กระบวนการทำงาน (Procedure)กระบวนการทำงาน (Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจัดทำเป็นคู่มือการใช้งาน (User Manual)

วงจรการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน 4 ดังนี้
รับข้อมูลเข้า (Input) คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่รับข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์
ประมวลผล (Process) เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว จะทำการประมวลผลตามโปรแกรมคำสั่งที่กำหนดไว้
แสดงผล (Output) คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปยังหน่วยแสดงผล อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผล ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์
จัดเก็บข้อมูล (Storage) คอมพิวเตอร์จะทำการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสเก็ต

ขอขอบคุณ  http://61.19.212.45/~weerasak/StudentProject/Sudarut2553/htdoc/2-5.html

Comments