ทำเนียบพระภิกษุ/สามเณร

 
 
ทำเนียบพระภิกษุ/สามเณรวัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา

เจ้าอาวาส  I  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   ครูสอนพระปริยัติธรรม  I  พระภิกษุ / สามเณร

 

เจ้าอาวาส
        
        เจ้าอาวาส คือ พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองวัด มีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด กฎหมายกำหนดให้วัดหนึ่งมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง แต่จะมีรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้หลายรูปตามควรแก่ฐานะของวัด เจ้าอาวาสเป็น พระสังฆาธิการ และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

    เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้
        ๑. บำรุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให้เป้นไปด้วยดี
        ๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหา เถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
        ๓. เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
        ๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการทำบุญทำกุศล

    เจ้าอาวาสมีอำนาจ ดังนี้
        ๑. ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มิรับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
        ๒. สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
        ๓. สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม

อ้างอิง
    - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๓๖-๓๙

สำรวจพระภิกษุ

อุปสมบท และลาสิกขา

วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ชื่อ-ฉายา

อุปสมบท /ว/ด/ป

อายุ

ลาสิกขา /ว/ด/ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำรวจข้อมูลเมื่อ
    -


ภิกษุ

        ภิกษุ หรือ พระภิกษุ (บาลี: ภิกขุ; สันสกฤต: ภิกษุ) เป็นคำใช้เรียก "นักบวชชาย" ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คู่กับภิกษุณี (นักบวชหญิง) คำว่า ภิกษุ เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะไม่สาธารณะทั่วไป
        คำว่า ภิกษุ แปลว่า ผู้ขอโดยสงบ ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ ผู้ใช้สอยผ้าที่ถูกทำลายแล้ว เป็นต้น

        การบวชเป็นภิกษุ
        ผู้ที่จะเป็นภิกษุได้จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการพิธีอุปสมบทโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยก่อน เช่น ต้องมีอายุ ๒๐ ปี ไม่มีโรคร้ายแรง ต้องมีอุปัชฌาย์รับรอง ต้องทำพิธีในอุโบสถ


สามเณร

        สามเณรและ สามเณรี แปลว่า เหล่ากอของสมณะ, หน่อเนื้อของสมณะ หมายถึงนักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ถ้าเป็นนักบวชหญิงอายุน้อยเรียกว่า สามเณรี

        คำว่า สามเณร สามเณรี เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่สาธารณะทั่วไป

        ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรสามเณรีได้นั้นทางพระวินัยกำหนดอายุอย่างต่ำไว้ประมาณ ๗ ขวบซึ่งพอช่วยเหลือตัวเองได้ พระวินัยระบุว่าพอจะไล่กาไล่ไก่ได้ ส่วนสูงไม่มีกำหนดไว้ ผู้มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีจะบวชเป็นสามเณรตลอดไป ไม่บวชเป็นภิกษุก็ได้

---------------------------
อ้างอิง
    พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๔๘
 


ครูสอนพระปริยัติธรรม

        ครูสอนพระปริยัติธรรม หมายถึง พระภิกษุ หรือสามเณรเปรียญ และหรือสามเณรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรมของกรมการศาสนา ที่ทำการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (เจ้าสำนักเรียนเสนอเรื่องการแต่งตั้งครูสอนพระปริยัติธรรมผ่านเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นจนถึงเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอน)
ครูสอนพระปริยัติธรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        ๑. ครูสอนธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาตรี อย่างต่ำต้องเป็นนักธรรมชั้นโท หรือเป็นนักธรรมชั้นตรีที่เคยเข้าสอบนักธรรมชั้นโทในสนามหลวงมาแล้ว หรือเป็นเปรียญ
        ๒. ครูสอนธรรมชั้นโทหรือธรรมศึกษาโท อย่างต่ำต้องเป็นนักธรรมชั้นเอก หรือเป็นนักธรรมชั้นโทที่เคยเข้าสอบนักธรรมชั้นเอกมาแล้ว หรือเป็นเปรียญ
        ๓. ครูสอนธรรมชั้นเอก ต้องเป็นนักธรรมชั้นเอก หรือเป็นเปรียญ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ของกรมการศาสนา
        ๔. ครูสอนบาลี ต้องเป็นเปรียญ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของกรมการศาสนา
        ๕. ในท้องถิ่นที่กันดาร ถ้าเป็นการสมควรและจำเป็นจะให้ครูมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชั้นที่สอนเป็นครูก็ได้


    ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดหนองหว้า
 
        ๑. พระครูวิสารวรกิจ
        ๒. พระครูสุนทรธรรมประสาท
        ๓. พระปลัดประภากร  ปภากโร
        ๔. พระสหัส  ปิติสาโร
        ๕. พระเสนาะ  อนาลโย
        ๖. พระสมเทียม  สจฺจวโรComments