4. ตัวเลข Tallord

 ตัวเลขบอกจำนวน Grunntall

0        Null
1        en/ ett
2        to
3        tre
4        fire
5        fem
6        seks
7        sju (syv)
8        åtte
9        ni
10      ti

11     elleve
12     tolv
13     tretten
14     fjorten
15     femten
16     seksten
17     sytten
18     atten
19      nitten
20      tjue (tyve)

21      tjueen (enogtyve/enogtjue)
22      tjueto (toogtyve/toogtjue)
23      tjuetre (treogtyve/treogtjue)
24      tjuefire (fireogtyve/fireogtjue)
25      tjuefem (femogtyve/femogtjue)
26      tjueseks (seksogtyve/seksogtjue)
27      tjuesju (syvogtyve/sjuogtjue)
28      tjueåtte (åtteogtyve/åtteogtjue)
29      tjueni (niogtyve/niogtjue)
30      tretti (tredve)

31     trettien (enogtredve)  
32     trettito   (toog tredve)
33     trettitre (treogtredve)
...

40       førti (førr)
50       femti
60       seksti
70       sytti
80       åtti
90       nitti
100     hundre (etthundre)
101     (ett)hundreogen
102      (ett)hundreogto
103       (ett)hundreogtre)
...
200        tohundre
201        tohundreogen      
202        tohundreogto
203        tohundreogtre
..
300        trehundre
400        firehundre
500        femhundre
600        sekshundre
700        sjuhundre (syvhundre)
800        åttehundre
900        nihundre

1000    (ett)tusen
1001    (ett)tusenogen
1002    (ett)tusenogto
1003    (ett)tusenogtre
...
2000   totusen
...

1 000 000     en million
2 000 000     to million
...

1 พันล้าน       en milliard
2 พันล้าน       to milliard
..
จำนวนนับ Ordenstall  (มีจุดตามหลังตัวเลข)

0.        nulte
1.        første  
2.        annen / annet / andre
3.        tredje
4.        fjerde
5.        femte
6.        sjette
7.        sjuende (syvende)
8.        åttende
9.        niende
10.      tiende

11.     ellevte
12.     tolvte
13.     trettende
14.     fjortende
15.     femtende
16.     sekstende
17.     syttende
18.     attende
19.     nittende
20.    tjuende (tyvende)

21.    tjueførste (enogtyvende/ enogtjuende)
22.    tjueandre (toogtyvende/toogtjuende)
23.    tjuetredje (treogtyvende/treogtjuende)
24.    tjuefjerde (fireogtyvende/fireogtjuende)
25.    tjuefemte (femogtyvende/femogtjuende)
26.    tjuesjette (seksogtyvende/sekogtjuende)
27.   tjuesjuende (syvogtyvende/syeogtjuende)
28.   tjueåttende (åtteogtyvende/åtteogtjuende)
29.   tjueniende (niogtyvende/niogtjuende)
30.   trettiende (tredevte)

31.   trettiførste (enogtredevte)
32.   trettiandre (toogtredevte)
33.   trettitredje (treogtredevte)
....

40.   førtiende
50.   femtiende
60.   sekstiende
70.   syttiende
80.   åttiende
90.   nittiende
100.     hundrede
101.     (ett)hundreogførste
102.     (ett)hundreogandre
103.     (ett)hundreogtredje
...
200.    tohundrede
...300.    trehundrede
400.    firehundrede
500.   femhundrede
600.   sekshundrede
700.    sjuhundrede (syvhundrede)
800.   åttehundrede
900.   nihundrede

1000.     tusende
1001.     (ett)tusenogførste
1002.     (ett)tusenogførste
1003.     (ett)tusenogtredje
...
1 000 000 millionte
วิธีการเขียนวันที่และปี

ตัวอย่าง

วัน      เดือน     ปี 
04.     07.       11
dag    månde   år

เราอ่านว่า fjerde i sjuende totusenogelleve

ตัวอย่างอื่นๆ

17.04.1978  syttende i fjerde nittensyttiåtte

วันที่และเดือนเท่านั้น อ่านแบบ Ordenstall
ส่วนปีเราอ่านแบบ Grunntall


ตัวเลขถนน (Gatenummer)
และชั้นของตึกหรือบ้าน (Estasjenummer)

หมายเลขถนนอ่านแบบ Grunntall
ชั้นของตึกอ่านแบบ Ordenstall

Munkegata 3, 3. estasje
อ่านว่า Munkegata tre, tredje estasje

ระดับชั้นเรียน (Klassetrinn)

เขียนและอ่านแบบ Ordenstall

8. klasse 
อ่านว่า åttende klasse


รหัสไปรษณีย์

อ่านแบบ Grunntall แต่แบ่งเป็นสองส่วน 
ดังตัวอย่าง

3080 Holmestrand

อ่านว่า
tretti åtti Holmestrand  
30    80  โฮลเมสตรานด์


หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (Telefonnummer)

อ่านแบบ Grunntall ครั้งละสองหลัก
ยกเว้นมีเลข 0 ให้อ่านทีละหลัก

33 61 01 43
trettitre sekstien null en førtitre

ราคาสินค้า (Butikkpriser)

11,50   elleve femti
หรือ      elleve kroner og femti øre

560,50 femhundreseksti 
หรือ  femhundreseksti kroner og femti øre

ตัวเลขบอกอัตราส่วน (Brøk)

1/2        en halv
1/3        en tredel / en tredjedel
1/4        en firedel / en fjerdedel
1/5        en femdel / en femtedel
1/6        en seksdel / en sjettedel
.
.
.
1/9        en nidel (en niendedel)
...

2/3       to tredeler / to tredjedeler
3/4      tre firedeler / tre fjerdedelerComments