home


  • Facebook >>> http://www.facebook.com/groups/136101209797341/
  • ประกาศ !!!! ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบทะเบียนได้แล้ว ที่เว็บไซต์>>https://reg.rmutr.ac.th/registrar/login.asp
  • กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
  • ให้นักศึกษาส่งงานที่ค้างในรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  ๒๒ 
    กุมภาพันธ์ 
    ๒๕๕๖

ประกาศถึง น.ศ. ภาคปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์