Archiwum‎ > ‎

2004-2005


TRANSFORMACJE 3-4 (41-42) 2004 i 1-4 (43-46) 2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstrony (1): Contents (ang.)
 
ISSN 1230-0292
Czasopismo recenzowane
Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w jęz. pol. oraz ang. (odrębne teksty)
Redakcja:
Prof. dr hab. Lech W. Zacher (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa) - Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. inż. Jacek F. Mączyński (PAN / Politechnika Świętokrzyska, Kielce) - Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr Magdalena Rzadkowolska (Uniwersytet Łódzki, Łódź) - Sekretarz Redakcji

Członkowie Redakcji i konsultanci:
Dr Mirosław Geise (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Dr Janusz Janczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prof. dr hab. Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Wydawca:

Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE
Al. Jana Pawła II 80/80, 00-175 Warszawa,
tel. fax (022) 435 13 80,
e-mail:
lechzacher@yahoo.com,
Adres WWW:
http://transformacje.webpark.pl/  

oraz:

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, lzacher@alk.edu.pl

Skład i redakcja techniczna: Rafał Kępa
Projekt okładki: Tomasz Patryn

Webmaster: Janusz Janczyk, janusz.janczyk@gmail.com

© 2005 TRANSFORMACJE, druk ukończono w grudniu 2005, nakład 400 egz.


Od Redakcji: Jacek F. Mączyński, Politologia: nauka czy apologetyka? ....................6 

 PROBLEMY GLOBALNE 


Jan M. SZYMAŃSKI, Paradygmat monizmu energetycznego — cz. l, Świat jaki znamy.... .....................................................................................................................11
Mirosław GEISE, Prawidłowości i nowe impulsy w kluczowych procesach makroekonomicznych gospodarki światowej. Próba syntezy....................................35 Dominika BIELECKA, Antydestrukcyjna antyglobalizacja........................................49 
Tadeusz MICZKA, Glokalizacja tożsamości narodowej i kulturowej..........................54

 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE — SZANSĘ I WYZWANIA


Kazimierz KRZYSZTOFEK, @lgorytmiczne społeczeństwo?.....................................60 Józef OLEŃSKI, Informacyjny model państwa......................................................74 
Wojciech J. BOBER, Komputeryzacja, instytucjonalne transformacje i problemy moralne........................................................................................................103 
Agnieszka SZEWCZYK, Subkultura hakerska......................................................110

RYZYKO — KONFLIKTY — KRYZYSY


Lech W. ZACHER, Kryzysy i ich badanie a trwały rozwój.......................................118
Czesław CEMPEL, Wydolność geobiosfery i tragedia wspólnot...............................133
Lesław MICHNOWSKI, Kryzys globalny — istota, przyczyny, przezwyciężanie..........139
Dariusz T. DZIUBA, Kryzys przedsiębiorstwa i jego otoczenia a katastrofa systemu informatycznego.............................................................................................157
Piotr SIENKIEWICZ, Bezpieczeństwo systemów.................................................167
Magdalena RZADKOWOLSKA, Konflikt w relacjach wielokulturowych.....................176
Zofia CHYRA-ROLICZ, Kryzys idei spółdzielczej w powojennej Polsce...................183

 TRANSFORMACJE: GOSPODARKA - ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA  


Eugeniusz BRZUSKA, Rola pomocy publicznej w transformacji systemowej w Polsce.....
....................................................................................................................191
Mirosław GEISE, Funkcjonowanie rynków pracy w gospodarkach państw wysokorozwiniętych. Analiza porównawcza..........................................................201
Jerzy BARUK, Odnawianie modelu działalności przedsiębiorstwa szansą na sukces...218
Agnieszka I. BARUK, Wizerunek firmy jako pracodawcy a jej postrzeganie przez nabywców wewnętrznych i zewnętrznych.............................................................230
Włodzimierz CHOJNACKI, Zawód i organizacja a profesjonalizacja armii.................241

 UNIA EUROPEJSKA


Barbara FIRLA, O europejskich instytucjach nonprofit...........................................251

 VARIA: NOWE IDEE W KULTURZE I POLITYCE


Tadeusz MICZKA, Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała............................258
DRUGI APEL WARSZAWSKI — O mądrość w polityce i gospodarce........................267
Cezary KOŚCIELNIAK, Odpowiedzialność i sprawiedliwe społeczeństwo..................269

MODUŁ EDUKACYJNY


Marek R. ZBOROWSKI, Odmiana syntetyczna heurystycznej techniki burzy mózgów......
....................................................................................................................275

 NOTY - SPRAWOZDANIA - RECENZJE


Wybrane „linki" dotyczące problematyki globalnej (Lesław Michnowski)...................290
Widziane z USA. Inżynierowie porozumieli się (Andrzej Targowski).........................292
Sprawozdanie z konferencji Kryzysy i trwały rozwój (Marta Strumińska)...................294
Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu World Futures Studies Federation (Lech W. Zacher).........................................................................................................296
Profesora Cempla metanauka (Jacek F. Mączyński)...............................................297
Lech W. ZACHER, Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata (Witold Morawski).......
....................................................................................................................299
Katarzyna ŻUKROWSKA, Joanna STRYJEK (red.), Polska w Unii Europejskiej (Red.)...300
Katarzyna ŻUKROWSKA, Dominik SOBCZAK (red.), Rozszerzenie strefy euro na wschód (Red.)...........................................................................................................303

PROFILE BADAWCZE


Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (CRI).............................................................................................................303
Do Autorów....................................................................................................308


Od Redakcji:

 

 
Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela
i członka Rady Redakcyjnej, wybitnego uczonego

 

Prof. dra hab. Mariana Pulinę

z Uniwersytetu Śląskiego

 

Fundacja i Redakcja TRANSFORMACJI

 

Dziękujemy Panu Prezesowi Ignacemu Miedzińskiemu z firmy BPSC SA z Chorzowa i Panu Prof. dr hab. Waldemarowi Tłokińskiemu z Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej za wsparcie naszego pisma
 
- Redakcja

Podstrony (1): Contents (ang.)