ระเบียบมหาเถรสมาคม

S-HaTCore : ระเบียบมหาเถรสมาคม
คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑


 พระ ราชบัญญัติคณะสงฆ์ I กฎ มหาเถรสมาคม I ระเบียบ I ประกาศ I ระเบียบกรมการศาสนา  ระเบียบมหาเถรสมาคม                                                                                                                            


  - ระเบียบการลาสิกขาของพระสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๔๙๕
  - ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ.๒๔๙๘
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ซึ่งขึ้นต่อวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.๒๕๑๐
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๗
  -
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
  -
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด อันมีผู้เช่าอยู่
                                   พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการอนุโมทนาเป็นภาษาไทยในวันพระหรือวันธรรมสวนะ พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยคระกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๓๙
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๓๙

---------------------
บันทึก : วันเสาร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
            พระสหัส  ปิติสาโร
            แจ้งเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมที่ s-hat@sanook.com โทร.๐๘-๗๙๖๑-๑๓๖๑


Comments