หน้าวัดหนองหว้า

คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
 วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

พระครูวิสารวรกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง


                                        งานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑                                   แจ้งข่าวคณะสงฆ์โนนสูง

    - ตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน [วัดบัว]  >> อ่านเพิ่มเติม 
    -
 พิธีต้อนรับเสาเสมาธรรมจักร [พระครูวิสารวรกิจ]  >> อ่านเพิ่มเติม 
    - บรรจุอัฐิ พระธีรยุทธ  จนฺทปญฺโญ  >> อ่านเพิ่มเติม 
    - การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ >> อ่านเพิ่มเติม
    - โครงการปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมวัดหนองหว้า >> อ่านเพิ่มเติม
    - คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)  >> อ่านเพิ่มเติม 

    - โครงการลานบุญลานปัญญาวัดหนองหว้า
  >> อ่านเพิ่มเติม


 ปฏิทินงานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง                                                  เขตปกครองคณะสงฆ์ อ.โนนสูง         


 กลุ่ม ๑
  - ตำบลเมืองปราสาท [หัวหน้ากลุ่ม]
  - ตำบลด่านคล้า
  - ตำบลจันอัด
  - ตำบลโนนสูง
  - ตำบลใหม่
กลุ่ม ๒
  - ตำบลดอนชมพู [หัวหน้ากลุ่ม]
  - ตำบลโตนด
  - ตำบลหลุมข้าว เขต ๑
  - หลุมข้าว เขต ๒
  - ตำบลบิง
  - ตำบลธารปราสาท
กลุ่ม ๓
  - ตำบลขามเฒ่า [หัวหน้ากลุ่ม]
  - ตำบลพลสงคราม
  - ตำบลลำคอหงษ์
  - ตำบลมะค่า เขต ๑
  - ตำบลมะค่า เขต ๒

 มติมหาเถรสมาคม                             

  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๕
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๖
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๗
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๘
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๙
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๐
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๑
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๒
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๓
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
  - มติมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๕
  - มติมหาเถรสมาคม ปี