odkazy x citace

Odkazy v textu × bibliografické citace

Odkazy (citation)

Odkazy v textu mají zajistit:
  1. aby čtenář poznal, co jsme převzali od někoho jiného
  2. aby v seznamu citací našel dílo, odkud jsme čerpali, včetně konkrétní části v citovaném díle.
Odkaz uvádíme v textu bezprostředně za citátem či parafrází. Použijeme‑li přímou citaci nebo parafrázi, je nutné odkázat přímo na konkrétní stranu citovaného díla:
o         ... kvalitu tisku ovlivňovalo i zacházení s papírem, při velkém teplotním rozdílu mezi skladem papíru a tiskárnou, bylo potřeba nechat papír aklimatizovat přímo v tiskárně (Vránková 1998, s. 77).
Odkazovat můžeme i na dílo jako celek:
o         Např. pokud v textu pouze zmiňujeme, že Klaus nesouhlasí s všeobecným názorem na příčiny globálního oteplování, stačí odkázat na celou knihu, která je problému věnována:
... proti teorii globálního oteplování se otevřeně staví Václav Klaus (2007).
Způsob označení odkazu v textu je závislý na zvolené metodě citování a samozřejmě musí být v celé práci stejný. V uvedených příkladech je použita metoda jméno-datum (tzv. harvardský systém).

Citace / bibliografické citace (references)

Citace obsahují všechny potřebné údaje potřebné k nalezení dokumentu nebo jeho části.  
o         KLAUS, Václav, 2007. Modrá, nikoli zelená planeta. Praha: Dokořán. ISBN 978‑80‑7363‑152‑9.
o         VRÁNKOVÁ, Jitka, 1998 Technická revoluce v malé tiskárně. In: Tiskárny a tisky 19. století. Jindřichův Hradec: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci. 75-78. ISBN 80-86227-00-6.
Comments