๐๑ คำกล่าวรายงาน

โครงการตรวจการเยี่ยมเยียนวัดและประชาชน
ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวันครราชสีมา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

ณ วัดด่านเกวียน : ๒๕๕๒

 I วัดโนนมะกอก I วัดคอนน้อย I วัดบ้านหนองพลอง I วัดหนองเครือชุด I วัดตลาดแค I
 I วัดหลุมข้าว I วัดด่านเกวียน I วัดใหม่สุนทร I


  ข้อมูลเบื้องต้น                                                      

    กำหนดการตรวจการคณะสงฆ์ ฯ
    คำกล่าวรายงาน
    ประวัติวัดด่านเกวียน
    รายนามพระสมณศักดิ์
    รายนามพระสังฆาธิการระดับอำเภอ  -  ตำบล
    ข้อมูลเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล
    ข้อมูลพระวินยาธิการอำเภอโนนสูง
    รายนามพระอุปัชฌาย์
    วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
    ข้อมูลพระสังฆาธิการระดับ
        - เจ้าอาวาส
        
- รอง
        - และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
    สำนักศาสนศึกษา   
    ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
    โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
    ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม
    ทะเบียนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
    ประวัติอำเภอโนนสูง
    แหล่งศิลปกรรมอำเภอโนนสูง
        - กลุ่มอาคาร
        - วัฒนธรรม
    ประวัติตำบลโตนด
    มุมนี้.....เก็บมาฝาก
    ขอขอบคุณComments