แจ้งข่าว


วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2556

    การประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาแสดงผลงาน Lab School Symposium 2013 ของโรงเรียนในฝันและศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 ณ โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อร่วมกันวางแผนจัดงานสัมมนาแสดงผลงาน Lab School Symposium 2013 ของโรงเรียนในฝันและศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
    2. เตรียมการคัดเลือผลงาน / บุคคล / หน่วยงาน / องค์กร เพื่อนำไปแสดงในงาน "ผลงานดี 10 ปี กับโครงการโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2556"

เป้าหมาย : ได้ข้อตกลงเรื่องสถานที่จัดงานผู้รับเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินการ ระยะเวลาการจัดงานและแผนการจัดสัมมนาแสดงผลงาน (Symposium) ของทั้ง 4 ภาค 6 จุด

กลุ่มเป้าหมาย : คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) จำนวน 223 คน วิทยากร 8 คน คณะทำงาน 32 คน

ลักษณะกิจกรรม : รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการจากที่ปรึกษา สพฐ. (ดร.อรทัย มูลคำ) / แบ่งกลุ่มประชุมตามภาค 4 ภาค 6 กลุ่ม เพื่อวางแผนคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมที่จะนำไปเสนอ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
 
        นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  เป็นประธานการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  นำคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 / นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 / นายอดิศักดิ์ คงทัต นางสาวอรสา กุนศิลา และนางเพ็ญพร พุ่มกุมาร ศน.สพม.9 /  นางละออ วัฒนะไพโรจน์ ตัวแทนกรรมการภาคประชาชน พร้อมทั้งนายสามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนสิรินธร ในฐานะตัวแทนจากส่วนกลาง เข้าประเมิน
        ผลการประเมิน :  ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ขอแสดงความยินดีด้วย (ชมอัลบั้มภาพ)
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

        นายกนก ปิ่นตกแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 / นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 / นางละออ วัฒนะไพโรจน์ และนายบุญส่ง เนาวรัตน์ ตัวแทนกรรมการภาคประชาชน / นายสามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนสิรินธร ในฐานะตัวแทนจากส่วนกลาง เป็นคณะกรรมการประเมิน
        ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ขอแสดงความยินดีด้วย  (ชมอัลบั้มภาพ)


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  

        ผ่านไปอีกหนึ่งแห่งแล้ว การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   โดยคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม  และคณะกรรมการตัวแทนภาคประชาชน   (ชมอัลบั้มภาพ)
        
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
 
        นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3   ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม  นำคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน(RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 / นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 / นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศน.สพป.นฐ. 2 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย / นางละออ วัฒนะไพโรจน์  ตัวแทนกรรมการภาคประชาชน เข้าประเมิน
        ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ซึ่งนักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ  สะท้อนภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูและผู้บริหารได้จนเป็นที่ยอมรับ ขอแสดงความชื่นชม ยินดี เป็นอย่างยิ่ง (ชมอัลบั้มภาพ)
 
 

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
 
        การประเมินความพร้อมโรงเรียนในฝันเพื่อรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
        นายบุญสส่ง เนาวรัตน์ เป็นประธานการประเมิน พร้อมทั้งคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน(RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ โอรส ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.9 ได้แก่ นายอดิศักดิ์ คงทัต / นางผุดพรรณ นราแก้ว / นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด / นายยุทธ โตอดิเทพย์
ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในฝัน     (
ชมอัลบั้มภาพ) 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
         ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน(RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมทีม RT คณะที่ 36 ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นิเทศตามคำขอ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  สังกัด สพม.9 ชมบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นลาวเวียงดอนคา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ (ชมอัลบั้มภาพ)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
        คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน(RT) คณะที่ 35 ประจำจังหวัดนครปฐม รวมทีมประเมินความพร้อมโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม ชมบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดปรีดาราม ตลาดน้ำชาวจินดา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ (ชมอัลบั้มภาพ)
 
 

วันที่ 23 กรกราคม 2556 
      ประเมินความพร้อมโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  เพื่อพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  โดยคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ ตณะที่ 35 รับผิดชอบจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ โอรส ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 / นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศน.สพป.นฐ.2  (ชมอัลบั้มภาพ)
 

วันที่ 18 มกราคม 2556

        นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 นำคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ ตณะที่ 35 รับผิดชอบจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นฐ.1/ นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ โอรส ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 
นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศน.สพป.นฐ.2 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 
        นายบุญส่ง เนาวรัตน์ ในฐานะกรรมการภาคประชาชน  ทั้งคณะ ได้เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนโคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

         ผลการประเมิน : ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โปรดชมอัลบั้มภาพได้ในหน้านิเทศพัฒนา)
 

วันที่ 11 มกราคม 2556
 
        คณะ Roving Team นครปฐม ร่วมประเมินความพร้อมโรงเรียนในฝัน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 

วันที่ 3 มกราคม 2556          
 
        นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ร่วมกับคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ คณะที่ 35 รับผิดชอบจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ โอรส ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2 / นายบุญส่ง เนาวรัตน์ ในฐานะกรรมการภาคประชาชน ได้เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ณ โรงเรียนวัดกงลาด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ผลการประเมิน : ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

  
วันที่ 7 ธันวาคม 2555
        นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 นำคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ ตณะที่ 35 รับผิดชอบจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นฐ.1/ นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ โอรส ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2
        นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในฐานะกรรมการตัวแทนจากส่วนกลาง
        นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศน.สพป.นฐ.2 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
        นายบุญส่ง เนาวรัตน์ ในฐานะกรรมการภาคประชาชน
        ทั้งคณะ ได้เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
        ผลการประเมิน : ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
(
โปรดติดตามรายละเอียดได้ในหน้านิเทศพัฒนา)
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
        นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  นำคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ ตณะที่ 35 รับผิดชอบจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ ศน.สพป.นฐ.1 / นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นฐ.1/ นายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศน.สพป.นฐ.2 / นางวิไลวรรณ โอรส ศน.สพป.นฐ.2 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพป.นฐ.2
        นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในฐานะกรรมการตัวแทนจากส่วนกลาง  
        นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศน.สพป.นฐ.2  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
        นายบุญส่ง เนาวรัตน์ ในฐานะกรรมการภาคประชาชน
        ทั้งคณะ ได้เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 
        ผลการประเมิน : ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
 

กำหนดการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 จังหวัดนครปฐม
 
 

วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2555
 
    ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.9 ในฐานะคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ได้ดำเนินการนิเทศเร่งรัดการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
    วันที่ 1 ตุลาคม 2555  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  
    วันที่ 2 ตุลาคม 2555  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    วันที่ 3 ตุลาคม 2555  โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
    ได้พบกับคณะครูตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้นิเทศตามประเด็นของกลยุทธ์ในแผนนิเทศเร่งรัด ตามกำหนดการนิเทศ พบว่าโรงเรียนบางลี่วิทยา มีความก้าวหน้าในการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก  โรงเรียนศาลาตึกวิทยาเริ่มมีกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมบูรณาการศักยภาพของนักเรียนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ประสบภัยน้ำเริ่มท่วมอีกแล้วครับท่าน แต่ได้เริ่มวางแผนเตรียมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันในคราวเดียวกัน แต่คาดว่าวันที่ขอรับการประเมินน่าจะเตรียมการได้ทัน
 


วันที่ 24 กันยายน 2555 

    คณะศึกษานิเทศก์ สพม.9 ในฐานะคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วย ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ ศน.ธันย์ชนก พลศารทูล ได้ดำเนินการนิเทศเร่งรัดการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สพม.9 ได้พบกับคณะครูตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้นิเทศตามประเด็นของกลยุทธ์ในแผนนิเทศเร่งรัด ตามกำหนดการนิเทศ (โปรดติดตามรายละเอียดได้ในหน้านิเทศพัฒนา)
 

วันที่ 20 กันยายน 2555  
 
    คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศและประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
  

ประชุมปฏิบัติการเร่งรัดต้นแบบโรงเรียนในฝัน

วันที่ 25 สิงหาคม 2555
        คณะผู้บริหารโรงเรียนเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ของ สพม.9 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.9  ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการรับรองโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ใน สพม.9  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อตรวจสอบ ทบทวน แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ในการเตรียมความพร้อม ขอรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
    เพื่อทำข้อตกลงภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันให้เป็นไปตามกำหนด
 
กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 สังกัด สพม.9 จำนวน 6 โรงเรียน 170 คน ได้แก่  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนบางลี่วิทยา โรงเรียนดอนคาวิทยา โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ และมีโรงเรียนในฝันสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 10 คน
 
วิทยากร :
   
คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ประกอบด้วย 
        ดร.พิเชษฎ์ ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
        นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนางธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ สพม.9
        นายเชษฐ์ ผิวลออ และนางอภัสรา นันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
        นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
 
หลักสูตร : สู่การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (ความเป็นมา ความสำคัญ ลักษณะ แนวทางการดำเนินงาน ฯลฯ) / แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 
กิจกรรม : พิธีเปิด/บรรายพิเศษ บรรยายตามหัวข้อ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ระดมสมองวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น โดยขอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT)
 

 <<<<  เรื่องก่อนหน้านี้ (ปี 2553-2554)
Comments