(4) หลักไวยากรณ์ Norsk grammatikkสิ่งสำคัญในการศึกษาภาษานอร์เวย์ คือ
การที่ท่านสามารถแยกประเภทได้ว่าคำศัพท์ในแต่ละประโยค
คำใดเป็น คำนาม คำกิริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ 
และใช้วิธีใดในการแปลงรูปประโยค ตลอดจนให้ความหมายเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ซึ่งเราจะได้มาเรียนกันในเว็บเพจนี้

เว็บเพจนี้ไม่อาจจะแสดงคำศัพท์ทุกคำให้แก่ท่านได้ด้วยความจำกัดเรื่องเวลา
และเทคนิคการทำงาน แต่อย่างไรก็ดี หลังจากท่านได้ศึกษาหลักไวยากรณ์ในเบื้องต้นแล้ว
ท่านสามารถศึกษาเรื่องรูป Form ของศัพท์ทุกประเภทเพิ่มเติมได้ใน

Grammatiske koder i Bokmålsordboka


ค้นหาคำศัพท์ และรูป (Form) ของศัพท์ทุกคำได้ใน