งานการเผยแผ่


งานการเผยแผ่

คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑


  งานพระธรรมฑูต I พระนักเผยแผ่ I พระธรรมกถึก I พระวิปัสสนาจารย์ I พระธรรมทายาท I ธรรมะบรรยาย


ความหมาย

    เผยแผ่ หมายถึง ขยายออกไป, ทำให้ขยายกว้างขวางออกไป
    เผยแผ่ หมายถึง ในคำวัดใช้เป็นคำหลักในความหมายว่า ทำให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น ซึมซาบ กระจายไป เช่น เผยแผ่ศาสนา เผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่
    "การเผยแผ่ศาสนาสามารถทำได้หลายวิธี เช่น เผยแพ่ไปตามสื่อต่างๆ หรือเผยแพร่ทางวิทยุ ทีวี เป็นต้น"

อ้างอิง
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต). พจนานุกรม เพื่อการศึกษา อธิบายศัพท์และแปลความหมาย
              คำวัด.
พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรม, ๒๕๕๑ (หน้า ๖๑๙)  งานปริวาสกรรม                                                   

  - วัดดอนชมพู [วันที่ ๕-๑๔ มกราคม ของทุกปี]
  - วัดด่านเกวียน [วันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม ของทุกปี]
  - วัดบ้านไพ [วันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี]
  - วัดบ้านไพล [วันที่ ๑-๑๐ มีนาคม ของทุกปี]
  - วัดหนองหว้า [วันที่ ๑-๑๐ เมษายน ของทุกปี]  บทความธรรมะ                                                     

  งานบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชน                     

  - วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า
  - วัดกระเพรา ตำบลเมืองปราสาท
  - วัดใหม่สุนทร ตำบลใหม่
  - วัดป่าบุ่งตะขบ ตำบลธารปราสาท
  - วัดบ้านหนองพลอง ตำบลขามเฒ่า  แจ้งข่าว                                                                 

    - งานพระธรรมฑูต
    - งาน ปปช.
    - งานปฏิบัติธรรม