กฎมหาเถรสมาคม

S-HaTCore : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย

คณะ สงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑

                                                                                                                                                            

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ I กฎมหาเถรสมาคม I ระเบียบ I ประกาศ 


    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ (ยกเลิก)
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (ยกเลิก)
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๓๘) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๕
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
    กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ (เพิ่มเติม)
Comments