งานศึกษา
งานการศึกษา
คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
 

                                                                                                                                                                                                                    


กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕
    
    สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี
                กำหนดสอบ ๔ วัน ในวันขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑
                                     ตรงกับวันที่ ๒๔ - ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                สนามสอบ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดสครราชสีมา

    สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท - เอก
                กำหนดสอบ ๔ วัน ในวันแรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒
                                     ตรงกับวันที่  ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                สนามสอบวัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

    ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
               กำหนดสอบ ๑ วัน ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                                    ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒
               สนามสอบ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


        อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปี ที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียง ความ แก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม

        ระบบค้นหาผลสอบแบบค้นหา เข้าไปค้นหาผลสอบแบบทั่วไปได้ที่นี่

         

 ปี ๒๕๕๐ I ปี ๒๕๕๑ I ปี ๒๕๕๒ I ปี ๒๕๕๓ I ปี ๒๕๕๔ I ปี ๒๕๕๕ I ปี ๒๕๕๖

  หลักสูตร นักธรรม/ธรรมศึกษา                               

   
นักธรรม
        - นักธรรมชั้นตรี
        - นักธรรมชั้นโท
        - นักธรรมชั้นเอก

    ธรรมศึกษา
        - ธรรมศึกษาชั้นตรี
        - ธรรมศึกษาชั้นโท
        - ธรรมศึกษาชั้นเอก

    ข้อสอบและเฉลยประจำปีต่าง ๆ
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๕
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๖
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๗
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๘
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๙
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ.๒๕๕๒
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ.๒๕๕๓
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ.๒๕๕๔
        - ข้อสอบและเฉลย พ.ศ.๒๕๕๕


  เลขที่สอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๓                       

    นักธรรม
        นักธรรมชั้นตรี
        นักธรรมชั้นโท
        นักธรรมชั้นเอก
    
    ธรรมศึกษา
        ธรรมศึกษาชั้นตรี
        ธรรมศึกษาชั้นโท
        ธรรมศึกษาชั้นเอก  เลขที่สอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๔                       

    นักธรรม
        นักธรรมชั้นตรี
        นักธรรมชั้นโท
        นักธรรมชั้นเอก
    
    ธรรมศึกษา
        ธรรมศึกษาชั้นตรี
        ธรรมศึกษาชั้นโท
        ธรรมศึกษาชั้นเอก

    คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
        รายชื่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน [ดาวน์โหลด]


  เลขที่สอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๕                        

   จำนวน นักธรรม / ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕
   นักธรรม

    ธรรมศึกษา

    คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
        รายชื่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน [ดาวน์โหลด]


  หลักสูตร บาลี                                                          

    หนังสือประกอบการเรียน

        - ประโยค ๑-๒ 
        - ประโยค ๓
        - ประโยค ๔
        - ประโยค ๕
        - ประโยค ๖
        - ประโยค ๗
        - ประโยค ๘
        - ประโยค ๙  บทเรียน : E - Learning                                             

     - ตรรกศาสตร์ : Logic *
     - พุทธปรัชญาเถรวาท *
     - พุทธศาสนามหายาน *
     - บาลีไวยากรณ์ *
     - ศาสนาทั่วไป *
     - พระไตรปิฎกศึกษา *

   * ระดับปรัญญาตรี
  พุทธศาสตรบัณฑิต : คณะสังคมศาสตร์                        

    - การจัดการเชิงพุทธ ปี ๑
    - การจัดการเชิงพุทธ ปี ๒
    - การจัดการเชิงพุทธ ปี ๓
    - การจัดการเชิงพุทธ ปี ๔
    - การปฏิบัติศาสนกิจ

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต [มจร.วข.นม.]
    - ภาคเรียนที่ ๑
    - ภาคเรียนที่ ๒
    - ภาคเรียนที่ ๓
    - ภาควิทยานิพนธ์

    บทความทางวิชาการ
    แหล่งสืบค้นข้อมูล