ทำเนียบเจ้าอาวาส

 
 
ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


หลวงพ่อมุด I หลวงพ่อคง I หลวงพ่อฮวด I หลวงพ่ออินทร์ I หลวงพ่อออด I พระครูวิสารวรกิจ


ประวัติ พระครูวิสารวรกิจ
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า    ชื่อ
: บุญส่ง
    นามสกุล : วงศ์กลาง
    ฉายา : วิสารโท
    อายุ : ๗๒ ปี
    พรรษา ๕๑ชาติภูมิ
    บ้านเกิด : บ้านสันติสุข ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
    เกิด : วันพุธ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๘๐
    บิดาชื่อ : นายสุข วงศ์กลาง
    มารดาชื่อ : นางใบ วงศ์กลาง
    พี่น้อง  : ๙ คนการศึกษา
    : จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านขามการอุปสมบท
    อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ (อายุ ๒๑ ปี)
    เจ้าอธิการโฮด ฐานิสฺสโร : เป็นพระอุปัชฌาย์
        - พระสว่าง กตสาโร : เป็นพระกรรมวาจาจารย์
        - พระถนอม : เป็นพระอนุสาวนาจารย์
        ณ พัทธสีมาวัดบ้านขามการศึกษาหลังการอุปสมบท
    พ.ศ.๒๕๐๓ : สอบได้  นักธรรมชั้นเอก  จากสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๓๐ : สอบได้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๔๓ : สอบได้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๔๗ : จบปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๕๐ : จบปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งหน้าที่การงานทางการปกครอง
    พ.ศ.๒๕๑๑ : เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๑๒ : เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า ต. ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๑๔ : เป็นเจ้าคณะตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๑๙ : เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
    พ.ศ.๒๕๒๒ : เป็นพระอุปัชฌาย์
    พ.ศ.๒๕๓๒ : เป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูง ถึงปัจจุบันสมณศักดิ์
    พ.ศ.๒๕๑๖ : เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมของพระครูพินิจยติกรรม เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
    พ.ศ.๒๕๑๙ : เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ พระครูวิสารวรกิจ
    พ.ศ.๒๕๒๐ : เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม
    พ.ศ.๒๕๒๗ : เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม
    พ.ศ.๒๕๔๓ : เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในพระราชทินนามเดิมงานทางการศึกษา
    พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๑๐ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๐๔-ปัจจุบัน : เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๑๑ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    พ.ศ.๒๕๑๒-ปัจจุบัน : เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมางานเผยแผ่
    พ.ศ.๒๕๐๔ ปัจจุบัน : เป็นพระธรรมกถึก
    พ.ศ.๒๕๐๙ ปัจจุบัน : เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอโนนสูงงานสาธารณูปการ
    พ.ศ.๒๕๑๒ ถึงปัจจุบัน นำชาวบ้านสร้างสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย เช่น การขุดลอกสระเก็บน้ำ ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
ขยายพื้นที่บริเวณวัดให้กว้างขวาง ปรับปรุงพื้นที่ จัดสิ่งแวดล้อมภายในวัด
ก่อสร้างเสนาสนะในวัดสิ้นค่าก่อสร้างจำนวนมาก
มีผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒ รูป
                                            ๑.พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด ปสนฺโน)
                                            ๒.พระครูปภากรพิศิฐ (เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง) 
Comments