ข้อมูลโรงเรียน/ กิจกรรม

               
                    
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/58

กิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 58
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/58

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งท่ี  1/58
   ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 58

Comments