Ostatni Numer


TRANSFORMACJE 1-2 (64-65) 2010
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstrony (1): Contents (ang.)
 
ISSN 1230-0294
 
Czasopismo recenzowane (6 pkt. MNiSzW)
Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w jęz. pol. oraz ang. (odrębne teksty)
 
Redakcja:
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (lzacher@alk.edu.pl) - Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA, Instytut Kultury, Uniwersytet Śląski, Katowice (tmiczka@interia.pl) - Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr Magdalena RZADKOWOLSKA, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź (magdala36@interia.pl) - Sekretarz Redakcji

Członkowie Redakcji i konsultanci:
Dr Mirosław GEISE, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. Zbigniew HULL, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Dora MARINOVA, Sustainability Policy Institute, Curtin University, Perth, Australia
Prof. Sudha RAI, Dept. of English, University of Rajasthan, Jaipur, India
Prof. Sangeeta SHARMA, Dept. of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur, India
Prof. Kazimierz ŚLĘCZKA, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. Ryszard ZIĘBA, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wydawca:

Fundacja Edukacyjna „Transformacje" Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa Tel./fax. (022)-4038411 e-mail: lechzacher@yahoo.com 

oraz

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, e-mail: lzacher@alk.edu.pl 

Projekt okładki: Tomasz Patryn
Webmaster: Janusz Janczyk (janusz.janczyk@gmail.com)

© 2010 TRANSFORMACJE - Druk ukończono w 2010 r.


     Następny numer powinien ukazać się w języku angielskim w końcu 2010 roku. Piszą w nim m.in.: Mammo MUCHIE, Tadeusz MICZKA, Lech W. ZACHER, Sangeeta SHARMA, Nikolai GENOV, Karol I. PELC, Fernanda A. da F. SOBRAL, Marcello BARRA, Alexander BRAND, Stefan ROBEL, Jeffrey A. HART, Morten VALBRJORN, M. Kemal OKTEM, Sabyasachi NAYAK, Motohiro TSUCHIYA, Binay Kumar PATTNAIK.

Od redakcji


    Przekazujemy Czytelnikom kolejny podwójny numer naszego interdyscyplinarnego pisma. Podejmowane są, jak zwykle, różnorodne problemy i tematy, prezentowane są różne podejścia badawcze, poglądy i rekomendacje. Transformujący sie wielorako świat (i ludzkość) wymagają nowych podejść, metodologii badawczych, przenikania się dyscyplin i specjalności.

    Niezmiennie ważna jest problematyka innowacji. Ciągłej uwagi oraz zmiany myślenia wymagają kwestie ekologiczne. Nie obejdzie się bez radykalnych - a więc trudnych do akceptacji - zmian w strategiach i działaniach gospodarczych oraz zachowaniach ludzi. Zarówno w odniesieniu do innowacji, jak i ryzyka ekologicznego istotne są uwarunkowania kulturowe.

    Cały świat, poszczególne kraje, podlegają - i to od dawna - coraz silniejszym procesom urbanizacji. Nie żyjemy - jak pisał kilka dekat temu M. McLuhan - w "globalnej wiosce", ale w globalnym mieście. Miasta się nie tylko rozwijają ilościowo i przestrzennie, ale też transformują się. Znajduje to odbice w kulturze, literaturze, poezji, filmie.

    Charakterystyczną dla obecnych czasów transformacją społeczeństw (przede wszystkim zaawansowanych) jest usieciowienie (o czym pisał m. in. M. Castells). Socjologia społeczeństwa społeczeństwa przemysłowego ustepuje powoli miejsca socjologii społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wyłaniającego się dopiero, w którym sieciowość, wirtualizacja, funkcjonowanie w nowej przestrzeni społecznej, jaką jest cyberprzestrzeń, wymagają nowych ujęć. Wymagają też - oprócz inaczej sprofilowanych badań - inter- i transdyscyplinarności. Oczywiście, społeczeństwo sieciowe to nie tylko wyzwanie intelektualne, lecz i praktyczne zarazem. Stąd podejmowana w tym numerze tematyka roli sieci globalnej kapitału, wirtualizacji gospodarek, społeczeństwa bezgotówkowego, funcjonowania ludzi w Internecie.

    Współczesne transformacje dotyczą chyba wszystkich przestrzeni społecznego i jednostkowego życia ludzi. Pojawiają się też zagrożenia, niektóre nowe, niektóre kontynuowane. Czy budujemy "cywilizację zakłamania"? Czy grozi nam w coraz większym stopniu "samotność w biegu życia"?

    Pod nowymi presjami znajduje sie polityka. Stąd tematy związane z marketingiem politycznym i globalizacją. Nie możemy sobie poradzić z agresywnością kulturową mediów i ich przekazów, także internetowych. Jak uczynić je bardziej społecznie użytecznymi? Wiele tych zagadnień jest odzwierciedleniem megatrendów współczesnych transformacji - postpolityczności, umasowienia informacji i kultury, medialność, wideopolityka. Będziemy do tych tematów niejednokrotnie wracać. Potrzeba więcej badań empirycznych i więcej refleksji oraz nowych ujęć teoretycznych. Szczególnie interesujące - i ważne - są wypowiedzi młodszych generacji, tych, które budują przyszłość i które będą w niej żyć. Stąd też w prezentowanym numerze większością są właśnie ich przedstawiciele.

     Zapraszamy przeto do czytania i dalszej dyskusji na naszych łamach.

 

Lech W. ZACHER       Redaktor Naczelny


NOWE PODEJŚCIE W BADANIACH I DECYZJACH

Tadeusz MICZKA: POSTMODERNISTYCZNA GRA JAKO PODSTAWA INTERDYSCYPLINAR-NOŚCI W BADANIACH NAD KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ................................................2

Filip PIERZCHALSKI: REDUKCJONISTYCZNE PARADOKSY W WYJAŚNIANIU PRAKTYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ................................................................................8

Ewa STOLAREWSKA: GEOMETRIA RELACJI PEWNOŚĆ-NIEPEWNOŚĆ W KONTEKŚCIE BADAŃ FORESIGHT ...........................................................................................20

Marzena JANKOWSKA-MIHUŁOWICZ: TRANSFORMACJA PODEJMOWANIA DECYZJI STRATEGICZNYCH  ...........................................................................................28

Piotr SIENKIEWICZ: WSPÓŁCZESNE BADANIA SYSTEMOWE W POLSCE ....................41


INNOWACJE - UWARUNKOWANIA, STYMULOWANIE


Małgorzata SUCHACKA: KULTUROWE UWARUNKOWANIA ORAZ EFEKTY TWORZENIA KLIMATU INNOWACYJNEGO W TRADYCYJNYM REGIONIE PRZEMYSŁOWYM ................52

Jerzy BARUK: PRIORYTETY W FINANSOWYM WSPOMAGANIU INNOWACJI ................63

Konrad SZTUMSKI: ZNACZENIE INNOWACJI INFORMATYCZNYCH DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI  ....................................................................................74


PROBLEMY EKOLOGICZNE


Lesław MICHNOWSKI: EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH ...........................83

Konrad PRANDECKI: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANY W ENERGETYCE .............113

Magdalena CHRZANOWSKA: RYZYKO EKOLOGICZNE - KULTUROWE UWARUNKOWANIA PERCEPCJI ZAGROŻEŃ .....................................................................................128


TRANSFORMACJE MIASTA


Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA: EUROPEJSKIE MIASTO W ERZE GLOBAL CITIES .....142

Barbara GŁYDA: MIASTO - MIEJSCE, W KTÓRYM ŻYJE CZŁOWIEK ..........................153

Jacek GRĘBOWIEC: MIASTO JAKO PRZESTRZEŃ SYMBOLICZNA. O "KAMIENNYM KRAJOBRAZIE" WROCŁAWIA .............................................................................160

Bogdan MOCZKO: SERENISSIME TRANSFORMAZIONI. ZMIANA WIZERUNKU WENECJI W KULTURZE POPULARNEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH I FILMOWYCH  ..................................................................................................167

Joanna ALEKSANDROWICZ: MIASTO W PALIMPSESTACH WSPOMNIEŃ. O PRZEOBRA-ŻENIACH HONKONGU W KINIE WONG KAR-WAIA ................................................180

Matylda SĘK: MIEJSKA POEZJA. SZKIC O OBECNOŚCI MIASTA W NAJMŁODSZEJ POEZJI GÓRNEGO ŚLĄSKA ..........................................................................................196

Ilona COPIK: POZA GRANICĄ NAOCZNOŚCI (SZKIC O MIEŚCIE W TWÓRCZOŚCI HORSTA BIENKA)  .......................................................................................................214


SPOŁECZEŃSTWO W SIECI


Andrzej S. TARGOWSKI: SIEĆ GLOBALNEGO KAPITAŁU: GLOBALIZACJA CZY KOLONIZACJA?  ..............................................................................................234

Ewa POLAK: OD "CIĘŻKIEJ" DO WIRTUALNEJ GOSPODARKI ..................................239

Alina BETLEJ: GOSPODARKA W SIECIACH RELACJI ..............................................250

Agnieszka SZEWCZYK: ANONIMOWOŚĆ W INTERNECIE .......................................262

Artur BORCUCH: PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I ICH WPŁYW NA POWSTAWANIE SPOŁECZEŃSTWA BEZGOTÓWKOWEGO ..............................................................276

Karol PIEKARSKI: OD REPREZENTACJI DO PERSONALIZACJI - TRANSFORMACJA WYSZUKIWARKI GOOGLE ................................................................................284


ŻYCIE CZŁOWIEKA - TRANSFORMACJE I NOWE WYMIARY


Wiesław SZTUMSKI: REFLEKSJA O CYWILIZACJI ZAKŁAMANIA: "KŁAM, ŻEBY ŻYĆ" ...295

Antoni WONTORCZYK: SAMOTNIE W BIEGU ŻYCIA: ZAPOTRZEBOWANIE NA STYMULACJĘ, POSTRZEGANIE RYZYKA ORAZ LĘK ................................................307

Monika MICZKA-PAJESTKA: POMIĘDZY UOMO UNIVERSALE A ANIMAL FINGENS - PRZEMIANY OBRAZU CZŁOWIEKA W PONOWOCZESNOŚCI ....................................320


TRANSFORMACJE W POLITYCE I PRAWIE


Paweł DZIECIŃSKI: MARKETINGOWE ELEMENTY TRANSFORMACJI POLSKIEGO SYSTEMY POLITYCZNEGO W MINIONYM DWUDZIESTOLECIU ..............................................330

Bogdan EKSTOWICZ: POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE  .......................................................................................................343

Wojciech GÓRALCZYK: W KIERUNKU LEPSZEGO PRAWA ......................................358


TRANSFORMACJE MEDIALNE - PRZEKAZY KULTUROWE


Agnieszka PRZYBYŁA-DUMIN: TRANSFORMACJE MEDIALNE FOLKLORU (W KONTEKŚCIE FOLKLORYSTYCZNEGO OBRAZU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ) ................................373

Artur MOLENDA: ODZYSKIWANIE ŚLĄSKA W INTERNECIE CZYLI KILKA UWAG O SIECIOWYCH ZMAGANIACH Z DZIEDZICTWEM, PAMIĘCIĄ I KULTUROWYM "LOCUM" .384

Aleksandra GIERA: TRANSFORMACJE TOŻSAMOŚCI W TELEDYSKACH ANNIE LENNOX 395

Barbara ORZEŁ: FOTOBLOGI Z E-SZAFY .............................................................411


Podstrony (1): Contents (ang.)