คำถวายพระพรชัยมงคล (๒๕๕๓)


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑


 โครงการ I รายงานโครงการ I หลักสูตรอบรม I บททำวัตรสวดมนต์ I คำขอบรรพชา I ศ๊ล ๑๐ I ประวัติสามเณร


โครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ของทุกปี


สามเณรภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. [๒๕๔๘] [๒๕๔๙] [๒๕๕๐] [๒๕๕๑] [๒๕๕๒] [๒๕๕๓]


คำถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        ข้าพระพุทธเจ้า ชื่อ.................................นามสกุล................................ตำแหน่ง..............................ในนามข้าราชการทุกฝ่าย ผู้มีเกียรติ ประชาราษฎรทั้งหลายในภูมิภาคนี้ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
        ในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาติถวายพระราชกุศล ด้วยการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ และขอถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
        ขออำนาจผลบุญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ พร้อมทั้งอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบารมีแห่งสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์  โปรดอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัติกาลเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะComments