ปกครอง

งานการปกครองคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑

                                                                                                                                                                                                                   

  
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
 

พระครูปทุมสารคุณ (หลวงพ่ออินทร์)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดบัว


พระครูวิจิตรคุณวัตร (หลวงพ่อลับ)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน


พระครูนันทประโชติ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
วัดบัว