Do autorów


    
Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu czy na analizach empirycznych.
    Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje - "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach - zob. informacje zawarte na stronie głównej). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnośić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.
    Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) - zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach. 
    Obok typowych research papers dopuszczalne są równiez inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma. 
    Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów. Akceptujemy tylko teksty niepublikowane. 

Podstrony (1): Wskazówki dla Autorów