน(ผลการนิเทศโรงเรียนในฝัน) กำหนดบทเรียนนั้นเป็นยุทธศาสตร์(รูปแบบการนิเทศ) ประกาศแจ้งติดแสดงเวียนกันชม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดินดูเพื่อศึกษา) ร่วมติดตราประเมินผสมผสาน(โหวดให้คะแนนโดยติดสติกเกอร์) เชิญท่านประธานมอบรางวัล(ท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์) แล้วปิดการสัมมนา.
 
กรอบเนื้อหาสาระ : วิทยากร
     การพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่าต่อเนื่อง และแนวทางการนิเทศ-ติดตาม รุ่นที่ 3 : ผอ.สนก.
     การเสริมสร้างการเป็นผู้นำของ Roving Teams : ดร.อุทัย ตุลยเกษม
     การจัดการความรู้อย่างไรให้มีคุณภาพ : สราวุฒิ ผันชูชงค์
     คุณค่าโรงเรียนในฝันต่อการพัฒนา : ท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์
 
เก็บสาระเอามาฝาก
     เรื่องแรก การพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่าต่อเนื่อง และแนวทางการนิเทศ-ติดตาม รุ่นที่ 3  โดย
ร.อรทัย มูลคำ ผอ.สนก. เล่าถึงงานวิจัยเรื่องมาตรการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้เกิดความยั่งยืน โดยตั้งประเด็นศึกษาในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านเครือข่ายวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ"ผู้บริหาร"  นอกจากนี้ยังได้นำภาพถ่ายสภาพของโรงเรียนในฝันจากประสบการณ์การประเมินเพื่อเสนอแนะแนวทางการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ซึ่งต้องเน้นทั้งกายภาพและคุณภาพ  ท่านเสนอแนะว่าการประเมินต้องศึกษาคู่มือ
ประเมินให้ดี เข้าโรงเรียนเดินให้รอบตั้งแต่รั้วโรงเรียนถึงในห้องเรียน ดูหลายๆ มุม ก้ม-เงย ใกล้-ไกล ใน-นอก ไม่ตำหนิ ไม่วิจารณ์สิ่งที่พบ ชี้แนะเชิงสร้างสรรค์ ดูแผนของผู้บริหาร
     เรื่องที่สอง โครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
โดย อ.จันทร์เพ็ญ เล่าถึงโครงการว่ามีกิจกรรมย่อย 12 กิจกรรม ความคาดหวังของโครงการต้องการตอบโจทย์ที่ว่าทำอย่างไร? ให้การนิเทศแนวใหม่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง  มีความมุ่งหวังว่าจะได้ระบบนิเทศแนวใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ แนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือ ต้องพัฒนาคุณภาพศึกษานิเทศก์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประเมินและพัฒนาศึกษานิเทศก์  2) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศ  3) การคัดเลือก Best Practices  4) การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
     กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ศน. ท่านเล่าขั้นตอนให้ฟังดังนี้ครับ    
1. กำหนดคุณลักษณะกรอบการประเมินและพัฒนา
2. ทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศ
3. จัดทำ TOR และประสานจัดจ้างประเมินและพัฒนา ศน.
4. ประเมิน จัดกลุ่ม จัดทำหลักสูตร พัฒนาทีมวิทยากรของ สพฐ.
5. ศน.ทำ ID Plan ตามผลการประเมิน
6. พัฒนา ศน.(e-Training) ตามผลการประเมิน
7. ศน.ฝึกการนิเทศแนวใหม่ เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง
8. สัมมนาผลการนิเทศแนวใหม่
9. คัดเลือก พัฒนา ยกย่อง Master Supervisor (20 คน)
     กิจกรรมที่ 2 วิจัย/พัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศน.ม.
2. จัดกลุ่มการมีส่วนร่วมการวิจัย
3. วิจัยและพัฒนาการนิเทศ
4. สัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาการนิเทศ (Symposium)
     กิจกรรมที่ 3 คัดสรรผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ(Best Practices)ด้านการนิเทศ
1. คัดเลือก ระดับ สพท. ระดับเครือข่าย ศน.ม. ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ (570 ชิ้นงาน)
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. จัด KM เพื่อถอดบทเรียน
4. จัด Gallery แสดง ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ
     กิจกรรมที่ 4 กำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผล
1. ติดตาม ระดับ สพท. / สพฐ.
2. รายงาน

     * การประเมิน ศน. ใช้ 2 แบบ (น่าจะภายใน พ.ค.53 นี้)
1. ประเมินสมรรถนะ (ใช้ระบบ e-Test มีแบบสอบบ้าง)
2. ประเมินการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง โดยผู้บังคับบัญชา โดยเพื่อนร่วมงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง(สถานศึกษา)
ส่วนการอบรม แบ่งเป็น 3 ระยะ
    ระยะแรก แบบ face to face 
    ระยะที่สอง แบบภาคสนาม
    ระยะที่สาม นำผลจากระยะที่สองมาร่วมสัมมนา
     พี่น้อง ศน. ทั้งหลาย เตรียมพร้อมนะครับ
 
     เรื่องที่สาม โครงการ SP2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน โดย อ.บุญรัตน์   ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายจำนวนโรงเรียนในฝัน ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระฯ และมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัด/อำเภอ โดยเน้กิจกรรมการพัฒนาครู โรงเรียนมีห้องสมุดชั้นนำระดับอำเภอเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ทั้งนี้ ได้ทบทวนยอดเงินงบประมาณ(งบฯลงทุน)ที่โรงเรียนได้รับ ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 53 รุ่น 3 @382,900 บาท รุ่น 2 @184,500 บาท รุ่น 1 @354,900 งบฯส่วนภูมิภาค (โอนเมื่อ 9 ธ.ค.52 ได้แก่ 1) พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด @50,000 บาท 3) งบฯนิเทศ ติดตาม @4,000 บาท นอกจากนี้ยังมีมติ ค.ร.ม. อนุมัติงบฯSP2เพิ่มเติม เมื่อ 7 เมษายน 53 เป็นเงิน 1,718,700 บาท ทั้งนี้ได้ขยายเวลาการอนุมัติและลงนามในสัญญาเป็น ภายในวันที่ 21 พ.ค. 53 ชาว สพท.ทั้งหลาย(เลขาฯกิจกรรม SP2) ขอให้เตรียมข้อมูลรายงานด้วย ตอนท้ายท่านทิ้งคำคมไว้ว่า "ริ้วโค้งฟ้าไตรรงค์ธงชาติไทย คือสายใยคลุมทั่วทุกอำเภอ" 
  
     เรื่องต่อมา  การนิเทศกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดย ดร.อุทัย ตุลยเกษม ได้เสนอแนวคิดว่า จากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ถ้าจะจัดการศึกษาให้ได้ผลตามหลักสูตร ควรพิจารณาจากประเด็นเหล่านี้ คือ รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ / โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก / โรงเรียนในฝัน เป็นต้น  ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
     1. พัฒนาศึกษานิเทศก์ที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่
     2. ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการนิเทศให้กว้างขึ้น เช่น การนิเทศโดยบุคลากรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศึกษานิเทศก์ เช่น ผู้บริหาร ครูที่เก่งเฉพาะทาง คณาจารย์ตากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ปราชย์ท้องถิ่น
มานิเทศร่วม (Function Based Approch) 
     3. มองไปข้างหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 โดย
          - การสร้างความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา 
          - การเตรียมการสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ซึ่ง สมศ. กำลังวางแผนการ
ประเมิน โดยปรับมาตรฐานเหลือ 7 มาตรฐาน คือ  1) คุณธรรม(15 คะแนน)  2) สุขภาพกาย-จิต(10 คะแนน)  3) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (15 คะแนน)  4) คิดเป็น (15 คะแนน)  5) มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร (20 คะแนน)  6) การบริหาร-พัฒาสถานศึกษา  7) การประกันและพัฒนาคุณภาพจากภายใน  ทั้งนี้ ในข้อที่ 1) ถึง 5) เป็นด้านผู้เรียน ซึ่งมีค่าน้ำหนักถึงร้อยละ 75 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนต้องวิเคราะห์ว่าตนเองอยู่ตรงไหนใน 7 มาตรฐานนี้ และพิจารณาว่าจะจัดกิจกรรม กระบวนการ การวัด-ประเมิน อย่างไร 
          - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Concept สำคัญต่างๆ ของการจัดการศึกษา เช้น คำว่า บูรณาการ (Integration), การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ความเป็นสากล, จริยธรรม, ความคิดเชิงสร้างสรรค์  โดยแสดงทรรศนะว่า ตาม พ.ร.บ.การศึกษา ไม่นิยมใช้คำว่าคุณภาพ แต่นิยมคำว่า มาตรฐาน  ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนิเทศ  
     4. วิธีคิดใหม่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
         4.1 พิจารณาให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลบบนเงื่อนไขคุณภาพ มีอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
         4.2 เขตพื้นที่การศึกษา อาจไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มนิเทศฯ แต่อาจจัดให้มีบริการด้านการนิเทศ ที่ผู้รับบริการออกค่าใช้จ่ายเอง  และรับบริการการนิเทศจากหน่วยงานนิเทศเฉพาะสาขาซึ่งผู้นิเทศมีคุณสมบัติตามระบบที่ต้องการ 
     นอกจากนี้ ยังมีสาระเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้อย่างไรให้มีคุณภาพ และเรื่องคุณค่าโรงเรียนในฝันต่อการพัฒนา.
 

วันที่ 29 มีนาคม 2553 
    โรงเรียนบ้านดงเกตุ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน นำโดยท่านพวงเพชร กันยาบาล
เป็นประธานการประเมิน และนางสาวเสาวณีย์ ศุภรสุข  คณะกรรมการจาก สพฐ. พร้อมด้วย คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (Roving Team) จาก สพท.นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย รองฯ มานะ ชื่นค้า, นายกิตติ กสิณธารา, ดร.พิเชฎฐ์  ศรีเมฆ  และคณะกรรมการจาก สพท.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย นายบุญส่ง เนาวรัตน์ (รองฯ ผอ. สพท.นครปฐม เขต 2  นายสันติ ทองประเสริฐ, นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพท.นครปฐม เขต 2, นายสามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ และนายยุทธ  โตอดิเพย์ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน
     ผลการประเมิน  ผ่านการประเมินอย่างมีเงื่อนไข ให้มีการปรับปรุงในบางส่วนก่อนการรับรองอย่างเป็นทางการ
     ขอแสดงความยินดีด้วย  และขอชื่นชมกับความพากเพียรของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาศักยภาพนักเรียนจนเป็นที่ประจักษ์
     ถือได้ว่า โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ของ จังหวัดนครปฐม ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบครบทุกโรงเรียนแล้ว (คลิกชมอัลบั้มภาพ)


 
ตารางการอบรมศูนย์แม่ข่ายจังหวัดนครปฐม
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน สำหรับศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Coaching 
 

 ระยะเวลา

ศูนย์ฯ/กลุ่มสาระการเรียนรู้

 หลักสูตร

 สถานที่

 หมายเหตุ

10-12 มี.ค.2553  สุขศึกษาและพลศึกษา  More Than Sport  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  
17-19 มี.ค.2553   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ICT กับการสอนสังคมฯ  โรงเรียนคงทองวิทยา   (เลื่อน)
17-19 มี.ค.2553  ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน   Adobe Captivate   โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
19-21 มี.ค.2553
19-21 มี.ค.2553
 ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน  Flip Album
 macromedia Captivate
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ  
25-26 ธ.ค.2552
19-21 มี.ค.2553
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  Pro/DESKTOP
 MS-Office: การงานอาชีพฯ
   จัดแล้ว
22-24 มี.ค.2553  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา   
    12 ก.พ.2553
19-20 ก.พ.2553
 คณิตศาสตร์  GSP ประยุกต์
 GSP เบื้องต้น
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  (เลื่อน)
 (เลื่อน)
22-23 ก.พ.2553  ภาษาไทย  อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  (เลื่อน)
11-12 ก.พ.2553
23-24 มี.ค.2553
 ภาษาอังกฤษ  การฟัง พูด ออกเสียง
 Adobe Captivate
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา   (เลื่อน)
23-25 มี.ค.2553  วิทยาศาสตร์  - ICTกับการสอนวิทยาศาสตร์
- การสร้างบทเรียนเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ ICT
 โรงเรียนสามพรานวิทยา  
24-26 มี.ค.2553  ศิลปะ  More Than Art  โรงเรียนสามพรานวิทยา  
 

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

19 - 21 มีนาคม 2553
 
    ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และศูนย์ ICT โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีพโดยใช้โปรแกรม MS-Office Excel  หลักสูตร Flip Album และหลักสูตร Macromedia Captivate
กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนในฝันทั้ง 3 รุ่น หลักสูตรละ 30 คน
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาเลขาศูนย์แม่ข่ายจังหวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 
 
     ประชุมสัมมนาพัฒนาเลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี       
     ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาไทยกับสิ่งที่ควรพิจารณา
     กลุ่มเป้าหมาย : เลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในฝัน จำนวน 1,200 คน
     กิจกรรม : อุ่นเครื่องด้วยการบรรเลงดนตรีไทยเดิมวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย จากโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สลับกับการขับขานประสานเสียงโดยคณะนักร้องจากโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  จัดตกแต่งเวทีโดยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ชมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากโรงเรียนบางละมุงวิทยา การบรรยายเรื่องการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ศูนย์ฯและแนวทางดูแล ร.ร.รุ่นที่ 3 (ดร.อรทัย มูลคำ : ผอ.สนก.)  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ดร.สุวิทย์ มูลคำ)  การใช้หลักสูตรใหม่เชื่อมโยงบทบาทสถาบัน(5 กลุ่มสาระ) กับศูนย์ฯ การแบ่งกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม จัดทำหลักสูตรพัฒนาครู การนำเสนองาน  อภิปราย ซักถาม สรุป 
 

 
วันที่ 22 มกราคม 2553   
    ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพท.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม
    รองฯบุญส่ง เนาวรัตน์ และ ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ ดูแลโรงเรียนในฝัน ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝันและโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน (ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้จากไฟล์แนบ ด้านล่าง ชื่อไฟล์ : รายงานโรงเรียนในฝัน.pdf)
 
  
 

ประชุมชี้แจง งบประมาณ

วันที่ 25 ธันวาคม 2552   
     โรงเรียนในฝัน สพท.นครปฐม ทั้ง 3 รุ่น ร่วมประชุมบุคลากรหลักโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
     ผู้เข้าร่วมประชุม :  เป็นบุคลากรหลักของโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ได้แก่
    1. โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน และเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนเรียนการสอนกลุ่มสาระ ฯ โรงเรียนในฝัน รวม 2 คน 
    2. โรงเรียนในฝัน รุ่น 2 และรุ่น 3 ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน และหัวหน้างานแผนงานหรือครูที่โรงเรียนเห็นสมควร รวม 2 คน
     วัตถุประสงค์ : เพื่อประชุม ชี้แจง ประสานงานการดำเนินงานตามโครงการและการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
     คณะวิทยากร : คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) รับผิดชอบโรงเรียนในฝันจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายกิตติ กสิณธารา ดร.พิเชฏฐ์ ศรีเมฆ น.ส.ผุสดี จิระวัฒนกิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
     ประเด็นเสวนา  : บัญชีจัดสรรงบประมาณ กรอบและแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายระดับจังหวัด
     ผู้ให้การสนับสนุน : นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในสังฆราชูปถัมภ์ 
     ผลที่ได้รับ : เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน สู่จุดหมายปลายทาง
     สื่อนำเสนอ : โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ "งบประมาณโรงเรียนในฝัน.ppt"
 

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

วันที่ 25 ธันวาคม 2552
   
     ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนในฝัน + กลุ่มโรงเรียนในฝัน รุ่น 3 +
จัดประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
     ผู้เข้าร่วมประชุม :  ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ/หรือครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 จำนวน โรงเรียนละ 2 คน ทั้ง 10 โรงเรียนในฝัน ของ สพท.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2  จำนวน 25 คน
     วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับสภาพความพร้อมของครู ให้พร้อมนำโปรแกรมที่ สพฐ. ได้รับลิขสิทธิ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน
     คณะวิทยากร : นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพท.ราชบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรหลัก และมีทีมวิทยากรผู้ช่วยได้แก่ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครปฐม เขต 2 / นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค, นายอุดม  สมพร้อม และนางสาวดวงใจ  ไชยคุณ  คุณครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
     เนื้อหา/หลักสูตร  : การใช้โปรแกรมPro/DESKTOP  
     ผู้ให้การสนับสนุน นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในสังฆราชูปถัมภ์ 
     ผลที่ได้รับ : คุณครูเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เกิดศักยภาพ มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน สู่จุดหมายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปลายทางคือศักยภาพของผู้เรียน
    ภาระงาน หลังการอบรม : โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ "ภาระงาน Pro/DESKTOP"
    ทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม  : โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ "ทำเนียบผู้อบรม"

ผลงาน Pro/DESKTOP


ปรับฐานข้อมูล

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2552 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพมหานคร
    วัตถุประสงค์ :  เพื่อปรับปรุงพัฒนาคลังข้อมูลในมิติต่างๆ ให้ถูกต้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการใช้งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    คณะทำงาน : นายอภิชาติ พุทธเจริญ/นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่/นายจงภพ ชูประทีป/นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา/นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์/นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์/นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ/นางสาวอารยา สระแก้ว
    ภาระงาน : ตรวจความถูกต้องของฐานข้อมูลโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3
ปรับระบบ Interactive และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
พิจารณารูปแบบคลังข้อมูล on web และระบบ  Interactive  นำเสนอผลงานบนเว็บไซต์
www.labschools.com
 
 

 วันที่ 29 มีนาคม 2553 
    โรงเรียนบ้านดงเกตุ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน นำโดยท่านพวงเพชร กันยาบาล
เป็นประธานการประเมิน และนางสาวเสาวณีย์ ศุภรสุข  คณะกรรมการจาก สพฐ. พร้อมด้วย คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (Roving Team) จาก สพท.นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย รองฯ มานะ ชื่นค้า, นายกิตติ กสิณธารา, ดร.พิเชฎฐ์  ศรีเมฆ  และคณะกรรมการจาก สพท.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย นายบุญส่ง เนาวรัตน์ (รองฯ ผอ. สพท.นครปฐม เขต 2  นายสันติ ทองประเสริฐ, นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพท.นครปฐม เขต 2 นายสามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ และนายยุทธ  โตอดิเพย์ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน
     ผลการประเมิน  ผ่านการประเมินอย่างมีเงื่อนไข ให้มีการปรับปรุงในบางส่วนก่อนการรับรองอย่างเป็นทางการ
     ขอแสดงความยินดีด้วย  และขอชื่นชมกับความพากเพียรของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาศักยภาพนักเรียนจนเป็นที่ประจักษ์
     ถือได้ว่า โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ของ จังหวัดนครปฐม ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบครบทุกโรงเรียนแล้ว

นิเทศที่วัดมะเกลือ เหลือเชื่อจริงๆ


9  มีนาคม  2553
 
    นิเทศโรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  โรงเรียนได้นำเสนอข้อมูล และศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบของการซ้อมประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ภาพรวม นักเรียนมีศักยภาพในการนำเสนอ หากได้เพิ่มเติมเรื่องกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้ อีกสักหน่อยก็จะมีความพร้อมยิ่งขึ้น ดูท่าจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพราะคณะครูทุ่มเททำงานหนักในการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนมานานแล้ว คงถึงจุดหมายในเร็ววัน
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านดงเกตุซ้อมรับการประเมิน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
    ซ้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม  คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (Roving Team) ประกอบด้วย นายบุญส่ง เนาวรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 นายสันติ ทองประเสริฐ  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพท.นครปฐม เขต 2  นายกิตติ กสิณธารา ศน.สพท.นครปฐม เขต 1  นางสาวเสาวณีย์ ศุภรสุข  คณะกรรมการจาก สพฐ. ได้เข้านิเทศ ทบทวน ร่วมการซ้อมรับการประเมินของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินจริง 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 26 ม.ค. 53

วันที่ 26 มกราคม 2553 
    โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  รับการประเมินเพิ่มเติม ต้นแบบโรงเรียนในฝัน นำโดยท่านรองฯ บุญส่ง เนาวรัตน์ เป็นประธานการประเมิน และคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (Roving Team) ประกอบด้วย นายสันติ ทองประเสริฐ  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น และศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนคือ นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี ได้นิเทศติดตามการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางที่กรรมการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันเสนอแนะไว้ โดยกำหนด กรอบการปรับปรุง ได้แก่ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และศักยภาพนักเรียนในการนำเสนอข้อมูล ผลการพัฒนา พบว่า พัฒนาได้ตามกรอบงาน เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด ของโรงเรียนในฝัน ต่อแต่นี้เราได้ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านเพิ่มขึ้นอีก และพร้อมให้ศึกษาดูงานได้แล้ว ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 

โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 21 ม.ค. 53

วันที่ 21 มกราคม 2553
 
 
    โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  รับการนิเทศโรงเรียนในฝัน  โดยคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย นายสันติ ทองประเสริฐ  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  และนางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพท.นครปฐม เขต 2 ได้เข้านิเทศ  สำรวจความพร้อม ถอดบทเรียนหาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของโรงเรียน ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ เพื่อการวางแผนพัฒนาต่อยอด ในการสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนนำเด็กนำเสนอข้อมูลเป็นบางส่วน เริ่มต้นได้ดีครับ
 
 
 
 
 
 

ปรีดารามวิทยาคม 21 ม.ค.53

วันที่ 21 มกราคม 2553 
 
    นิเทศโรงเรียนในฝัน โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม  คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย นายสันติ ทองประเสริฐ  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  และนางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพท.นครปฐม เขต 2 ได้เข้านิเทศ  สำรวจความพร้อม ถอดบทเรียนหาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของโรงเรียน ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ เพื่อการวางแผนพัฒนาต่อยอด ในการสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ขณะนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งทางกายภาพ และคุณลักษณะของผู้เรียน
 
 
 
 
 
 

วัดนราภิรมย์

วันที่ 6 มกราคม 2553
    คณะนิเทศผู้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในฝัน สพท.นครปฐม เขต 2  นายสันติ ทองประเสริฐ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น และนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ได้ไปนิเทศ เยี่ยมชม โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
    สภาพทั่วไป โรงเรียนนี้มีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ในด้านวิชาการ คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน และสุขภาพอนามัยของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานจากการประกวดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปี พ.ศ.2550 และรางวัลอื่นๆ มาแล้วหลากหลายรางวัล ทั้งยังจัดประสบการณ์ทางวิชาการ ในการส่งเด็กเข้าแข่งขัน ลงสนามหรือเวทีประกวดแข่งขันต่างๆ อย่างหลากหลาย จัดนิทรรศการภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่เหลือคือนำตัวชี้วัดตามกรอบการดำเนินงานโรงเรียนในฝันมาวิเคราะห์ และพิจารณาปรับกิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนในฝันละครับ   
 

บ้านดงเกตุ

วันที่ 5 มกราคม 2553
 
    โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สพท.นครปฐม เขต 2 เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2  ได้ซ้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน  เพื่อตรวจสอบทบทวน ความพร้อม หาจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุง เพื่อคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัด และกรอบการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน งานนี้โรงเรียนวัดช่องลม สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยครับ
    ผลการซักซ้อม มีความพร้อมในด้านกายภาพ กิจกรรมหลายๆส่วน ในภาพรวม แต่อาจปรับบางกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม ด้านคุณลักษณะผู้เรียนพัฒนาได้ดีขึ้น  ต้องมีการเพิ่มเติมบ้างในบางส่วนครับ อีกนิดเดียวก็ลงตัว คาดว่าจะซ้อมอีกครั้งวันที่ 15 มกราคม นี้ ครับ หากมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ ก็จะได้ขอรับการประเมินต่อไป 
 
 

ĉ
non phat,
19 พ.ค. 2553 05:19
ĉ
non phat,
22 ต.ค. 2553 16:52
ĉ
non phat,
19 พ.ค. 2553 05:23
Comments