6. คำวิเศษณ์ Adverb


คำวิเศษณ์ Adverb คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายกิริยา เช่น

คำนาม  กิริยา        วิเศษณ์
เขา       เขียน         ช้า
Han     skriver      sakte.

เธอ       เขียน         เร็ว
Hun      skriver     fort.

ฉัน        เขียน      สวย
Jeg      skriver   pent.


Adverb มีลักษณะต่างจาก Adjektiv ดังตัวอย่าง

เส้นทางยาวไกล
Veien er lang. ----> adjektiv

เราขับรถไกล
Vi kjørte langt. -----> adverb


โดยทั่วไป Adverb จะมีลักษณะเหมือนกับ Form ที่เป็น intetkjønn ของ Adjektiv คำเดียวกัน
เช่น Adjektiv กลุ่ม a1
 Hankjønn Hunkjønn     intetkjønn Flertall Adverb 
 god god         godt gode godt
pen            pen     pent penepent


คำที่เหมือน Adjektiv ที่ Form รูป intetkjønn ไม่เติม -t ด้านหลัง เช่น

Adjektiv กลุ่ม a3
 Hankjønn Hunkjønn     intetkjønn Flertall Adverb 
sakte    saktesaktesaktesakte
          bra                             bra bra bra braAdverb ในรูปแบบอื่นๆ 

fram  (โดยไปข้างหน้า)
her (ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้)
der (ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น)
nok (อย่างน่าจะเป็นไปได้, อย่างค่อนข้างแน่)
jo (แน่นอน, จริงๆ) 
aldri (ไม่เคย)
slik (เช่นนี้)
hvor (ที่ไหน)
ut (ข้างนอก,ภายนอก)
ellers (มิฉะนั้น)

ned (น้อยลง, ลดลง, ไปทางใต้, ลงข้างล่าง, ต่ำลง)

bort (ไปที่อื่น, ในทางอื่น, ไปจาก, หมดไป)


Adverb ที่เป็นคำประสม

alltid (ตลอดเวลา, ตลอดไป, เสมอๆ, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ,​ บ่อยๆ)
utfor (ลงเขา)
innom (ภายใน, ข้างใน)
ingensteds (ไม่มีที่ไหน, ไม่ปรากฏว่ามีที่ไหน)
tilbake (ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับ)
utenlands (ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก)
frampå (เบื้องหน้า, ข้างหน้า)
overalt (ทุกหนทุกแห่ง, ทุกที่)
kanskje (อาจจะเป็นไปได้)

การใช้ Adverb เพื่อการเปรียบเทียบ มีการแปลงรูปคล้ายของ Adjektiv

fort (เร็ว)   fortere (เร็วกว่า)  forstest (เร็วที่สุด)

เช่น

Jeg går fort. ฉันเดินเร็ว
Du går fortere enn meg.  คุณเดินเร็วกว่าฉัน
Han går forstest. เขาเดินเร็วที่สุด

Form คำเปรียบเทียบที่อยู่นอกกฎเกณฑ์

ไม่เปรียบเทียบขั้นกว่า
 ขั้นสูงสุด
bra/godt ดี        
 bedre ดีกว่า best ดีที่สุด
langt ไกล     lenger  lengst
lenge นาน lenger lengst
 gjerne อย่างยินดี อย่างเต็มใจ heller helst
ille แย่ verre  verst
vondt แย่, ป่วย, ไม่มีความสุข
 verre / vondere verst / vondest
dårlig แย่ dårligere / verre dårligst / verst
sjelden ไม่บ่อย  sjeldnere sjeldnest
mye / meget มาก mer mest
 litt  นิดหน่อย,​แป๊บ,ไม่นาน, เล็กน้อย mindre minst
 lite เล็กน้อย, นิดหน่อย, แทบจะไม่mindre minst
 nær ใกล้ nærmerenærmest 
 tungt หนักtyngre tyngst
 oppe ตั้งตรง, ขึ้นไป, อยู่เหนือlenger oppøverst 
 nede น้อยลง, ลงข้างล่าง, ไปทางใต้lenger nede nederst
 bak หลัง, ตามหลังlenger bak bakerst
 inne ภายใน,​ข้างในlenger inne innerst
 ute ข้างนอก, ภายนอกlenger ute ytterst
 under ใต้, ล่างlenger under underst
 borte ในทิศทางอื่น, ไปที่อื่น, หมดไปlenger borte bortest
 midt ตรงกลาง  midterst
 mellom ระหว่าง  mellomst
 fram โดยไปข้างหน้า, เบี้องหน้า lenger fram fremst
 foran เบื้องหน้า  forrest
 nord เหนือ lenger nord nordligst
 sør/syd ใต้ lenger sør/syd sørligst/sydligst
 vest ตะวันตก lenger vest vestligst
 øst lenger øst østligst


Adverb ที่เกี่ยวกับเวลา

 aldri (ไม่เคย) nå (บัดนี้, ตอนนี้)    sjelden (นานๆ ครั้ง)
 alltid (ประจำ, ตลอด) ofte (บ่อย) lenge (พักใหญ่)
 bestandig (คงเส้นคงวา,เป็นนิตย์) nettopp (เพ่ิงจะ) alt (เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อยแล้ว)
 ennå (แล้ว)
 nylig (เมื่อเร็วๆ นี้,เมื่อไม่นานมานี้) før (ก่อนหน้านี้)
 da (จากนั้น, ต่อจากนั้น) fremdeles (ยังคง) allerede (เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อยแล้ว
så (ต่อจากนั้น) snart (เร็วๆ นี้) siden (ตั้งแต่)
 noen gang (เคย, เท่าที่เคยมา) når (เมื่อ) først (อย่างแรก, ในขั้นแรก, อันดับแรก)

Comments