คณิตคิดเร็วGSP
 

โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัสโปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Approach)

GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้อธิบาย เนื้อหาที่ยากๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส), ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ และอื่นๆ ) ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ อย่างไม่มีข้อจำกัด ใน เนื้อหาการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง รูปแบบเดิม นักเรียนจะใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว หรือและใช้วงเวียนแบ่งครึ่งเส้นตรง โดยตั้งต้นที่จุดเริ่มต้นของเส้นตรง กางวงเวียนให้เลยจุดกึ่งกลาง แล้ววาดเส้นโค้ง จากนั้นตั้งต้นที่จุดสิ้นสุดของเส้นตรงอีกด้าน แล้วลากเส้นโค้งโดยวิธีเดียวกัน เพื่อหาจุดตัด เป็นเส้นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง หากใช้โปรแกรม GSP ก็ใช้วิธีการแบ่งครึ่งของเส้นตรงโดยยึดหลักการเดียวกัน ได้คิดเหมือนกัน ได้ลงมือปฏิบัติเช่นกัน แต่กลับทำได้รวดเร็วกว่ามาก

แนวความคิดการคิดเลขเร็วจากโปรแกรมGSP

สมมุติ โจทย์ มี เลข 5 4 7 1 คำตอบ เป็น 17

แบบที่ 1  ดังนี้

5 + 1 = 6

6 x 4 = 24

24 - 7 = 17

แบบที่ 2  ดังนี้

นำ 5 บวก 1 ได้ 6 คูณด้วย 4 ได้ 24 ลบออกด้วย 7 เหลือ 17

แบบที่ 3  ดังนี้

( 5+1)*4-(7) = 17

แบบที่ 4  ดังนี้

(5+4+1)+7= 17

 

      สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก เพื่อหาผลลัพธ์  และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป.1- ป.3

1.2 นักเรียนระดับชั้น  ป.4 - ป.6

1.3 นักเรียนระดับชั้น  ม.1 - ม.3

1.4 นักเรียนระดับชั้น  ม.4 - ม.6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

                2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน

3. วิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน

                3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับชั้นละ 1 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด

              3.2 สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก เพื่อหาผลลัพธ์ ในระดับชั้น ม.4- ม.6  ให้เพิ่ม ซิกมา และแฟกทอเรียล (ในการถอดราก ถ้าเป็นรากอื่น ไม่ใช่รากที่ 2 ต้องใส่อันดับของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา) และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น

               3.3 จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้

ระดับชั้น ป.1-ป.3       

รอบที่ จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 3 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รอบที่ 1  จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

ระดับชั้น ม.1-ม.3

รอบที่ จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

 

ระดับชั้น ม.4-ม.6

รอบที่ จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

วิธีการแข่งขัน

       กรรมการแจกกระดาษคำตอบตามจำนวนข้อ

       กรรมการแจกกระดาษทดให้ผู้แข่งขันทุกคน

      เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษคำตอบ

      เมื่อหมดรอบแรก ให้พัก 10 นาที

  เกณฑ์การให้คะแนน

 ผู้ที่ได้คำตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ได้คะแนนข้อละ  1  คะแนน

ถ้าข้อใดไม่สามารถหาคำตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ผู้ที่ได้คำตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด เป็นผู้ได้คะแนน

  เกณฑ์การตัดสิน

              ในกรณีที่มีผู้ชนะลำดับที่  1 – 3 มากกว่า 3 คน ให้กำหนดโจทย์แข่งขันใหม่เฉพาะลำดับที่ต้องการ โดยแข่งขันทีละข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ

คณะกรรมการ  รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2  แล้วนำคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

                                ร้อยละ    80 - 100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

                                ร้อยละ    70 – 79               ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

                                ร้อยละ    60 – 69               ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

                                ต่ำกว่าร้อยละ 60                  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

คณะกรรมการการแข่งขัน

                6.1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.คณะกรรมการการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5-7  คน

               6.2 ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6   คณะกรรมการการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5-7  คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

               -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                -  เป็นครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือโปรแกรม GSP

               -  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านคณิตศาสตร์

 ข้อควรคำนึง 

                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

                -  กรรมการควรมาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างหลากหลาย

                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3

 สถานที่ทำการแข่งขัน

                ควรใช้ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องที่สามารถดำเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน

 การเข้าแข่งขันระดับชาติ

การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดในระดับชาติ  ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

(หากเครื่องมีโปรแกรม gsp อยู่แล้วสามารถโหลดตัวสุ่มตัวเลขไปทดลองได้เลย คลิกโหลดจากไฟล์แนบด้านล่าง)     คลิกที่ลูกศรชี้ลง

ċ
คิดเลขเร็ว4หลัก.gsp
(289k)
สุจิตรา ชาวด่าน,
25 ก.ย. 2555 05:22
ċ
คิดเลขเร็วมัธยมต้น.gsp
(10k)
สุจิตรา ชาวด่าน,
25 ก.ย. 2555 05:28
ċ
โปรแกรมสุ่มเลข คิดเร็ว.gsp
(23k)
สุจิตรา ชาวด่าน,
25 ก.ย. 2555 05:23
ĉ
สุจิตรา ชาวด่าน,
25 ก.ย. 2555 06:50
Comments