งานสาธารณูปการ


งานสาธารณูปการ
คณะ สงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑


 วัด I การสร้าง ตั้ง ยุบ รวมวัด I แผนวัด I ประวัติวัด I บูรณปฏิสังขรณ์ I การพัฒนาวัด


ความหมาย

    สาธารณูปการ (อ่านว่า สาทาระนูปะกาน) ในคำวัด หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด เช่น โบสถ์ ศาลา กุฎิ
    สาธารณุปการ โดยรวมหมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทำวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทำถนนทางเดินในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็นด้วย
    สาธารณูปการ เป้นงานประจำของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ ทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งที่จำเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด

อ้างอิง
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต). พจนานุกรม เพื่อการศึกษา อธิบายศัพท์และแปลความหมาย คำวัด.
              พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรม, ๒๕๕๑ (หน้า ๑๑๐๖)  วัด : ศิลป์แห่งจิตวิญญาน                              

  - ก่อนจะเป็น "วัด"
  - เขตพุทธาวาส
  - เขตธรรมาวาส
  - เขตสังฆาวาส
  - เขตธรณีสงฆ์
  - องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

 

Comments