prvky citace‎ > ‎

název

Název

Název uvádíme tak, jak je na titulní straně.

Pokud je citovaná jednotka známa pod jiným názvem, je vhodné jej uvést v hranaté závorce za názvem.

o         DEFOE, Daniel. Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku [Robinson Crusoe].

Dlouhý název

Dlouhý název lze zkrátit vynecháním některých slov a jejich nahrazením třemi tečkami. Nelze vynechávat počáteční slova (výjimkou jsou členy).

o         Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby na SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem SJZ v Táboře, aneb, Proč se státi knihovníkem?

můžeme např. zkrátit:

Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby…

Podnázev, překlad, chybějící název apod.

Podnázev uvádíme, pokud přináší důležitou informaci k obsahu, nebo je potřebný k určení citovaného dokumentu:

o         Daně: výklad účelu a systému zřízení daňového, zejména rakouského.

o         Je z čeho vybírat?: Přehled několika řešení z oblasti konzolových serverů.

Chybějící název napíšeme do hranaté závorky. Upřesnění nejasného názvu, překlad apod. můžeme uvést do hranaté závorky za název:

o         Die auf dem Monitoring der Oberflächengewässer in ihrer Gewässergüte im Flußgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung [Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí]. 

Názvové údaje vícedílného dokumentu

Pokud potřebujeme citovat konkrétní díl vícedílného dokumentu, název (případně i podnázev) celého díla píšeme kurzivou, dál pokračujeme normálním řezem písma: číslem dílu a názvem dílu.

Název celého dokumentu: podnázev celého dokumentu. Díl. Název dílu.

o         PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. I/2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha: SPN, 1985.

o         DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 2. díl, Polovodičové prvky a elektronky. Praha: BEN, 2005. ISBN 80‑7300‑161‑6.

o         ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie, ed. Dějiny českého výtvarného umění. VI/2, 1958‑2000. Praha: Academia, 2007. ISBN 978‑80‑200‑1488‑8.

Název příspěvku a název mateřského (zdrojového) dokumentu

Název příspěvku (článku, stati) musí být typograficky odlišen od názvu zdrojového dokumentu. V názvu zdrojového dokumentu (sborníku, knihy, časopisu…) proto používáme kurzivu.

Předložku In: před názvem zdrojového dokumentu příspěvku musíme použít pro příspěvek v monografii – např. ve sborníku. U příspěvků v časopisech je předložka In: povolena, ale vzhledem k dosavadní praxi ji nedoporučuji používat.

o         POTUŽÁK, Tomáš. Postponed traffic flow characteristics transfer in distributed simulation of road traffic. In: Software Engineering Techniques in Progress. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, s. 245–258. ISBN 978‑83‑7493‑421‑3.

o         RŮŽIČKA, Jiří et al. Pyramid projection: validation of a new method jof skin defect measurement. Physiological Research. 2007, 56(1), 99–105. ISSN 0862‑8408.

Název konference

U konference, která se opakuje pod stejným názvem, je nutné uvádět datum (minimálně rok) a místo konání:

o         Interspeech 2006: Pittsburgh, USA

o         TSD [Text, speech and dialogue] 2009: Pilsen, Czech Republic.

o         SIGMAP [Conference on Signal Processing and Multimedia Applications] 2010: Athens, Greece.

Názvové údaje vedlejších webových stránek

Název vedlejší stránky. Název hlavní webové stránky: podnázev hlavní webové stránky.

o         Proč a co hledat. Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. Infogram, ©2011. [Cit. 16.8.2011]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1363

o         Návody na citování. Citace.com [online]. Verze 2.0. Citace.com, ©2004‑2011. [Cit. 16.8.2011]. Dostupné z: http://www.citace.com/odkazy.php

Comments