ธรรมะ
รวมดาวน์โหลดธรรมะ
วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ธรรมบรรยาย I หนังสือ I บทความ I ภาพ I วิดีโอนักเทศน์

        แปลภาษา ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary
            นักเทศน์ คำแปล    [n.] preacher
                                      ตัวอย่างประโยค
                        พระพยอมเป็นนักเทศน์ที่ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าท่านมีความสามารถในการเทศน์มาก
        
        พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
            นักเทศน์  ความหมาย  น. ผู้ชํานาญในการเทศน์.

        
        พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
            นักเทศน์ คำแปล  น. ผู้ชำนาญในการเทศน์.
        


ธรรมกถึก
        ธรรมกถึก แปลว่า ผู้กล่าวสอนธรรม คือ ผู้แสดงธรรมหรือนักเทศน์
        ธรรมกถึก ในความหมายสูงสุดคือผู้แสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ เพื่อความดับเบญจขันธ์
        ธรรมกถึก ใช้เรียกพระภิกษุผู้เทศนาธรรมสอนชาวบ้าน เรียกเต็มว่า พระธรรมกถึก

    พระธรรมกถึก มีองคคุณ ๕ ประการ คือ
        ๑. แสดงธรรมไปตามลำดับ ไม่ตัดลัดใจความ
        ๒. อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ
        ๓. ตั้งเมตตาจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้ฟัง
        ๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ
        ๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น


    จิตตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
        สร้างวัดอัมพาตการาม / เชี่ยวชาญในการแสดงธรรม

    นางขุชชุตตรา หรือนางอุตตราค่อม เป็นคนรับใช้ของนางสามาวตี มีหน้าที่ซื้อดอกไม้มาประดับบ้านแต่ยักยอกเงินไปกึ่งหนึ่งเสมอ ครั้นได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์ นางจึงกลับใจได้บรรลุโสดาบันและสามารถแสดงธรรมให้แก่นายหญิง คือนางสามาวตีพร้อมข้าทาสบริวาร จนนางได้บรรลุโสดาบันเช่นกัน
        พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า นางมีความเป็นเลิศในการแสดงธรรม


    พระปุณมันตานีบุตรเถระ
    พระปุณมันตานีบุตรเถระ เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระปุณมันตานีบุตรเถระเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ออกบวชโดยความชักชวนของพระอัญญาโกณฑัญญะ
    เมื่อออกบวชท่านได้กลับไปบ้านเดิม ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ เป็นผู้ตั้งในคุณธรรม ๑๐ ท่านเคยสนทนากับพระสารีบุตรด้วยอุปมารถ ๗ ผลัด
        ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)
   
        ชาติภูมิ
        ท่านเป็นบุตรพรหมณ์มหาศาลในบ้านโทณวัตถุ บ้านเดียวกับท่านโกณฑัญญะพราหมณ์ เป็นหลานของท่านโกณฑัญญะพราหมณ์

        สาเหตุที่ออกบวช
        เมื่อท่านโกณฑัญญะพราหมณ์ได้บรรลุธรรมแล้วได้กลับมาชวนท่านออกบวช เมื่อท่านออกบวชแล้ว ได้กลับไปอยู่ ณ บ้านเดิม ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานก็ได้บรรลุอรหันต์ ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ คือ
        ๑.มักน้อย
        ๒.สันโดษ
        ๒.ชอบสงัด
        ๔.ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
        ๕.ปรารภความเพียร
        ๖.บริบูรณ์ด้วยศีล
        ๗.บริบูรณ์ด้วยสมาธิ
        ๘.บริบูรณ์ด้วยปัญญา
        ๙.บริบูรณ์ด้วยวิมุตติ
        ๑๐.บริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ

        ท่านเคยสนทนากับพระสารีบุตรด้วยอุปมารถ ๗ ผลัด ภายหลังได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)

        บั้นปลายชีวิต
        ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน

อ้างอิง
    สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (๒๕๒๕). ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒๓. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย.    ธรรมะจากพระเถระ-มหาเถระในประเทศไทย

        สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
        พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
        พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
        พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
        พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
        พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
        พระพรหมณ์คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
        พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
        พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
        พระไพศาล วิสาโล--------------------------------
ขอขอบคุณ ไฟล์ข้อมูลจาก
    ธรรมะพีเดีย
    ฟังธรรม.คอม

หน้าเว็บย่อย (1): ปัญญานันทภิกขุ
Comments