Om Nösunds Samfällighetsförening

Nösunds Samfällighetsförening, bildad 2003 efter beslut av Lantmäterimyndigheten, Västra Götalands län, har till uppgift att förvalta samfällda mark- och vattenområden inom registerområdet Nösund. Några exempel på samfällda områden är Rörholmen, Norra hamnen samt strandområdet Vadräckena mellan Sjöstugan och södra kallbadhuset.

Verksamheten styrs bland annat av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt föreningens stadgar, beslutade av samfällighetsdelägarna och Lantmäterimyndigheten.

Medlemmar i Nösunds Samfällighetsförening är 14 fastighetsägare, som har andelar i definierade samfällda mark- och vattenområden inom registerområdet Nösund. Största samfällighetsdelägare är Orust kommun med ett andelstal på ca 54 %.Comments