แฟ้ม พรบ กฎ ประกาศ


S-HaTCore : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย
คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑


 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ I กฎมหาเถรสมาคม I ระเบียบ I ประกาศ I ระเบียบกรมการศาสนา

                           กฎมหาเถรสมาคม                      

  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๒
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕(ยกเลิก)
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖(ยกเลิก)
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๒
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๕
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๗
  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘                       ระเบียบมหาเถรสมาคม                    
  - ระเบียบการลาสิกขาของพระสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๔๙๕
  - ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ.๒๔๙๘
  - ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฯ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างฯ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฯ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ฯ
  - ระเบียบมหาฯ กำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล
  - ระเบียบมหาฯ กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองฯ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฯ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการอนุโมทนาฯ
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๓๗
  - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยคระกรรมการฝ่ายต่างๆ
  - ระเบียบมหาฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์                        ประกาศมหาเถรสมาคม                   

  - ประกาศห้ามไม่ให้ภิกษุเป็นหมอทำเสน่ห์ยาแฝดอาถรรพณ์
  - ประกาศห้ามพระเณรไม่ให้บวชหญิงเป็นบรรพชิต
  - ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรไม่ให้เกี่ยวข้องในเรื่องฯ
  - ประกาศห้ามมิให้ภิกษุสามเณรไม่ให้เป็นสมาชิกในสมาคมฯ
  - ประกาศห้ามมิให้ภิกษุสามเณรเทศน์มหาชาติตลก
  - ประกาศ เรื่อง ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไม่แน่นอนฯ
  - ประกาศห้ามภิกษุสามเณรไปจดเลขสลากกินแบ่ง
  - ประกาศให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย
  - ประกาศ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียกเงินค่าเวทย์มนตร์
  - ประกาศ เรื่อง ห้ามบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม
  - ประกาศ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตนเป็นฯ
  - ประกาศ เรื่อง ห้ามการแสวงหาลาภด้วยวิธีออกบัตรฯ
  - ประกาศ ห้ามพระภิกษุสามเณรประกอบอาชีพฯ
  - ประกาศ เรื่องวันพระ
  - ประกาศ เรื่องเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล
  - ประกาศ เรื่องเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
  - ประกาศ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่ฯ
  - ประกาศ เรื่องการเรียกคำนำหน้าชื่อของพระสงฆ์
  - ประกาศ เรื่องคำถวายพระพรในการถวายพระธรรมเทศนาฯ
  - เอกสารโรเนียว เรื่อง ขอให้รับรองคุณสมบัติผู้จะอุปสมบท

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  - เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม