Publilius Syrus: Myšlenky

PUBLILIUS

SYRUS

SENTENTIÆ

Myšlenky

(výběr)AB ALTERO EXSPECTES, ALTERI QUOD FECERIS

Jak ty druhému, tak tobě druhý oplatí


AD CALAMITATEM QUILIBET RUMOR VALET

I sebemenší pověst stačí k pohromě


AD PAENITENDUM PROPERAT, CITO QUI IUDICAT

Kdo rychle soudí, spěchá, aby litoval


ALIENA NOBIS, NOSTRA PLUS ALIIS PLACENT

Nám víc se cizí líbí, naše jinému


ALIENUM AES HOMINI INGENUO ACERBA EST SERVITUS

Dluh nese svobodnému trpkou porobu


AMARE ET SAPERE VIX DEO CONCEDITUR

Je zatěžko i bohu milovat s rozumem


AMES PARENTEM, SI AEQUUS EST, SI ALITER, FERAS

Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného


AMICI MORES NOVERIS, NON ODERIS

Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy


AMICI VITIA SI FERAS, FACIAS TUA

Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si jeAMICO FIRMO NIHIL EMI MELIUS POTEST

Spolehlivý druh je koupě jistě nejlepší


AMOR UT LACRIMA: OCULIS ORITUR, IN PECTUS CADIT

Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká


APERTE MALA CUM EST MULIER, TUM DEMUM EST BONA

Je dobrá žena ta, jež špatnost netají


ASSIDUA EI SUNT TORMENTA, QUI SE IPSUM TIMET

Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá


AUDENDO VIRTUS CRESCIT, TARDANDO TIMOR

Jen činem roste mužnost, otálením strach


AUT AMAT AUT ODIT MULIER, NIHIL EST TERTIUM

Jen city dva zná ženalásku a nenávist, nic třetího


AVARO NON EST VITA SED MORS LONGIOR

Jen smrt má delší, a ne život lakomec


AVARUS IPSE MISERIAE CAUSA SUAE

Lakomec sám je svojí bídy příčinouAVARUS NISI CUM MORITUR, NIHIL RECTE FACIT

Smrt lakomce je jeho první dobrý čin


BENE DORMIT, QUI NON SENTIT, QUAM MALE DORMIAT

Ten dobře spí, kdo netuší, jak špatně spí


BENEFICIA DONARI AUT MALI AUT STULTI PUTANT

Jen lump a hlupák vidí v dobrodiní dar


BENEFICIA PLURA RECIPIT, QUI SCIT REDDERE

Čím lépe oplácíš, tím více dostanešBENEFICIUM ACCIPERE LIBERTATEM EST VENDERE

Když přijmeš dobrodiní, prodáš svobodu


BENE PERDIT NUMMOS IUDICI CUM DAT NOCENS

Dobře viník utratí, když soudce podplatí


BENE VIXIT IS, QUI POTUIT, CUM VOLUIT MORI

Dobře žil ten, kdo mohl zemřít, když sám chtěl


BIS DAT, QUI CITO (CELERITER) DAT

Dvakrát dává, kdo rychle dává


BIS EMORI EST ALTERIUS ARBITRIO MORI

Má dvojí smrt, kdo z cizí vůle umírá


BIS INTERIMITUR, QUI SUIS ARMIS PERIT

Kdo hyne svými zbraněmi, ten dvakrát umírá


BIS VINCIT, QUI SE VINCIT IN VICTORIA

Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže


BONA CAUSA NULLUM IUDICEM VEREBITUR

Věc poctivá ze soudce strach mít nebude


BONA NEMINI HORA EST, UT NON ALICUI SIT MALA

Vždy chvíle štěstí zde je jinde chvílí neštěstí


BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST

Je dobrá pověst jistější než penízeBONARUM RERUM CONSUETUDO PESSIMA EST

Kdo štěstí přivykl, ten nejhorší má zvykBONA TURPITUDO EST, QUAE PERICULUM VINDICAT

Je dobrá hanebnost, jež nebezpečí odvrací


BONUM AD VIRUM CITO MORITUR IRACUNDIA

Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí


BREVIS IPSA VITA EST, SED MALIS FIT LONGIOR

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží


CARET PERICLO, QUI ETIAM CUM EST TUTUS, CAVET

Je nebezpečí prost, kdo bdí i v bezpečí


CASTA AD VIRUM MATRONA PARENDO IMPERAT

Poslušností vládne muži žena počestná


CAVENDI NULLA EST DIMITTENDA OCCASIO

Je každá příležitost dobrá ke střehu


CICATRIX CONSCIENTIAE PRO VULNERE EST

Jak rána pálí jizva zlého svědomí


CITIUS VENIT PERICULUM, CUM CONTEMNITUR

Když nedbáš nebezpečí, přijde rychleji


COMES FACUNDUS IN VIA PRO VEHICULO EST

Druh výmluvný ti cestou povoz nahradí


CONTRA FELICEM VIX DEUS VIRES HABET

Bůh sám je slabý proti miláčkovi ŠtěstěnyCONTRA HOSTEM AUT FORTEM OPORTET ESSE AUT SUPPLICEM

Buď s nepřítelem bojuj, nebo prosCONTRA IMPUDENTEM STULTA EST NIMIA INGENUITAS

Je hloupost velkoryse jednat s nestoudným


COTTIDIE DAMNATUR, QUI SEMPER TIMET

Strach stálý nad člověkem denně ortel vynášíCOTTIDIE EST DETERIOR POSTERIOR DIES

Den ode dne je horší den, co přichází


CREBRO IGNOSCENDO FACIES DE STULTO IMPROBUM

Lump z hlupáka se stane, když mu často odpouštíš


CRUDELIS LACRIMIS PASCITUR, NON FRANGITUR

Jsou slzy pastvou pro zlého, však neoblomí jej


CUI NOLIS SAEPE IRASCI, IRASCARIS SEMEL

S kým nechceš často, pohněvej se jedenkrát


CUI PLUS LICET, QUAM PAR EST, PLUS VULT, QUAM LICET

Kdo smí víc, než by měl, chce ještě víc, než smí


CUI SEMPER DEDERIS, UBI NEGAS, RAPERE IMPERES

Kdo dostávat si zvykl, krade odmítnut


CUIVIS DOLORI REMEDIUM EST PATIENTIA

Každou bolest jenom trpělivost vyléčí


CUM AMES, NON SAPIAS, AUT CUM SAPIAS, NON AMES

Je nemožné být rozumný a milovat


CUM PERICULO INFERIOR QUAERIT, QUOD SUPERIOR OCCULIT

Co tají vyšší moc, to bezpečně se nehledá


CUM VITIA PROSUNT, PECCAT QUI RECTE FACIT

Kde špatnost prospívá, je hříchem jednat poctivě


DELIBERANDO SAEPE PERIT OCCASIO

Dlouhé rozmýšlení příležitost zabíjíDELIBERANDUM EST, QUICQUID STATUENDUM EST SEMEL

Co můžeš rozhodnout jen jednou, dlouho rozvažuj


DIFFICILE EST DOLORI CONVENIRE CUM PATIENTIA

Je těžké bolest mít a trpělivý být


DISCIPULUS EST PRIORIS POSTERIOR DIES

Je vždycky dnešek žákem včerejšího dne


DISCORDIA FIT CARIOR CONCORDIA

Je svornost vždycky po rozepřích milejší


DIU ADPARANDUM EST BELLUM, UT VINCAS CELERIUS

Boj dlouho připravuj, ať vítězství máš rychleji


DOLOR DECRESCIT, UBI QUO CRESCAT NON HABET

Žal se zmenší, když už dál růst nemůže


DUCIS IN CONSILIO POSITA EST VIRTUS MILITUM

Je chrabrost vojska na rozvaze vůdce závislá


DULCE ETIAM FUGIAS, FIERI QUOD AMARUM POTEST

Též sladkému se vyhni, když se může obrátit v hořkost


DUM EST VITA GRATA, MORTIS CONDITIO OPTIMA EST

Je nejvhodnější zemřít, dokud život nemrzí


DUPLEX FIT BONITAS, SI INOPI ACCESSIT CELERITER

Násobí se dobro, když se rychle k chudákovi dostane


DURUM EST NEGARE, SUPERIOR CUM SUPPLICAT

Když nadřízený prosí, těžko odmítneš


EHEU, QUAM MISERUM EST FIERI METUENDO SENEM

Ach, velkým neštěstím je v stálém strachu zestárnout


ERIPERE TELUM, NON DARE IRATO DECET

Zbraň je třeba zuřivci vzít a ne mu ji do rukou dát


ERRAT, DATUM QUI SIBI QUOD EXTORTUM EST PUTAT

Je mylné za dar pokládat věc jiným vyrvanou


ETIAM BONIS MALUM SAEPE EST ASSUESCERE

I dobří lidé musí často zlému přivyknoutETIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM

I pouhý vlas má nárok na svůj stínETIAM CELERITAS IN DESIDERIO MORA EST

I velká rychlost je pro touhu pomaláETIAM INNOCENTES COGIT MENTIRI DOLOR

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinnéETIAM OBLIVISCI, QUID SIS, INTERDUM EXPEDIT

Též zapomenout, co jsi, někdy prospívá


EX HOMINUM QUESTU FACTA FORTUNA EST DEA

Jen díky lidským steskům je teď bohem Štěstěna


EX VITIO ALTERIUS SAPIENS EMENDAT SUUM

Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní


EXCELSIS MULTO FACILIUS CASUS NOCET

Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko


EXTREMA SEMPER DE ANTE FACTIS IUDICANT

Vždy konec soudí všechny skutky předešlé


EXUL, UBI EI NUSQUAM DOMUS EST, SINE SEPULCRO EST SEPULTUS

Vyhnanec bez domova je jak mrtvý bez hrobu


FACIT GRADUM FORTUNA, QUEM NEMO VIDET

Jde osud krokem, který nikdo nevidí


FATETUR FACINORIS, QUI IUDICIUM FUGIT

Přiznává se k vině, kdo se soudu vyhýbá


FERAS, NON CULPES, QUOD MUTARI NON POTEST

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes


FIDEM QUI PERDIT NIHIL POTEST ULTRA PERDERE

Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže


FORTUNA CUM BLANDITUR, CAPTATUM VENIT

Když Štěstěna lichotí, jen číhá na kořist


FORTUNA NIMIUM QUEM FOVET, STULTUM FACIT

Kdo Štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum


FRUSTRA ROGATUR, QUI MISERERI NON POTEST

Je marné prosit toho, kdo je bez citu


FUTURA PUGNANT, NE SE SUPERARI SINANT

Bojuje zítřek, aby nebyl poražen


GEMITUS DOLORES INDICAT, NON VINDICAT

Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí


GRAVISSIMUM EST IMPERIUM CONSUETUDINIS

Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk


HABENT LOCUM MALEDICTI CREBRAE NUPTIAE

Jsou časté sňatky příležitost k pomluvám


HEREDIS FLETUS SUB PERSONA RISUS EST

Dědicův pláč je jenom maskou pro smích


HOMO NE SIT SINE DOLORE FORTUNAM INVENIT

Jen pro bolest si člověk štěstí nachází


HONESTA TURPITUDO EST PRO CAUSA BONA

Lze hanbu pro věc dobrou čestně nést


HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM

Je dobrá pověst jako druhý majetek


HUMANITATIS OPTIMA EST CERTATIO

Soutěž v lidství je nejlepším závodem


IBI POTEST VALERE POPULUS, UBI LEGES POPULI VALENT

Tam vládne lid, kde platí jeho zákony


IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA

Zlato se v ohni pozná, v neštěstí ctnost


IN REBUS DUBIIS PLURIMI EST AUDACIA

Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha


INIURIAM IPSE FACIAS, UBI NON VINDICES

Ty sám ses provinil, když křivdu netrestášINIURIARUM REMEDIUM EST OBLIVIO

Lékem proti bezpráví je zapomnění


INOPIAE PAUCA DESUNT, AVARITIAE OMNIA

Jen málo chybí nouzi, všechno (chybí) bohatství


INVIDIAM FERRE AUT FORTIS AUT FELIX POTEST

Jen statečný a šťastný může závist snést


IRACUNDIAM QUI VINCIT, HOSTEM SUPERAT MAXIMUM

Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv


LAUS NOVA NISI ORITUR, ETIAM VETUS AMITTITUR

I stará sláva zajde, kde nová nevzchází


LEO A LEPORIBUS INSULTATUR MORTUUS

Když lev je mrtev, začne zajíc dorážet


LEVIS EST FORTUNA, CITO REPOSCIT, QUOD DEDIT

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět


MALUM CONSILIUM EST, QUOD MUTARI NON POTEST

Je špatný záměr, který změnit nemůžeš


METUS CUM TENUIT, RARUM HABET SOMNUS LOCUM

Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá


MINIMUM ERIPIT FORTUNA, CUI MINIMUM DEDIT

Když Štěstěna málo dala, málo může vzít


MORA OMNIS ODIO EST, SED FACIT SAPIENTIAM

Ač průtah budí nevoli, vede k moudrosti


MULTOS TIMERE DEBET, QUEM MULTI TIMENT

Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát


NECESSITAS AB HOMINE, QUAE VULT, IMPETRAT

Co od člověka nutnost chce, to vynutíNECESSITAS DAT LEGEM, NON IPSA ACCIPIT

Jen dávat rozkaz (zákon) nutnost zná, ne přijímat


NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM DEFICIT

Lakomec vždy si najde, proč by odepřel


NIHIL MAGIS AMAT CUPIDITAS, QUAM QUOD NON LICET

Co je zakázáno, to má chtivost nejraději


NIMIUM ALTERCANDO VERITAS AMITTITUR

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí


NULLA TAM BONA EST FORTUNA, DE QUA NIL POSSIS QUERI

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval


NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET

V davu se vina vždy nejsnáze vytratí


OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR

Najde se příležitost těžko, ztratí snáz


PECCATUM AMICI VELUTI TUUM RECTE PUTES

Vždy za svou měj i chybu svého přítele


QUAM MISERUM EST, BENE QUOD FECERIS FACTUM QUERI

Jak ubohé je želet skutku dobrého


QUEM FAMA SEMEL OPPRESSIT, VIX RESTITUITUR

Co zničí klepy, sotva se zas obnoví


QUI DOCTE SERVIT, PARTE DOMINATUS TENET

Kdo chytře slouží, zčásti také pánem je


QUIDQUID CONARIS, QUO PERVENIAS, COGITES

Ať podnikáš, co chceš, vždy hleď, kam dospěješ


QUID QUISQUE AMAT, LAUDANTO COMMENDAT SIBI

Co má kdo rád, to sobě velmi vychválí


QUID TIBI PECUNIA OPUS EST, SI UTI NON POTES

Nač jsou ti peníze, jichž užít nemůžeš


QUI SE IPSUM LAUDAT, CITO DERISOREM INVENIET

Kdo sám se chválí, rychle posměch utrží


QUOD AETAS VITIUM POSUIT, AETAS AUFERET

Věk nese s sebou chyby a zas je odnáší


QUOD VULT CUPIDITAS COGITAT, NON QUOD DECET

Jen tužby své zná žádost, nedbá slušnosti


RESPICERE NIL CONSUEVIT IRACUNDIA

Hněv obvykle se neohlíží na nic


SEMPER PLUS METUIT ANIMUS IGNOTUM MALUM

Vždy budí větší strach zlo, které neznáme


STULTUM EST QUERI DE ADVERSIS, UBI CULPA EST TUA

Je hloupé vinit smůlu, když jsi vinen sám


STULTUM FACIT FORTUNA, QUEM VULT PERDERE

Dá zhloupnout osud tomu, koho zničit chce


UBI IUDICAT, QUI ACCUSAT, VIS NON LEX VALET

Kde soudí žalobce, tam zákon neplatí


VELOX CONSILIUM SEQUITUR POENITENTIA

Zbrklého rozhodnutí budeš litovat


VIRI BONI EST NESCIRE FACERE INIURIAM

Kdo řádný muž, ten křivdy páchat neumí