เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง
        นิยาม  :   ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก แล้ว
                                         an  =  a×a×a×a ×...×a
                        an  เรียกว่า  เลขยกกำลัง
                        a   เรียกว่า   ฐาน ของเลขยกกำลัง
                        n   เรียกว่า   เลขชี้กำลัง 

         ตัวอย่างที่ 1.4 105 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10

หมายเหตุ :   เลขใดก็ตามยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ 1 เช่น 100 = 1 เป็นต้น
                   เลข 1  ยกกำลังเท่าใดก็ตามมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ เช่น 1-1 =  1,  10 = 1 , 11 = 1 เป็นต้น

การเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
         ให้  a  เป็นจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด
               n  เป็นจำนวนเต็มศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก
                   จะได้ว่า a000 …  =   a x 10n
 
          ตัวอย่างที่ 1.5     1500                    =   15 x 102
                                    27000                  =   7127 x 103
                                    15,000,000,000   =   15 x 109

การบวกและการลบเลขยกกำลัง
        สมบัติการแจกแจง
                         ถ้า  a , b  และ  c เป็นจำนวนใด ๆ แล้ว
                     a x ( b ± c ) = ( a x b ) ± ( a x c )
                     (a ± b ) x c = ( a x c ) ± ( b x c )

         ตัวอย่างที่ 1.6     (3 x 104) + (9 x 103) + (7 x 102) + 4     =    39,704
                                  (15 x 102) + (13 x 102)                         =    28 x 102
                                  (13 x 102) + (27 x 102)                         =    40 x 102 
                                                                                              =    4 x 103


Comments